Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
492z dziś
4797z ostatnich 7 dni
19766z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka wiaty garażowej

Przedmiot:

Rozbiórka wiaty garażowej

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o
Polanowice 1A
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
691 402 520
m.bartkowski@polanowice.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: ---
Nr telefonu: 691 402 520
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
,,Rozbiórka wiaty garażowej o nr inwentarzowym 300/1 nr. geodezyjny 118 w Polanowicach".
II. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia
Opis: ,,Rozbiórka wiaty garażowej o nr inwentarzowym 300/1 nr. geodezyjny 118 w Polanowicach".

Dokument nr: 77/2022

Składanie ofert:
VI. Termin i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10;00
5. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera oraz osobiście pod adresem siedziby firmy: Polanowice 1A, 88-150 Kruszwica, ewentualnie drogą elektroniczną na adres e-mail:
hzinr@polanowice.com.pl.s

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania: Całość wykonanych prac do 30.12.2022r.

Wymagania:
I. Tryb zamówienia
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. póz. 2164 z późniejszymi zmianami).
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, unieważnienia postępowania, bądź jego wstrzymania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. O wprowadzonych zmianach postępowania, bądź jego wstrzymaniu Zamawiający poinformuje dostawców.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Dostawców.
6. W każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych wypadkach, Zamawiający, może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
0 dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem: www.polanowice.com.pl oraz drogą mailową wszystkich dostawców, do których skierowane zostało zaproszenie do składania ofert.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Hodowli Zwierząt
1 Nasiennictwa Roślin Polanowice Spółka z o.o. do zawarcia umowy.
8. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.
9. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest w sekretariacie siedziby Zamawiającego pod adresem: Polanowice 1A,
88-150 Kruszwica.
10. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej.
11. W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych.
12. W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza/depuszcza możliwości udzielania zamówień częściowych.
2. Prace można rozpocząć od momentu przekazania placu budowy oraz uzyskania przez inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia o ile jest to konieczne.
3. Zakres prac zgodny z tabela finansowo-rzeczowa - stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.
4. Wizja lokalna - obowiązkowa wizja lokalna, mająca na celu zapoznanie się z warunkami panującymi na terenie gospodarstwa w Polanowicach w miejscu wykonywania prac - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wizja lokalna jest możliwa od poniedziałku do piątku od godz. 8:00-14:00 po wcześniejszym zapowiedzeniu wizyty.
III. Kryteria oceny
1. Kryteria oceny
Lp. Kryterium Waga f%l
1 Cena netto 80
2 Termin wykonania 10
3 Termin płatności 10
IV. Sposób oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt).
1) Ocena kryterium ,,Cena netto": cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 80 %,
2) Ocena kryterium "Termin wykonania": najlepsze warunki gwarancji,
3) Ocena kryterium ,,Termin płatności": najdłuższy termin płatności.
Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystna ekonomicznie i jakościowo ofertę.
V. Warunki dotyczące zamówienia
1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych wykonawców prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń przez wykonawcę treści niniejszego zapytania ofertowego oraz Regulaminu udzielania zamówień, obowiązującego u Zamawiającego.
4. Z ubiegania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
1) nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Hodowlę Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Spółka z o. o., lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź naprawcze,
2) są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.
2. Oferta powinna zawierać:
o termin jej obowiązywania - to jest minimum 30 dni od dnia jej złożenia.
o cenę netto, podatek YAT i cenę brutto w PLN.
o Termin płatności, sposób płatności i ewentualne warunki rabatowe,
o Termin i warunki wykonania usługi.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego, na adres wskazany w punkcie 5.
7. Oferty, które wpłyną po upływie terminu a także, które nie będą spełniały wymagań formalnych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, a także wymaganych załączników - nie będą podlegały ocenie.
8. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi Wykonawca.
10. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza-możliwości złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie.
11. Do oferty wykonawca winien załączyć:
1) kopię dokumentów rejestrowych ( odpis z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
2) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu V zapytania -zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
3) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kontakt:
9. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia oraz ustalenie terminu oględzin miejsca wykonywania prac - należy kierować na następujący adres e-mail m.bartkowski@polanowice.com.pl lub telefonicznie pod numerem 691402520. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Pan Mirosław Bartkowski - Kierownik Gospodarstwa.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.