Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
492z dziś
4797z ostatnich 7 dni
19766z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie nasadzeń drzew wraz z pielęgnacją

Przedmiot:

Wykonanie nasadzeń drzew wraz z pielęgnacją

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. (91) 321 31 93 fax (91) 321 59 95
wiz@um.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 321 31 93
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Wykonanie nasadzeń drzew wraz z pielęgnacją przez 3 lata
na terenie Gminy Miasto Świnoujście"
. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 2 i 3.

Dokument nr: WIZ.271.2.96.2022

Otwarcie ofert: 11. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 21.11.2022 r., godz. 10.30, w pok. nr 1.4, Ul. Karsiborska 4D w Świnoujściu.

Składanie ofert:
c) ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl
d) termin złożenia oferty: do dnia 21.11.2022 r. godz. 10.00;

Miejsce i termin realizacji:
5. Data realizacji zamówienia dla części A w zakresie wykonania nasadzeń- do 15.12.2022 r.
Data realizacji zamówienia dla części B w zakresie pielęgnacji nasadzeń- do 15.12.2025 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert:
a) wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena,
b) za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
6. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
- 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca
wykaże że:
wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum
jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto (słownie złotych:
piętnaście tysięcy złotych 00/100), polegającą na wykonaniu pracy
w zakresie nasadzeń i pielęgnacji drzew na terenach publicznej zieleni miejskiej;

c) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:
1) kierownikiem robót w zakresie kształtowania i pielęgnacji zieleni miejskiej odpowiedzialnym za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami w zieleni, tj. minimum jeden inspektor nadzoru terenów zieleni legitymujący się co najmniej 24 - miesięczną praktyką zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zieleni stanowiącej zakres zamówienia, w tym min. 6 miesięcy pełnienia funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni
7. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
8. Realizacja każdej usługi powinna być poświadczona załączonymi dokumentami (umowy, referencje) potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.
9. 6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych.
Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):
10. Forma oferty. Sposób składania oferty:
a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
e) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
f) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
(maksymalnie 3 zadania);
g) Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od realizacji części zamówienia.
11. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
12. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.

Kontakt:
2. Dane do kontaktu: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
wiz@um.swinoujscie.pl, astankiewicz@um.swinoujście.pl, tel. 91 3212770.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.