Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie inspekcji TV, inwentaryzacji kanałów ogólnospławnych oraz wymianę odcinków...

Przedmiot:

Wykonanie inspekcji TV, inwentaryzacji kanałów ogólnospławnych oraz wymianę odcinków kanalizacji ogólnospławnych wraz z odtworzeniem nawierzchni

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
powiat: Szczecin
telefon: 91 4303-500, tel. 734117569
zczopek@szczecin.uw.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 91 4303-500
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp o wartości poniżej 130 tys. zł netto, której przedmiotem jest:
,,Wykonanie inspekcji TV, inwentaryzacji kanałów ogólnospławnych oraz wymianę dwóch odcinków kanalizacji ogólnospławnych wraz z odtworzeniem nawierzchni w obrębie budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4".
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia,
2) oferta powinna obejmować całość zamówienia,

Dokument nr: L-1.271.85.2022.ZC

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 184, drogą pocztową/faksem/e-mailem* na adres: zczopek@szczecin.uw.gov.pl
Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego Państwu formularza (zał. nr 3), w terminie do dnia 22-11-2022 r., godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
wymagany termin realizacji: do 16 grudnia 2022 r.

Wymagania:
4) termin i forma płatności: przelew do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego z załączonym protokołem odbioru robót bez uwag.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty cenowej, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie.
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan Maciej Rakoczy tel. 734117569.
Wykonawcy występujący, jako Spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki.
Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą informacyjna RODO załączoną do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy oraz roszczenia odszkodowawcze.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych1) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest*:
Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani Jan Kępiński z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail iod@szczecin.uw.gov.pl; pod numerem telefonu +48 91 4303 444; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
,,Wykonanie inspekcji TV, inwentaryzacji kanałów ogólnospławnych oraz wymianę dwóch odcinków kanalizacji ogólnospławnych wraz z odtworzeniem nawierzchni w obrębie budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - formularz ofertowy, zgodnie z zasadą jawności postępowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres do 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i trwałości projektu;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z niniejszym postępowaniem;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
6) osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maciej Rakoczy, tel. 734117569.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.