Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i montaż oświetlenia solarnego na boisku

Przedmiot:

Zakup i montaż oświetlenia solarnego na boisku

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz
powiat: piski
tel.: 87 424 12 45
aleksandra.flisiak@pisz.home.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 87 424 12 45
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż dwóch lamp solarno-ledowych w m. Uściany w ramach realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Uściany pn. "Zakup i montaż oświetlenia solarnego na boisku"
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż dwóch lamp solarno-ledowych w m. Uściany.
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch lamp solarno - ledowych w m. Uściany w ramach realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Uściany pn. ,,Zakup i montaż oświetlenia solarnego na boisku" Szczegółowy zakres zadania został określony w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: IPF.7013.7.2021

Składanie ofert:
5. Ofertę należy złożyć/ przesłać w formie pisemnej na adres w punkcie przyjęć interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu, Ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: aleksandra.flisiak@pisz.home.pl lub na adres skrytki ePUAP: /ugim_pisz/SkrytkaESP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 12.12.2022 r.

Wymagania:
4. Istotne postanowienia umowy/ w załączeniu wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.
Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy Karty umowne: zgodnie ze wzorem umowy Gwarancja jakości: zgodnie ze wzorem umowy Rękojmia za wady: zgodnie ze wzorem umowy
6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i informacje: termin wykonania zamówienia, cena netto, podatek VAT, cena brutto oraz podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Dodatkowe informacje:
W toku badania i oceny ofert Wydział merytoryczny może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
1) Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
o czym niezwłocznie informuje Naczelnika Wydziału. O dokonanej poprawie w ofercie niezwłocznie informuje wykonawcę.
2) Kierownik Zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
a) zawierała braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
b) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w terminie wskazanym w wezwaniu
e) wpłynęła po terminie składania ofert.
3) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4) Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5) Kierownik Zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:
a) nie wpłynęła żadna oferta lub żadna z ofert nie spełnia warunków postępowania;
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
d) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Uwagi:
3. Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto.

Kontakt:
7. Szczegółowych informacji udziela: Aleksandra Flisiak tel.: 87 424 12 45

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.