Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
272z dziś
4706z ostatnich 7 dni
18591z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa gablot informacyjnych

Przedmiot:

Dostawa gablot informacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce
powiat: Kielce
tel. 041/ 366-47-91 w. 130, 131.
zamowienia@zdz.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 041/ 366-47-91
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na ,,Dostawę gablot informacyjnych" do Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach przy Ul. Paderewskiego 55, zgodnie z poniższymi wymogami.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA gablot informacyjnych do Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach przy Ul. Paderewskiego 55.
Zakres rzeczowy dostawy został określony w Charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Zaproszenia.

Składanie ofert:
7. Oferty należy składać, do dnia 2022-11-23 do godz. 10:00, w wybranej przez Wykonawcę formie: osobiście, kurierem lub pocztą do sekretariatu na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ul. Śląska 9, 25-328 Kielce.
8. lub w wersji elektronicznej jako skan oferty na adres e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce dostawy: Zespół Szkół ZDZ w Kielcach przy Ul. Paderewskiego 55.
3. Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2022 roku.

Wymagania:
4. Sposób obliczenia ceny oferty:
Cena winna zawierać wszystkie koszty realizacji w tym koszty transportu i wniesienia przedmiotu zamówienia do budynku Szkół.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Jedynym kryterium oceny ofert jest 100% cena.
Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

,,Dostawa gablot informacyjnych"
NIE OTWIERAĆ przed 2022-11-23, godz. 10:00.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
1) Oferta musi zawierać:
Oświadczenie woli (Oferta)
1.
Ofertę cenową zgodnie z Formularzem Ofertowym (załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia).
2.
Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
3.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku wskazania w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

10. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktur/rachunków, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach/rachunkach w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.

Uwagi:
13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);
d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych, zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie ze środków UE;
e. postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
12. W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy zamowienia@zdz.kielce.pl lub telefoniczny
41 366-47-91 w. 130, 131.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.