Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż lamp hybrydowych

Przedmiot:

Montaż lamp hybrydowych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Suwałki
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
powiat: Suwałki
telefon: 87 565 93 00
sekretariat@gmina.suwalki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 87 565 93 0
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż lamp hybrydowych w miejscowości Zielone Drugie, Niemcowizna, Krzywe
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż 3 szt. (słownie: trzech
sztuk) lamp hybrydowych w miejscowościach: 1 szt. w msc. Zielone Drugie
(pas drogi gminnej dz. nr 106), 1 szt. w msc. Niemcowizna (pas drogi gminnej dz. nr
24), 1 szt. w msc. Krzywe (pas drogi gminnej dz. nr 119) o następujących
minimalnych wymogach technicznych podzespołów:
? Wymiary słupa: 8 m lub dający możliwość zamocowania turbiny wiatrowej na
wys. min. 8 m;
? pojemność akumulatora - 2x min. 100 Ah każdy;
? akumulatory energii mają być zainstalowane w bezpiecznym miejscu, tak aby nie
zostały zniszczone przez warunki atmosferyczne i wandali, np. w hermetycznej
obudowie;
? moc oprawy LED: min. 40W;
? barwa światła: naturalna biała 5000K;
? turbina mocowana na osobnym wysięgniku. Napięcie pracy 24V, prędkość startowa
2,5 m/s. Moc szczytowa: min 300W;
? panel solarny monokrystaliczny/polikrystaliczny min. 140W. Panel należy
zamontować tak aby słup i pozostałe urządzenia nie rzucały na niego cienia;
? autonomia (praca ciągła w skrajnie nie korzystnych warunkach) min. 3 dni;
? sposób włączania - czujnik zmierzchowy;
? dopuszcza się zastosowanie lamp z czujnikiem ruchu i systemem ściemniania do 30%
mocy;
? warunki klimatyczne dla całej lampy - 30 +50 st. c.;
? możliwość sterowania pilotem;
? zamawiający wymaga gwarancji: minimum 60 miesięcy na wszystkie podzespoły;
? na poświadczenie zgodności oferowanych produktów z wyżej wymienionymi
parametrami wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę katalogową producenta;
? zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego
samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego, przy czym
równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych
w dokumentach przetargowych zobowiązany jest wykazać wykonawca;
? na dostarczone lampy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu do
odbioru końcowego dokumentację powykonawczą zawierającą deklaracje zgodności,
atesty, certyfikaty, itp. zamontowanych elementów.
2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, niewykonywania lub nieterminowego
i nierzetelnego wykonania usług.
3) W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z
realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania, dokona
likwidacji szkody (naprawi szkodę) i pokryje ewentualne koszty z nią związane,
zwalniając z odpowiedzialności Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, za wybrane metody działań i bezpieczeństwo w
czasie wykonywania prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich
za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem usług będących
przedmiotem zamówienia.
6) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
7) Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do
korzystania ze sprzętu, urządzeń i środków transportu zgodnie z wymogami
technicznymi i zasadami bezpieczeństwa higieny pracy, wynikającymi z
obowiązujących przepisów prawa.

CPV: 45316110-9, 31121340-5, 31712331-9

Dokument nr: BUM.7021.56.2022.AK

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego
i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki (pok. nr 7), na adres korespondencyjny
Zamawiającego: Urząd Gminy Suwałki, Ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki bądź wysłać
pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@gmina.suwalki.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 23 listopada 2022 r. do godz. 09.00.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 27 grudnia 2022 r.

Wymagania:
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej na adres email:
sekretariat@gmina.suwalki.pl
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta powinna być złożona na załączonym do ogłoszenia formularzu
ofertowym /załącznik nr 1/ oraz powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do
występowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
6. Kopertę należy opisać w następujący sposób:
Nazwa zamawiającego i adres.
Zapytanie cenowe ,,Montaż lamp hybrydowych w miejscowości Zielone Drugie, Niemcowizna,
Krzywe".
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- Cena brutto - 100%
Cenę należy podać w walucie polskiej. Cenę należy obliczyć w następujący sposób: cena
powinna zawierać wszelkie koszty konieczne dla wykonania zamówienia, wszelkie podatki,
w tym podatek VAT. Cena za przedmiot zamówienia powinna być ceną ostateczną i zawierać
wszelkie ewentualne upusty, bonifikaty itp. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w okresie
obowiązywania umowy. Nie przewiduje się waloryzacji ceny w czasie trwania umowy. Cena
może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości podatku o towarów i usług (Vat).
Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie.
VI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.
Porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń, dokumentów,
wniosków, zawiadomień i innych informacji odbywa się za pośrednictwem: faxu,
elektronicznie lub pisemnie.
Przyszłe zobowiązania wykonawców są uregulowane w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 3 do ogłoszenia. Przyjęcie warunków i złożenie oferty jest równoznaczne z
przyjęciem proponowanych warunków umowy.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu tj. :
1. posiadają uprawnienia do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca składa oświadczenie,
którego treść znajduje się w oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)
IX. Termin związania ofertą: 30 dni.
X. DODATKOWE INFORMACJE:
W toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosowanych wyjaśnień z
jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą
prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1. zawiera braki uniemożliwiające dokonania oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności
ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny
ofert;
2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4. Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w
terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego;
5. Wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela
wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego w ostatnim dniu
przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy
złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w
przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji
wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu
ofertowym.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może
zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym
etapie bez podania przyczyny.
Postępowanie unieważnia się obligatoryjnie, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta lub żadna oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia; chyba że może ją zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Sławomir Renda, Anna Kurzynowska
tel. (87) 567 93 52.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.