Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup urządzeń UPS

Przedmiot:

Zakup urządzeń UPS

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Sosnowcu
ul. Żeromskiego 3
41-205 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
telefon: 32 368-73 72, tel. 32 368 73 15, tel. 32 368 73 28
przetargi@sosnowiec.so.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 32 368-73 7
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. NAZWA ZADANIA
Zakup urządzeń UPS dla Sądu Okręgowego w Sosnowcu
Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

CPV: 31154000-0, 35100000-5

Dokument nr: ZP-241-176/22/OA

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania
ofert, o godz. 12:15.

Składanie ofert:
7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności (zawierającą własnoręczny podpis) na załączonym
formularzu ofertowym wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 23.11.2022 r. do godz. 12:00
w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - na adres:
Sąd Okręgowy w Sosnowcu
Oddział Administracyjny, Biuro Podawcze - pok. 007
ul. Żeromskiego 3, 41 - 205 Sosnowiec
z dopiskiem:
,,OFERTA"
Znak sprawy: ZP-241- 176/22/OA
Nie otwierać przed dniem 23.11. 2022 r. godz. 12:15
lub złożyć osobiście pod adresem i w formie, jak podano wyżej.
Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia skanu oferty za pomocą e-mail na adres:
przetargi@sosnowiec.so.gov.pl w terminie wskazanym wyżej.
UWAGA! W przypadku składania skanu oferty za pomocą wskazanego powyżej adresu e-mail,
Wykonawca w temacie wiadomości e-mail wpisuje: ,,OFERTA - NIE OTWIERAĆ PRZED 23.11.2022
roku, godz. 12:15 (ZP-241-176/22/OA)".

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Termin realizacji: 7 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
w postępowaniu o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ) w oparciu o przepis art. 2 ust. 1 pkt
1 tejże ustawy w formie pisemnego przetargu, zgodnie z art. 701 i n. kodeksu cywilnego
4. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Warunki zamówienia, w tym jego zakres został określony w ,,Formularzu ofertowym" (załącznik nr 1) oraz
w ,,Projekcie umowy" (załącznik nr 2), stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były nowe, I gatunku, wolne od wad fabrycznych.
Zamawiający wymaga aby gwarancja na urządzenia nie była krótsza od gwarancji producenta.
Wykonawca wskaże okres gwarancji na formularzu ofertowych stanowiącym załącznik nr 1 do
zaproszenia.
Sąd Okręgowy w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyny unieważnienia, a także możliwości zlecenia wykonania tylko wyznaczonych pozycji
przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego. Postępowanie może zakończyć się bez wyboru żadnej oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. KRYTERIUM WYBORU
Jedynym kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest cena podana przez Wykonawcę.
Cena za wykonanie całości zamówienia - 100%. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim
postawionym przez niego wymogom, która otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych z kryterium
cena.
Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
Strona 2 z 4
Ilość punktów oferty = C min/ C oferty x 100
gdzie:
C min - cena najniższa spośród ważnych ofert
C oferty - cena oferty badanej
Cena musi zawierać wszystkie podatki (VAT) oraz koszty realizacji zamówienia wynikające z projektu
umowy.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena jednostkowa oraz ceny oferty, winny być liczone do
dwóch miejsc po przecinku.
6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Wypełniony ,,Formularz ofertowy" - załącznik nr 2 do zaproszenia.
2. Pełnomocnictwo, jeżeli formularz ofertowy będzie podpisany przez inne osoby niż osoby
uprawnione do reprezentacji wskazane w KRS lub CEIDG. UWAGA: w przypadku składania oferty
przez spółkę cywilną wymaga się podpisania oferty przez wszystkich wspólników lub dołączenie do
oferty pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników osobie, która podpisała ofertę.
Zamawiający gwarantuje nieotwieranie załącznika do
wiadomości, do momentu otwarcia ofert. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie
(skuteczne doręczenie Zamawiającemu) oferty oraz właściwe oznaczenie wiadomości e-mail.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty, w przypadku gdy
wiadomość e-mail nie zostanie prawidłowo oznaczona (zgodnie z zasadami opisanymi powyżej).
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie (skuteczne doręczenie Zamawiającemu) oferty
przed upływem terminu wyznaczonego powyżej (dnia 23 listopada 2022 roku przed godziną 12:00).
Momentem złożenia oferty jest jej rzeczywisty wpływ do Zamawiającego - we wskazanym powyżej
miejscu. Nie decyduje data nadania oferty (w przypadku przesyłania ofert pocztą).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert z udziałem publiczności.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający prześle drogą elektroniczną (e-mail) lub umieści na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację zawierającą nazwy (firmy) Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz ceny ofert.
9. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Oferta winna być własnoręcznie podpisana i zawierać dane do kontaktu z osobą upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta może podlegać dalszym negocjacjom cenowym w przypadku kiedy kwota
najkorzystniejszej złożonej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego
zamówienia. W przypadku podjęcia takiej decyzji, Zamawiający poinformuję Wykonawcę drogą
e-mailową.
3. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od momentu upływu terminu
składania ofert (dzień, w którym upływa termin na składanie ofert jest pierwszym dniem terminu
związania ofertą). Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (w związku z postanowieniem ust.
5) nie powoduje po stronie pozostałych Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane,
wygaśnięcia terminu związania ofertą.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy. Zamawiający zaprosi
pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do podpisania umowy.
5. Wybór oferty najkorzystniejszej, jak również informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej nie
stanowią momentu zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie podpisów na
umowie przez Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. Do momentu podpisania umowy,
Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania lub wyboru oferty innego
Wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
a. nie odpowiada treści zaproszenia oraz załączników do zaproszenia, z zastrzeżeniem ust. 7.
b. jest niezgodna z przepisami, w tym przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
c. zawiera rażąco niską cenę lub Wykonawca wezwany do wyjaśnienia ceny nie złożył wyjaśnień
lub wyjaśnienia nie potwierdzają należycie zaoferowanej ceny
d. zawiera informacje nieprawdziwe lub wprowadzające (bądź mogące wprowadzić)
Zamawiającego w błąd.
7. Zamawiający uprawniony jest do skierowania do Wykonawcy żądania wyjaśnienia, uzupełnienia lub
poprawienia, w przypadku gdy treść oferty lub innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę nie
jest zrozumiała, zawiera błędy lub braki. Procedura powyższa może dotyczyć również wysokości
zaoferowanej ceny, w przypadku gdy Zamawiający uzna ją za rażąco niską Powyższe stanowi
uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. W ten sposób Zamawiający nie będzie poprawiał
błędów lub braków we wskazaniu ceny, podpisu oferty. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia
w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, oczywistych omyłek pisarskich lub innych omyłek, które
nie powodują istotnej zmiany treści oferty.
8. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku
powzięcia po tym wyborze informacji powodujących konieczność odrzucenia oferty wybranej lub
w przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku
Zamawiający może dokonać wyboru oferty kolejnej lub unieważnić postępowanie. Procedura może
być powtarzana wielokrotnie.
9. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywać będzie się przy pomocy środków komunikacji
elektronicznej - e-mail, na adresy podane w części 8 zaproszenia, za wyjątkiem składania ofert, dla
których wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.
Strona 4 z 4
10. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian lub
modyfikacji do niniejszego zaproszenia oraz załączników do zaproszenia. W takim wypadku
Zamawiający poinformuje o dokonanych zmianach umieszczając informację na stronie internetowej
prowadzonego postępowania lub przesyłając tę informację drogą elektroniczną (e-mail) do
Wykonawców, którym przekazał niniejsze zaproszenie. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia
dokonanych zmian oraz modyfikacji w swoich ofertach, pod rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z ust.
6 lit. a.
11. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty, podając informacje
o wybranej ofercie, ewentualnie informację o unieważnieniu postępowania ewentualnie, informację
o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty. Informacja przekazana zostanie drogą elektroniczną
(e-mail) do Wykonawców, którzy złożyli oferty lub umieszczona zostanie na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
12. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zwanej dalej ,,ustawą OSR";
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymienioną w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będącą takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy OSR;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106)
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR.
13. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 12 powyżej.
14. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt. 12, Zamawiający
odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub
ofertę takiego Wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej,
oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do
negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie
przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia
zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

Kontakt:
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Krzysztof Baran, tel. 32 368 73 15, e-mail: krzysztof.baran@sosnowiec.so.gov.pl
Edyta Ziółkowska, tel. 32 368 73 28, e-mail: edyta.ziolkowska@sosnowiec.so.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.