Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
390z dziś
4824z ostatnich 7 dni
18708z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
tel./fax 15 846 26 71
gmina@nowadeba.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 15 846 26 7
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe Gmina Nowa Dęba zwraca się o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniach: pn.: Budowa budynków sportowo - szatniowych w Nowej Dębie i Chmielowie. W ramach zadania planuje się budowę 2 budynków o funkcji sportowo - szatniowej, tj.:
1.1 Realizacja w formule zaprojektuj - wybuduj: Budowa budynku Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i trybuną, będzie jednokondygnacyjny wolnostojący, niepodpiwniczony. Budynek zbudowany z jednej bryły przestrzennej o podstawie prostokąta. Elewacja zewnętrzna wykończona tynkiem cienkowarstwowym oraz cokołem. Budynek będzie pełnił funkcje siedziby SOSiR w Nowej Dębie, stanowiąc jednocześnie zaplecze szatniowe istniejącego stadionu sportowego. Budynek użytkowany całorocznie, podczas imprez sportowych organizowanych na stadionie, rozgrywek piłkarskich, zawodów sportowych oraz treningów miejscowych drużyn trenujących na terenie infrastruktury stadionu miejskiego. Zakres robót budynku Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie ( wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj):
a) Zakres I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
b) Zakres II - wykonanie robót budowlanych.
1.2 Budynek o funkcji sportowo - szatniowej w Chmielowie (Zamawiający posiada pozwolenie na budowę niniejszego budynku), wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z zewnętrzną instalacją gazową, nadziemnym zbiornikiem na gaz płynny, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym z hydrantem zewnętrznym, instalacją elektroenergetyczną, instalacją oświetlenia i utwardzeniem terenu. Budynek podkreśla prosty, dwuspadowych dach. Wejście główne do budynku w podcieniu od strony północnej, podkreślone kolorystycznie. Obiekt w konstrukcji tradycyjnej murowanej, przykryty blachodachówką płaską. Architektura budynku jest współczesna, bardzo prosta i w minimalny sposób operująca detalem. W planowanych do budowy budynkach przewidziano między innymi: - szatnie dla drużyn piłkarskich, sekcji lekkoatletycznych, trenerów i sędziów z wydzielonymi węzłami sanitarnymi, - pomieszczenia magazynowe, gospodarcze - pomieszczenie administracyjne - pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi - sanitariaty. 2. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Promesa wstępna - NR Edycja2/2021/2438/PolskiLad
3. Wykonawca jako inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót budowlanych:
I. ETAP I - faza projektowa
Wykonawca w trakcie trwania prac projektowych:
1) bierze udział w pracy Komisji odbierającej dokumentację projektowo wykonawczą
2) koordynuje proces przygotowania inwestycji,
3) sprawdza kompletność i weryfikuje projekt budowlany opracowany przez Wykonawcę projektu i robót budowlanych, pod kątem wzajemnej zgodności składających się na niego opracowań, a także zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym i wnosi ewentualne pisemnie Zamawiającemu wszelkie uwagi,
II. ETAP II - faza wykonania robót budowlanych
Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych:
1) pełni obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnia i koordynuje pracę inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień i obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zmianami),
2) reprezentuje Zamawiającego na budowie oraz sprawuje kontrolę zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) podejmuje decyzje dotyczące zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym, rozstrzyga w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym,
4) egzekwuje od wykonawcy realizację procesu budowlanego a także prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotu umowy,
5) informuje Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.,
6) informuje Zamawiającego o konieczności wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych,
7) uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli,
8) wykonuje wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
9) sprawdza jakości wykonywanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych,
10) wykonuje kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy podczas każdorazowej wizyty na budowie,
11) egzekwuje od wykonawcy prac projektowych i budowlanych wymaganych dokumentów (w tym gwarancji, ubezpieczeń, harmonogramów, projektów umów z podwykonawcami, szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz innych dokumentów wymaganych
przez Zamawiającego) wraz z ich analizą, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentów Zamawiającemu,
12) kontroluje sposób składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
13) uczestniczy (w razie konieczności) w naradach koordynujących z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót projektowych i budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie lub na żądanie Zamawiającego nad robotami budowlanymi, prowadzonymi przez wykonawcę, w pełnym składzie zespołu nadzoru inwestorskiego,
14) bieżąca współpraca z Zamawiającym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,
15) informuje Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień
16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót lub odmowy gotowości,
17) bierze udział w komisji przyjmującej dokumentację projektową, wszelkie decyzje,
18) uzgodnienia i pozwolenia i sprawdzenie ww. dokumentacji w terminie do 7 dni od dnia ich przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego i przedłożenie Zamawiającemu pisemnej opinii o przedmiotowej dokumentacji w ww. terminie,
19) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy realizującemu proces budowlany (projektowanie i roboty budowlane) placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,
20) przygotowuje całokształt spraw do odbioru zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" (prace projektowe i budowlane) przez Zamawiającego, w tym w szczególności potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę prac projektowych i budowlanych gotowości do odbioru, dokonanie odbioru, w tym ostatecznego odbioru.
21) sprawuje kontrolę nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawcę realizującego proces budowlany ( roboty budowlane) pod względem merytorycznym,
22) sprawdza dokumentację powykonawczą, jej kompletności i przekazuje ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,
23) uczestniczenie w nadzorowaniu wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót,
24) w przypadku nie usunięcia wad przez wykonawcę robót, przygotowuje Zamawiającemu dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,
25) uczestniczy w okresie trwania gwarancji i rękojmi w przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdza usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestniczy w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji.
26) Terminy gwarancji i rękojmi wynoszą: 5 lat termin gwarancji, 5 lat termin rękojmi licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót.

Dokument nr: IR.7013.27.4.2022

Składanie ofert:
5. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia: 23 listopada 2022 r. do godz. 12:00 e-mailem na adres gmina@nowadeba.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy od podpisania umowy lub do ostatecznego terminu odbioru robót, oraz przez okres trwania gwarancji i rękojmi.

Wymagania:
4. Wykonawca zobowiązany będzie: powołać ,,Zespół Nadzoru Inwestorskiego", w skład którego wejdą zapewnieni przez wykonawcę Inspektorzy branżowi, w szczególności:
? Inspektor w specjalności ogólno-budowlanej lub konstrukcyjnej,
? Inspektor w specjalności elektrycznej,
? Inspektor w specjalności sanitarnej,
Pracami Zespołu Nadzoru Inwestorskiego będzie kierował koordynator, tj. inspektor nadzoru robót drogowych (zwany ,, Inspektorem Nadzoru Koordynatorem").
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku gdy skład ,,Zespołu Nadzoru Inwestorskiego" będzie niewystarczający dla kompleksowej realizacji usług, do zapewnienia i powołania innych niezbędnych branżystów lub specjalistów w celu prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia, w ramach wynagrodzenia zaoferowanego w ofercie.
5. Bez zgody Zamawiającego Inspektor nie jest uprawniony do wydania Wykonawcy prac budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych, zamiennych czy podobnych. Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych
6. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, ich wykonanie może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, a jeśli ich wykonanie miałoby spowodować wzrost wartości zobowiązania Zamawiającego wobec wykonawcy robót budowlanych.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu pisemnej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych. Bez osobnego pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach
8. Wykonawca zapewnia, że osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej umowy, podczas jej obowiązywania, będą w pełni dyspozycyjne dla niego i Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że osoby które w jego imieniu wykonywały będą poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania.
10. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z Wykonawcą. 1. Warunki wymagane od wykonawców: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy budynku kubaturowego o powierzchni minimum 600 m2 powierzchni użytkowej.
3. Kryteria i wagi oceny ofert: ?cena - 100 % ? inne kryteria: - ...........................

Kontakt:
4. Osoba uprawniona do kontaktu: Pan/Pani Sławomir Białas tel./fax 15 846 26 71 adres e-mail: s.bialas@nowadeba.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.