Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
492z dziś
4797z ostatnich 7 dni
19766z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Puławach
ul.Lubelska 7
24-100 Puławy
powiat: puławski
81 8885585 81 8885583
jacek.mogielnicki@pulawy.sr.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: 81 8885585 81 888558
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Puławach zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaprasza do
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 euro, prowadzonym bez stosowania
przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na:
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji kosztorysowej, w
tym:
a) kosztorys inwestorski, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2021 r., nr 130, poz.
2458)
b) przedmiar robót, sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Ministra
Rozwoju i Technologi z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2021 r.,
poz.
2454).
c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót sporządzoną zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 2 września 2004r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
- użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454)
dla następujących prac remontowych:
Zadanie I - malowaniem palarni (budynek Sądu Partyzantów 6A, 24 - 100 Puławy,
I piętro)
zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia i planowanym zakresem
prac.

Puławy.III. Informacje dotyczące dokumentacji oraz inne: 1. Dokumentacja kosztorysowa stanowiąca przedmiot zamówienia (opisana w pkt. I Ogłoszenia) musi obejmować kompleksowo wszystkie niezbędne prace, jakie powinny być wykonane celem prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym planowane przez Zamawiającego (chyba, ze Wykonawca zaproponuje inne rozwiązania lub metody), zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. W ramach prawidłowego opracowania przedmiotu zamówienia zgodnego ze sztuką budowlaną, Wykonawca, którego oferta wybrana będzie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie oględzin stanu istniejącego, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia przez okres minimum 12 m - cy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, z terminem na usunięcie wad wskazanym przez Zamawiającego. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz zależne prawa autorskie do przedmiotu zamówienia na wszystkich istniejących polach eksploatacji. 4. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca w terminie do 3 dni, od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, zobowiązany jest udzielić pisemnych odpowiedzi, wyjaśnień i wprowadzania niezbędnych korekt do przedmiotu zamówienia na etapie procedury wyłaniania wykonawcy prac budowlanych oraz w trakcie realizacji prac budowlanych. 5.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do obecności na budowie w przypadku wystąpienia sytuacji spornych wynikających z przedmiotu zamówienia. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przedmiotu zamówienia, który zawierać będzie rozwiązania bazujące na materiałach i rozwiązaniach dopuszczonych do stosowania w budownictwie, trwałych, posiadających atesty, certyfikaty, przy zachowaniu możliwe najniższych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
8.W ramach załączonej dokumentacji Zamawiający udostępnia poglądowo rzuty i
przekroje. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przedmiarów, kosztorysów
i specyfikacji w oparciu o tą dokumentację i własne oględziny, a także
uwarunkowania stanu istniejącego w miejscu planowanych prac.
9.W ramach opracowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
współpracy z Zamawiającym w zakresie wymiany informacji, uwzględniania
ewentualnych uwag Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia.
10. Ilości egzemplarzy dokumentacji do dostarczenia przez Wykonawcę
Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia:
a) 1 egzemplarz przedmiaru robót (oryginał z podpisem Wykonawcy);
b) 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego (oryginał z podpisem Wykonawcy);
c) 1 egzemplarz STWiORB (oryginał z podpisem Wykonawcy);
11. W cenie oferty musi być zawarty również koszt aktualizacji kosztorysów
inwestorskich, które Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, na żądanie
Zamawiającego nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu
zamówienia.

Dokument nr: D - 231 - 87/22

Składanie ofert:
Oferty z podaniem ceny brutto, należy składać osobiście lub przesłać na
adres:
Sąd Rejonowy w Puławach, Ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy
z dopiskiem: ,,Oferta - Opracowanie dokumentacji kosztorysowej, nr postępowania D
- 231 - 87/22"
w terminie do dnia 22 listopada 2022r. do godz. 12,00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Miejsce wykonywania usługi:
- budynek Sądu: Al. Partyzantów 6A, 24 - 100 Puławy.
7.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy.

Wymagania:
12.
Zamawiający
w
niniejszym
postępowaniu
wyłącza
stosowanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
13. Z uwagi na specyfikę obiektu i prac wymagane jest dokonanie wizji lokalnej przed
złożeniem oferty.
Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji
przedmiotowego zamówienia (w tym dojazdów, oględzin).
V. Do oferty należy dołączyć:
1) Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, aktualnych uprawnień
budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub
w specjalności architektonicznej w zakresie sporządzania projektów bez
ograniczeń (do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej) oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby
Inżynierów Budownictwa/Izby Architektów. Ponadto należy przedłożyć wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w
części w każdym momencie bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktu:
- Jacek Mogielnicki, e - mail: jacek.mogielnicki@pulawy.sr.gov.pl
- Dorota Skibińska, e - mail: dorota.skibinska@pulawy.sr.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.