Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4764z ostatnich 7 dni
18648z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa, montaż oraz uruchomienie stacji dwustanowiskowej ładowania samochodów elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie stacji dwustanowiskowej ładowania samochodów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 623 12 59, tel 22 623 12 21, 22 623 12 21, +48 222 500 118
Agata.Chojnacka-Platek@minrol.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 623 12 59, t
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa, montaż oraz uruchomienie na siedzibie Zamawiającego przy Ul. Wspólnej 30 w Warszawie w garażu na poziomie -1, dwóch stacjidwustanowiskowej ładowania samochodów elektrycznych typu o mocy 22 kW.
Szczegółowy opis został zawarty w:
a) załączniku nr 1- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
b) załączniku nr 2 - projekt wykonawczy;
c) załączniku nr 3 - przedmiar robót;

Dokument nr: BA.zn.23.41.2022

Składanie ofert:
7. Termin złożenia oferty: do 23.11.2022 r. godz. 15.00
8. Sposób złożenia oferty:
1) korespondencyjnie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, Ul. Wspólna 30, z dopiskiem znak sprawy
BA.zn.23.41.2022;
2) lub elektronicznie na adres poczty j.w. pkt 6
Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości złożenia oferty w powyżej określony sposób to
dopuszcza się osobiste złożenie oferty w Biurze Podawczym Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, Ul. Wspólna 30, z dopiskiem znak sprawy:
BA.zn.23.41.2022, w godz.ch 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 21 grudnia 2022 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność techniczną
lub zawodową.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykażę, że w okresie ostatnich
3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał minimum 1 zamówienie, przedmiotem którego była dostawa wraz z montażem i
uruchomieniem stacji ładowania samochodów elektrycznych o mocy 22 kW lub większej, o
wartości nie mniejszej niż składana oferta wraz z podaniem , przedmiotu, wartości, daty
wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienie/a zostały wykonane oraz załączy
dowody potwierdzające, że wskazane zamówienie/a zostały wykonane należycie.
4. Kryteria oceny ofert:
Cena 100%
Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne, tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje z
przedmiaru robót w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia
lub doprecyzowania oferty.
5. Wymagania co do oferty cenowej:
Wypełniony w języku polskim formularz ,,OFERTA" według wzoru określonego w
załączniku nr 4. wraz z kosztorysem Wykonawcy, sporządzonym na podstawie załącznika
nr 3 - przedmiar robót.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania zmówienia oraz wszystkie opłaty i podatki wynikające
z obowiązujących przepisów.
W przypadku gdy Wykonawca jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w
rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) w ofercie należy podać dodatkowo stawkę za 1 godzinę
świadczenia usługi oraz łączną liczbę godzin wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o tym czy jest czy też nie
jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu ww. ustawy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr. 5 do zapytania ofertowego.

Uwagi:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami
oceny ofert.

Kontakt:
6. Osoba uprawniona do kontaktu:
a). Pan Maciej Łuniewski tel. 22 623 12 59 adres e-mail: maciej.luniewski@minrol.gov.pl
b). Pani Agata Chojnacka-Płatek tel 22 623 12 21 adres e-mail: agata.chojnackaplatek@
minrol.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.