Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa oznakowania poziomego i pionowego dla osób z niepełnosprawnością w budynkach

Przedmiot:

Usługa oznakowania poziomego i pionowego dla osób z niepełnosprawnością w budynkach

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego nr 29
60-967 Poznań
powiat: Poznań
tel. 061 855 25 21 fax 061 852 80 91
office@uap.edu.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: Nie dotyczy
Nr telefonu: tel. 061 855 25 21 f
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa oznakowania poziomego i pionowego dla osób z niepełnosprawnością w budynkach Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu:
Budynek C uczelni - Poznań, Plac Wielkopolski 9,
Budynki A i B uczelni - Poznań, Al. Marcinkowskiego 29 / Ul. 23 lutego 20.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 2a i 2b do zapytania ofertowego - opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio bud. C oraz bud. A i B).
Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Dokument nr: UAP/ZO/14/2022

Otwarcie ofert: 12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.11.2022 r. o godz.11.15 w pokoju nr 211, w budynku A UAP.
12.3. Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: nie później niż do dnia 22.11.2022 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Kanclerza budynek A UAP, pokój nr 213 lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego lub adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 9.10.

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji:
Budynek C uczelni - Poznań, Plac Wielkopolski 9 - od dnia podpisania umowy do dnia 9 grudnia 2022 roku
Budynki A i B uczelni - Poznań, Al. Marcinkowskiego 29 / Ul. 23 lutego 20 - od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2022 roku
Odbiór prac nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, osobno dla Budynku C i Budynków A i B.
Protokoły stanowią podstawę do wystawienia faktur dla każdej z ,,części" osobno.

Wymagania:
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto zwanego dalej ,,Regulaminem".
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie dostosowywania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością (obejmującą usługę oznakowania poziomego i pionowego dla osób z niepełnosprawnością w budynkach) o wartości min. 50 000,00 zł brutto lub dwie usługi w zakresie dostosowywania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością (obejmującą usługę oznakowania poziomego i pionowego dla osób z niepełnosprawnością w budynkach) o wartości min. 25 000,00 zł brutto każda - do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
6.2. Z postępowania wyklucza się:
6.2.1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
6.2.2. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6.2.3. nie zgodzili się lub nie przedłużyli terminu związania ofertą;
6.2.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
6.2.5. nie wykazali spełniania warunków udziału;
6.2.6. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia;
6.2.7. Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
6.2.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
6.3.1. jest niezgodna z Regulaminem;
6.3.2. zostały złożone dwie oferty i więcej tego samego Wykonawcy na tę samą część lub całość zamówienia;
6.3.3. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
6.3.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6.3.5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6.4. Wykonawcy występujący wspólnie:
6.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.4.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.4.3. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.
6.5. Ocena spełnienia warunków
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń
i dokumentów - wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku wskazanego w pkt. 6.1.2. zapytania ofertowego - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą:
7.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu oferty),
7.2.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346).
7.3. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.5 zapytania ofertowego.
7.4. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą - nie dotyczy
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zapytaniu ofertowym lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w zapytaniu ofertowym zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Złożone oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
7.5. Forma oświadczeń i dokumentów:
7.5.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
8.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub e-maila.
8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z wykonawcami są:
Magdalena Chwalisz - magdalena.chwalisz@uap.edu.pl
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
9.3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -- Formularz ofertowy, podpisany załącznik nr 2a oraz 2b do zapytania ofertowego -- Opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty wskazane w punkcie 7 zapytania ofertowego.
9.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
9.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9.6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane i pieczętowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
9.7. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
9.8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego nr 29, 60-967 Poznań
oraz oznakowane następująco:
Zapytanie ofertowe
Usługa oznakowania poziomego i pionowego dla osób z niepełnosprawnością w budynkach UAP
nie otwierać przed 22.11.2022 r.
9.9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE"
9.10. Oferty można przesyłać także drogą elektroniczną na adres: magdalena.chwalisz@uap.edu.pl do 22 listopada 2022 r. do godz. 11:00 (oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę).
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
10.1. W Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy podać cenę netto (bez podatku VAT) za realizację całego zamówienia, do której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert, a następnie podać cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zgodnie z Formularzem oferty.
10.2. Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między stronami będą prowadzone w złotych polskich.
10.3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ofertową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
10.4. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w Formularzu oferty, w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT).
10.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena = 100%
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny.
Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
17.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
17.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także klasyfikację złożonych ofert;
17.1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
17.1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
17.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w zaproszeniu do podpisania umowy.
17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
17.4. Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, pod warunkiem, że Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie.
19. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
19.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
19.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
19.4. W postępowaniu nie przysługują żadne środki ochrony prawnej.
19.5. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
19.6. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie przed podpisaniem umowy -- bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawców.

Uwagi:
18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) informuję, że:
18.1. administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z siedzibą: Al. Marcinkowskiego 29, 61-745 Poznań
18.2. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
18.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
18.4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego: Lechosław Petruk e - mail: iod@uap.edu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.