Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4764z ostatnich 7 dni
18648z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie okresowej kontroli rocznej dróg leśnych oraz Punktów Czerpania Wody

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli rocznej dróg leśnych oraz Punktów Czerpania Wody

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Osusznica
Osusznica 3
77-130 Lipnica
powiat: bytowski
tel.: +48 59 82-18-367, fax: +48 59 82-18-396
osusznica@szczecinek.lasy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Lipnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 59 82-18-3
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zamówienie o wartości poniżej 130 000 zł
(nie podlega Ustawie ,,Prawo Zamówień Publicznych")
Nadleśnictwo Osusznica przesyła zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.
,,Wykonanie kontroli rocznej (art. 62 ustawy Prawo Budowlane) dróg leśnych oraz Punktów
Czerpania Wody, będących środkami trwałymi, wraz z obiektami inżynierskimi (z wyłączeniem
mostów) w Nadleśnictwie Osusznica w 2022 r.".

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli rocznej dróg leśnych oraz
Punktów Czerpania Wody (dalej PCzW), będących środkami trwałymi oraz obiektów
inżynierskich (z wyłączeniem mostów) w ciągu dróg, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa
Osusznica, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dokument nr: SA.771.19.2022

Składanie ofert:
9. Wykonawca składa ofertę wyłącznie na formularzu ofertowym (załącznik nr 2), wpisując
wartość netto oraz wartość brutto za realizację całości zadania. Do oferty należy dołączyć kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem). TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 22.11.2022 r.. Ofertę
należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: osusznica@szczecinek.lasy.gov.pl, a w
tytule wiadomości podać nazwę zadania ,,Wykonanie kontroli rocznej dróg leśnych oraz Punktów
Czerpania Wody, będących środkami trwałymi, wraz z obiektami inżynierskimi (z wyłączeniem
mostów) w Nadleśnictwie Osusznica w 2022 r.".

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji całości zadania: do 30.12.2022 r.

Wymagania:
2. Celem przeglądów dróg i PCzW jest przeprowadzenie kontroli i udokumentowanie stanu
technicznego dróg leśnych, PCzW oraz wszystkich grup elementów występujących w korytarzu
drogi. Zadanie ma być wykonane zgodnie z wymaganiami i w sposób wynikający
z obowiązujących przepisów dotyczących przeprowadzenia rocznych przeglądów okresowych
- art. 62 ustawy Prawo Budowlane. W ramach przeglądu należy ocenić wszystkie elementy pasa
drogowego, tj. nawierzchnię jezdni, nawierzchnię pobocza, stan rowów, skarp oraz
odwodnienie. W ramach wykonania przeglądu należy wykonać rejestrację uszkodzeń.
3. Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół dla każdej drogi i PCzW
oddzielnie. Protokół z kontroli powinien zawierać informacje świadczące o spełnieniu
obowiązków, wynikających z art. 62 ustawy Prawo Budowlane. Każdy protokół okresowej
kontroli powinien zawierać wnioski końcowe oraz zalecenia co do wykonania niezbędnych prac
utrzymaniowych i remontowych, a także określenie stanu nawierzchni. Protokoły okresowej
kontroli powinny zawierać dokumentację fotograficzną obiektu i stwierdzonych uszkodzeń.
4. Przeprowadzenie kontroli okresowej należy potwierdzić wpisem do książki obiektu
budowlanego.
5. Zadanie obejmuje również założenie trzech książek obiektu budowlanego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów świadczących o posiadaniu
odpowiednich uprawnień do realizacji okresowych przeglądów dróg leśnych oraz PCzW.
8. Warunki udziału w postępowaniu: zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający uzna,
za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje wykonanie jednej,
tożsamej z przedmiotem zamówienia usługi w okresie ostatnich 5 lat (prace polegające na
realizacji przeglądów okresowych dróg), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane i zakończone
prawidłowo, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez przedmiot, na rzecz którego były one wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- inne dokumenty. Za wystarczające uznaje się wykonanie jednej roboty.

10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa/ją na
podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego).
11. Warunkiem złożenia oferty jest prowadzenie czynnej działalności gospodarczej.
12. Zamówienie zostanie zlecone oferentowi z najniższą ceną brutto na wykonanie zamówienia.
Zamówienie nie zostanie zlecone, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do tej ceny. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od terminu
składania ofert.
13. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców za
pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z podaniem cen i nazw firm, które złożyły oferty oraz
zostanie umieszczone w BIP Nadleśnictwa. Wykonawca, którego cena będzie najniższa
zostanie dodatkowo powiadomiony o terminie podpisania umowy.
14. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

15. W przypadku, gdy wybrany oferent nie przystąpi do podpisania umowy, prawo do zawarcia
umowy uzyska Wykonawca, którego oferta będzie drugą z kolei najkorzystniejszą dla
Zamawiającego.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.

Kontakt:
16. Wszelkie pytania dotyczące zamówienia można kierować do Grażyny Wojtczak-
Tomaszewskiej, nr. tel: 668459304, e-mail: grazyna.wojtczak@szczecinek.lasy.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.