Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Turawie
ul. Opolska 39C
46-045 Turawa
powiat: opolski
tel. 77 4212 072, fax. 77 4212 073
ug@turawa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Turawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 4212 072, fa
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turawa w 2023 r."
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Wykonanie w 2023 r. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, poprzez:
1. Kompleksowy demontaż (rozbiórka) pokryć dachowych (płyty azbestowe-cementowe faliste) zawierających azbest, opakowanie, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego, załadunek, transport i unieszkodliwienie na właściwym składowisku odpadów z nieruchomości (wg wykazu) typu:
budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, w tym rolnicze, wiaty, szopy, obory z terenu Gminy Turawa, w ilości: około 1 580,30 m2, co stanowi około 20,55 Mg;
2. Zbieranie, opakowanie, zabezpiecznie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami załadunek, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest (płyty azbestowe-cementowe faliste) składowanych na posesjach (dotyczy wyrobów wcześniej zdemontowanych) z pryzm (wg wykazu) w ilości: około 176,725 m2 tj. około 2,30 Mg;
3. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do unieszkodliwienia wynosi: około 1757,025 m2, co stanowi około 22,85 Mg.
4. Wykaz nieruchomości, na których należy wykonać prace objęte przedmiotem zamówieniem zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
5. Odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku posiadającym decyzję (pozwolenie zintegrowane) zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
6. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być szczelnie zapakowany, oznakowany
1 zabezpieczony przed wstrząsami, przewracaniem lub wypadnięciem z pojazdu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2010 nr 162 poz. 1089) i odpowiednio przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.
7. Odbiór materiałów zawierających azbest winien następować na podstawie karty/kart cząstkowych przekazania odpadów do miejsca utylizacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odbieranych odpadów z każdej posesji przy użyciu własnych urządzeń. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca.
9. Po dokonanym demontażu lub/i odbiorze odpadów zawierających azbest, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wygenerowaną z systemu BDO kartę przekazania odpadów do miejsca utylizacji (w statusie z potwierdzonym transportem), potwierdzającą ilość odebranych odpadów w Mg. Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:
1) dokładne miejsce unieszkodliwiania odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);
2) dokładne dane gminy: nazwa gminy, dokładny adres tj.: Gmina Turawa Ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa;
3) ewentualne dodatkowe informacje - w przypadku żądania przez WFOŚiGW w Opolu np. wykaz/wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości - stanowiący integralną część karty przekazania odpadu (załącznik do karty).
10. Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej odpadu i karcie przekazania odpadu.
11. Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.
12. Zamówienie obejmuje swoim zakresem sporządzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadania, w tym m.in. kart przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 Nr 162 poz. 1089), Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:
1) organowi nadzoru budowlanego;
2) okręgowemu inspektorowi pracy;
3) państwowemu inspektorowi sanitarnemu
w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
Termin rozpoczęcia prac musi być spójny ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym.
2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadanych uprawnień do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest. Na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawca potwierdza uprawnienia poprzez złożenie Oświadczenia Wykonawcy - Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania.
2. Zadanie powinno być zrealizowane:
1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 Nr 71 poz. 649);
2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 Nr 162 poz.
1089);
3) przez Wykonawcę posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. z 2022 r. Dz.U. poz. 699 z późn.zm.) - o ile wystąpi zbieranie odpadów;
4) przez Wykonawcę, wpisanego do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn.zm.).
3. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia poprzez bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z uwzględnieniem zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu do środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2) przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzględniającego:
a) planowany termin realizacji tj. rozpoczęcie i zakończenie prac związanych z usuwaniem azbestu u poszczególnych właścicieli nieruchomości (dzień, miesiąc, rok );
b) zakres rzeczowy (jednostka miary [Mg]/ [m2] - ilość/powierzchnia odpadów zawierających azbest);
c) koszt prac na danej posesji.
3) Skutecznego poinformowania poszczególnych właścicieli nieruchomości o planowanym terminie wykonania prac na ich posesjach z min. 14 - dniowym wyprzedzeniem, w przypadku budynku mieszkalnego i budynków rolniczych do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie ustalenie terminu z Wnioskodawcami.
5) W przypadku zaistnienia przeszkód w realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy, spowodowanych m.in. złymi warunkami atmosferycznymi (np. opady deszczu), ustalony wcześniej termin rozpoczęcia prac
związanych z demontażem pokryć dachowych i odbioru wyrobów zawierających azbest, należy potwierdzić z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace lub ustalić nowy termin wykonania pracy. Na tę okoliczność zaleca się sporządzić protokół zaopatrzony podpisem właściciela nieruchomości. Harmonogram, o którym mowa w pkt. 2 ulega wówczas aktualizacji.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za zniszczenie własności osób fizycznych, którzy posiadają tytuł prawny do nieruchomości objętej przedmiotem umowy, a spowodowanej działaniem związanym z realizacją przedmiotu zamówienia.
7) W przypadku wystąpienia szkód powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ich we własnym zakresie.
8) Wykonawca oświadcza, że posiada opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się ją utrzymać przez czas realizacji umowy.
9) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy podczas prac związanych z demontażem pokryć dachowych, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu , na którym prowadzone będą w/w roboty.
10) W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przepisów BHP i warunków bezpieczeństwa oraz do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac.
11) Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia zgromadzonych odpadów i w razie potrzeby zapewni teren na ewentualny przeładunek zebranych odpadów zawierających azbest.
12) Wykonawca realizujący zamówienie, w trakcie realizacji Zamówienia po zakończeniu prac na danej nieruchomości, ma obowiązek poinformować Zamawiającego o ilości usuniętych odpadów, wskazując powierzchnię w m2 i wagę w Mg oraz wartość wykonanych prac.
13) Informacje o których mowa w pkt. 12 winny być przekazywane Zamawiającemu na bieżąco w formie dziennych sprawozdań przekazywanych pocztą elektroniczną na adres: ekologia@turawa.pl, ug@turawa.pl. Zamawiający zastrzega sobie w razie takiej potrzeby wskazanie godz., do której winny być przekazywane dzienne sprawozdania.
14) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o prawidłowym wykonaniu usługi oraz protokół przekazania odpadu potwierdzający ilość odpadu, wskazując powierzchnię w m2 i wagę w Mg.
15) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na każdej nieruchomości pisemny protokół (potwierdzający efekt rzeczowy i ekologiczny), który bezwarunkowo winien zostać zaopatrzony podpisem właściciela nieruchomości, uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy zgodnie z wzorem, będącym Załącznikiem do umowy.
16) W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić w trakcie prac o tym fakcie właściciela nieruchomości i w przypadku odbioru nadwyżki spisać odrębny protokół odbioru na podstawie, którego nastąpi rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości.
17) W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania mniejszej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania kosztów w oparciu o rzeczywiście przekazane odpady azbestowe zgodnie z ceną jednostkową wynikającą z oferty.
19) Wyroby zawierające azbest przeznaczone do demontażu znajdują się na obiektach typu: budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, w tym rolnicze, wiaty, szopy, obory,
(wg wykazu). Wyroby zawierające azbest przeznaczone do zbierania znajdują się na działkach Wnioskodawców wskazanych przez Wnioskodawców (wg wykazu). W przypadku realizacji prac na terenie gospodarstwa rolnego tj. demontażu pokryć dachowych znajdujących się na budynkach gospodarskich typu obora, stodoła lub inny budynek związany z gospodarstwem rolnym do obowiązku Wykonawcy będzie należało ustalenie z Wnioskodawcą odpowiedniego terminu demontażu uwzględniając planowane przez Wnioskodawcę prace w gospodarstwie rolnym. W przypadku realizacji prac dot. demontażu azbestu na budynku mieszkalnym (wg. wykazu) do obowiązku Wykonawcy będzie należało ustalenie z Wnioskodawcą odpowiedniego terminu, z uwzględnieniem iż Wnioskodawca musi skoordynować prace związane z nowym pokryciem dachowym.
20) Powierzchnie wyrobów azbestowych podane w wykazie nieruchomości są wartościami wynikającymi z pomiarów dokonanych przez właścicieli nieruchomości i w związku z tym wymaga się od Wykonawcy wizji w terenie w celu określenia wartości zamówienia.
21) Właściciele nieruchomości objętych wnioskiem dofinansowania z funduszy WFOŚiGW w Opolu byli zobowiązani do dokonania dokładnego pomiaru powierzchni dachów zawierających azbest oraz pryzm zawierających azbest uprzednio składowanych na nieruchomości.
22) W oparciu o przedstawiony harmonogram wykonanych prac, po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu prac, Zamawiający dokona odbioru końcowego prac z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzając na tą okoliczność protokół wykonania i odbioru robót stwierdzający wykonanie zadania i będący przedmiotem rozliczenia.
23) Wraz z fakturą Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania:
a) oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, wystawionego przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
b) wygenerowanej z systemu BDO karty przekazania odpadów do miejsca utylizacji (w statusie z potwierdzonym transportem), potwierdzającą ilość odebranych odpadów w Mg;
c) kart cząstkowych przekazania odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia, która winna zawierać: numer karty, dane właściciela obiektu (imię i nazwisko), adresu obiektu/nieruchomości z których usunięto azbest, rodzaju odpadu zawierającego azbest, ilości w Mg, ilości w m2;
d) wykazu nieruchomości na terenie, których wykonano prace związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w ramach zawartej umowy, stanowiący załącznik do protokołu odbioru końcowego prac.
e) protokołów odbioru spisanych przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do umowy.
4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych zawartych w umowie przez cały okres, na który została zawarta.

Dokument nr: OŚ.604.14.1.2022.DP

Składanie ofert:
8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 listopada 2022 r. do godz. 12.00.
- w siedzibie Zamawiającego - w Sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie Ul. Opolska 39c, piętro I-sze, pokój nr 30 lub e-mailem na adres: ug@turawa.pl z adnotacją: ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w roku 2023" dla potrzeb ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
4) Termin wykonania prac demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest powinien byćdo godny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 15 września 2023 r.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : Planowany termin realizacji zamówienia wraz z doręczeniem dokumentacji objętej umową: od daty podpisania umowy do 29 września 2023r., z zastrzeżeniem że prace demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania: do 15 września 2023 r., natomiast przekazanie kompletnej dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia do dnia 29 września 2023 r.

Wymagania:
Niniejsze zapytanie dotyczy zamówienia na kwotę nieprzekraczającą wartości 130 000,00 zł netto
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Celem niniejszego zapytania ofertowego jest dokonanie rozeznania rynku dla potrzeb ustalenia wartości szacunkowej zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Turawa do wyboru oferty i do zawarcia umowy na realizację zamówienia, a złożone oferty będą wykorzystane do oszacowania wartości zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania właściwego zaproszenia do złożenia oferty cenowej do Wykonawców, którzy przekażą Zamawiającemu szacunkową wartość zamówienia.

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania wraz z wykazem nieruchomości zawierającym cenę realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną zamówienia,
2) Oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z wzorem - Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
1. Cenę należy podać w formie ryczałtu, który określa art. 632 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn.zm.);
2. Zamawiający za podstawę wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe.
3. W ofercie należy podać cenę ryczałtową za wykonanie całości zamówienia, a także ceny jednostkowe za 1 m2 demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest - płyt falistych zawierających azbest, a także za 1 m2 zbierania transportu i utylizacji składowanych (pryzm) wyrobów zawierających azbest.
4. W ofercie należy przedstawić wykaz nieruchomości z ceną realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach.
5. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów i koszty związane z zabezpieczeniem strefy robót budowlanych.
6. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny ofert zawierających wszystkie niezbędne załączniki na podstawie zryczałtowanej ceny brutto podanej w formularzu ofertowym.
2. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 punktów.
3. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania zostanie przypisana przyznana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów, według formuły:
Cn/Cb x 100 = ilość punktów
Gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych, Cb - cena oferty badanej,
7. DODATKOWE INFORMACJE
1. Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zostały zgłoszone przez zainteresowanych Wnioskodawców t.j. mieszkańców Gminy Turawa i będą realizowane z udziałem dotacji środków WFOŚiGW w Opolu w ramach ,,Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Zamawiający nie poniesie kosztów z tytułu zwiększenia ilości wyrobów zawierających azbest (nadwyżki).
3. Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy.
4. Wykonawca podpisując umowę z Zamawiającym gwarantuje niezmienność cen zawartych w Umowie przez cały czas w okresie obowiązywania umowy.
5. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy/Mieszkańca z realizacji zadania objętego Umową, następuje obniżenie ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wynikającą z ofert i harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
7. Wyroby zawierające azbest przeznaczone do demontażu znajdują się na obiektach typu: budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, w tym rolnicze, wiaty, szopy, obory, itp.. Natomiast zbieranie
wyrobów zawierających azbest odbywa się z pryzm. Zamówienie obejmuje swoim zakresem sporządzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadania, w tym m.in. karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac itp.
8. Wykonawca winien poinformować właściciela nieruchomości o terminie wykonania robót z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac.
9. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego stanu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem:
1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2021 r. Dz. U. poz. 1973 z późn.zm.),
2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn.zm.),
3. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn.zm.),
4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1680),
6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2147),
7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. z 2004 Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn.zm.),
8. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 216 poz. 1824).

Kontakt:
10. Szczegółowych informacji udziela:
1. Główny specjalista ds. ochrony środowiska, tel. 77 4212 072 wew. 123 - w zakresie merytorycznym;
2. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 77 4212072 wew. 104 - w zakresie merytorycznym.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.