Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Odśnieżanie ulic i dróg gminnych

Przedmiot:

Odśnieżanie ulic i dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Janów Podlaski
ul. Bialska 6A
21-505 Janów Podlaski
powiat: bialski (podlaski)
tel. (83) 341 30 73, fax. (83) 341 30 77
Województwo: lubelskie
Miasto: Janów Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (83) 341 30 73,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Odśnieżanie ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Janów Podlaski w sezonie zimowym 2022/2023
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie ulic i dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Janów Podlaski w następujących miejscowościach: Janów Podlaski (ulice), Stary Pawłów, Nowy Pawłów, Stare Buczyce, Bubel Łukowiska, Jakówki, Romanów, Peredyło, Klonownica Mała, Klonownica Plac, Polinów, Błonie, Woroblin, Kajetanka, Werchliś, Janów Podlaski - wieś/kolonia. Przewidywana długość ulic i dróg do jednokrotnego odśnieżania ok. 90 km. Maksymalna ilość godzin pracy sprzętu do odśnieżania - do 300 godzin w sezonie zimowym 2022/2023.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu ewentualnych uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania ulic i dróg, takich jak np. odpryski lakieru na pojazdach mechanicznych wskutek działania maszyn odśnieżających, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów itp., wynikające z niestarannego wykonywania usługi przez operatorów sprzętu Wykonawcy. W związku z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie najwyższej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza w miejscach wąskich, słabo dostępnych, z małą możliwością manewru. Wskazane jest, aby Wykonawca posiadał ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca usługi odśnieżania zobowiązany będzie do zainstalowania w pojazdach do odśnieżania dróg gminnych przekazanych przez Zamawiającego zestawów urządzeń GPS rejestrujących czas pracy i trasy przejazdu sprzętu do odśnieżania.
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w całym sezonie zimowym 2022/2023 w gotowości technicznej sprzętu służącego do odśnieżania.

Dokument nr: BUA.2600.39.2022

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Janów Podlaski Ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski.

Składanie ofert:
V. Termin i miejsce złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na odśnieżanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie (pokój 104) lub przesłać pocztą tradycyjną, kurierską na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Janów Podlaski, Ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski w terminie do dnia 23 listopada 2022 r. do godz. 10.00.

Wymagania:
IV. Wymagania sprzętowe:
Ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że dysponuje minimum: 2 (dwiema) odśnieżarkami (ciągnik, samochód, równiarka drogowa) dostosowanymi do odśnieżania dróg. Sprzęt do odśnieżania o minimalnej mocy każdego z nich wynoszącej 90 KM, powinien być wyposażony w pług odśnieżny, zarejestrowany (o ile odrębne przepisy wymagają rejestracji) oraz sprawny technicznie (powinien w dniu składania oferty posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone stosowną adnotacją w dowodzie rejestracyjnym) - do oferty należy dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych. Pojazdy wykorzystane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg muszą być wyposażone
w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz.988 z późn. zm.)).
2. Pojazdy wymienione w pkt 1 muszą być wyposażone w gniazdo zapalniczki 12V umożliwiające podłączenie modułu GPS.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie o charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówieni. Propozycja treści zobowiązania została zamieszczona w załączniku nr 2 do niniejszej zaproszenia.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
2. Oferta składana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem.
Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów Podlaski - Biuletyn Informacji Publicznej.
5. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.
VI. Kryterium wyboru Wykonawcy
Cena za 1 godzinę pracy sprzętu = 100%
VII. Warunki zawarcia umowy
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.