Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
304z dziś
4738z ostatnich 7 dni
18623z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka budynku

Przedmiot:

Rozbiórka budynku

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Siemkowicach
pl. Wolności 1
98-354 Siemkowice
powiat: pajęczański
tel.: 43 84 17 217, tel. 43 841 72 69
zamowienia@gminasiemkowice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Siemkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 43 84 17 217,
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ponieważ wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000,00 zł
Przedmiot zamówienia (nazwa):
,,Rozbiórka budynku byłej strażnicy OSP w Siemkowicach"

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku po byłej strażnicy OSP w miejscowości Siemkowice na działce nr ewid. 1377.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Istniejący budynek po byłej strażnicy OSP przeznaczony do rozbiórki składa się z głównej bryły na planie prostokąta zbudowanej w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym, posiadającym jedną kondygnację. Budynek bez podpiwniczenia. Dane techniczne budynku objętego opracowaniem: długość - 27 m, szerokość - 10 m, wysokość - 4,10, powierzchnia zabudowy do rozbiórki - 270 m2. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje m.in. demontaż rynien i rur spustowych, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórkę pokrycia i elementów konstrukcji i pokrycia dachu, rozbiórkę stropów, rozbiórkę ścian murowanych, rozbiórkę posadzek i fundamentów, prace porządkowe. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem rozbiórki oraz Decyzją pozwolenia na rozbiórkę nr 384/2022 z dnia 10.11.2022 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa rozbiórki przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie składowanie i gospodarkę materiałami jak i odpadami powstającymi podczas rozbiórki, a po zakończeniu robót teren powinien zostać uprzątnięty. Miejsca gromadzenia i załadunku gruzu oraz odpadów należy odpowiednia wydzielić i oznakować. Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieuprawnionych.

Dokument nr: IRŚ.271.2.12.2022

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty można przesłać:
1) Poprzez skan oferty lub złożenie oferty w postaci/formie elektronicznej pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@gminasiemkowice.pl
2) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Siemkowicach Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice
do dnia 22 listopada 2022 r. do godz. 1000
2. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu lub przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r.

Wymagania:
V. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
3) Oferta cenowa ma obejmować cenę netto oraz brutto - wynagrodzenie ryczałtowe.
4) Podpisana przez osobę uprawnioną.
5) Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
a) Formularz ofertowy (zał. Nr 1)
b) Oświadczenie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zapytania
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną (e).
d) Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane kierownika rozbiórki, który zostanie powołany do kierowania rozbiórką.
VI. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
a) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz zapleczem sprzętowym i ludzkim do prawidłowego wykonania zamówienia.
b) Wykona przedmiot zamówienia w terminie,
c) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT lub rachunku.
XI. Inne informacje dotyczące zapytania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny lub zmiany ilości przedmiotu zapytania.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3. W toku badania o oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z zamówieniem oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Uwagi:
VIII. Kryterium wyboru oferty: Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: cena oferty - 100 %
X. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1, 98 354 Siemkowice, e-mail: ug.siemkowice@post.pl, tel. 43 841 72 69.
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wójt Gminy Siemkowice wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: inspektor@myiod.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Rozbiórka budynku byłej strażnicy OSP w Siemkowicach" numer sprawy IRŚ.271.2.12.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp".
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice
Strona | 3
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
IX. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie zamawiającego jest: Tadeusz Ślusarek tel. 43 841 72 69, e-mail: tslusarek@gminasiemkowice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.