Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych

Przedmiot:

Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44
08-300 Sokołów Podlaski
powiat: sokołowski
tel.: 25 781 26 10 fax: 25 781 26 10, tel. 25-781-25-31
ug@gminasokolowpodl.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sokołów Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 25 781 26 10 f
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Sokołów Podlaski niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sokołów Podlaski w sezonie 2022/2023r.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia podzielony jest na pięć zadań (części) według następujących zasad:
Zadanie I
Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2022/2023r. na terenie następujących miejscowości: Krasnodęby-Kasmy, Krasnodęby-Rafały, Karlusin, Bachorza oraz parkingu przy budynku urzędu gminy.
Zadanie II
Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2022/2023r. na terenie następujących miejscowości: Żanecin, Dziegietnia, Podrogów, Wyrąb, Łubianki, Podkupientyn.
Zadanie III
Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2022/2023r. na terenie następujących miejscowości: Skibniew-Podawce, Skibniew-Kurcze, Pogorzel, Kostki, Emilianów, Budy Kupienlyńskie.
Zadanie IV
Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2022/2023r. na terenie następujących miejscowości: Wólka Miedzyńska, Nowa Wieś, Ząbków, Ząbków Kolonia, Przeździałka Kolonia, Chmielew, Brzozów, Brzozów Kolonia, Grochów, Dąbrowa.
Zadanie V
Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2022/2023r. na terenie następujących miejscowości: Bartosz, Przywózki, Dolne Pole, Czerwonka, Węże, Walerów, Kosierady Wielkie, Justynów, Karolew.
Planowany zakres usługi:
- zwalczanie śliskości zimowej mieszanką uszorstniajacą tj. mieszanką piasku z 30% zawartością NaCl (chlorek sodu). Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek mieszanki.
- odśnieżanie dróg (samochodem ciężarowym z pługiem, ładowarką , ładowarko - koparką)
- likwidacja naboju lodowego i śnieżnego na jezdniach,
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych zadań.
W przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia w postaci gwałtownego załamania pogody i wystąpienia obfitych opadów śniegu, deszczu ze śniegiem powodujących utrudnienia komunikacyjne na drogach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wybranego zakresu (lub jego części) zamówienia przez Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim lub inny podmiot.
Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie według zgłoszeń Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2023r.
Zamawiający wymaga podjęcia działań mających na celu realizację przedmiotu zamówienia w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili zgłoszenia.
Osobami uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń są pracownicy Urzędu Gminy Sokołów Podlaski.
Rozliczenie za wykonanie w/w usługi nastąpi na podstawie przedłożonej przez wykonawcę faktury lub rachunku w oparciu o ilość faktycznych godzin przepracowanych przez sprzęt oraz ilość zużytej mieszanki uszorstniającej potwierdzoną przez Wykonawcę i operatora sprzętu.

Dokument nr: IGKOŚiPF.271.1.21.2022

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie ofert przez Komisję Ocenną nastąpi 23.11.2022 o godz. 1015.

Składanie ofert:
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Sokołów Podlaski, Ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: ug@gminasokolowpodl.pl
4. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 23.11.2022r. do godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania:
Od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2023r.

Wymagania:
II. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 złotych netto.
V. Kryterium oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: łączna najniższa cena.
2. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty realizacji zadania.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji robót objętych ofertą;
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe oraz terminowe wykonanie zamówienia;
5. Nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu nastąpi w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.
VII. Warunki płatności:
1. Bezpośrednim płatnikiem wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie Gmina Sokołów Podlaski ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski.
2. Termin płatności - w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
VIII. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać następująco: oferta cenowa na wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sokołów Podlaski w sezonie 2022/2023r.
3. Oferta powinna zawierać cenę brutto, w tym obowiązujący podatek VAT
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferty należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie nie będą podlegały ocenie.
7. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.
9. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację maksymalnie 2 zadań określonych w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca może również wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
11. Gmina Sokołów Podlaski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z oferentami oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Zamawiający dopuszcza również możliwość wyboru lub unieważnienia postępowania w odniesieniu do poszczególnych zadań.
12. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze i protesty.
X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Kontakt:
IX. osoba do kontaktu:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Leszek Młynik tel. 25-781-25-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.