Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
415z dziś
4720z ostatnich 7 dni
19689z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie malowania części pomieszczeń

Przedmiot:

Wykonanie malowania części pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Wrocławska 170 "G"
45-836 Opole
powiat: Opole
tel. 77 401 84 00, fax. 77 457 45 23
opolski@arimr.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 401 84 00, f
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opolski Oddział Regionalny ARiMR w Opolu zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie malowania części pomieszczeń Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu
1. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie prac remontowych polegających na: odmalowaniu wskazanych pomieszczeń ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi na kolor biały RAL9010 oraz lamperii do wysokości 150cm w ciągach komunikacyjnych farbami półmatowymi (np. lateksowymi) o barwie jasnej zgodnie ze sztuką budowlaną łącznie z pracami towarzyszącymi tj. naprawa uszkodzonych gładzi, zabezpieczenie pomieszczenia przed zabrudzeniem, zabezpieczenie sieci LAN. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia: odmalowanie powierzchni w ilości określonej orientacyjnie z możliwością ich skorygowania z chwilą pozyskania korzystnej oferty:
1. około 1300m2 ścian i sufitów w Opolskim Oddziale Regionalnym
2. około 200m2 lamperii w Opolskim Oddziale Regionalnym
W cenie jednostkowej (za Im2 powierzchni) należy uwzględnić całkowity koszt łącznie z pracami towarzyszącymi.

Dokument nr: BOR08.222.27.2022

Składanie ofert:
Termin i miejsce złożenia oferty Do 22.11.2022r
Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ul. Wrocławska 170 "G" 45-836 Opole
tel. 77 401 84 00, fax. 77 457 45 23
Forma złożenia oferty
Podpisaną ofertę (lub jej skan) należy złożyć na druku ofertowym (załącznik do zapytania ofertowego) osobiście, przesyłką listowną lub e-mailem na adres: opolski@arimr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji: Strony uzgadniają następujące terminy realizacji:
Rozpoczęcie prac nastąpi w terminie ustalonym przez Zleceniodawcę i zostanie potwierdzone protokołem wprowadzenia. Zakończenie całości zamówienia nastąpi nie później, niż do 20.12.2022r.

Wymagania:
Prace będą wykonywane w dniach roboczych z możliwością kontynuowania ich w soboty oraz niedziele. Ze względu na niezbędność zharmonizowania terminu wykonania malowania z jednocześnie prowadzonymi innymi pracami remontowymi w tych samych pomieszczeniach należy uwzględnić wymóg wykonania prac malarskich w ściśle określonym przez zamawiającego terminie (np. od czwartku do niedzieli).
3. Warunki gwarancji:
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy.
2. Bieg rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego przedmiotu niniejszej umowy.
4. Warunki płatności
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą VAT, po protokolarnym odbiorze robót ujętych w zakresie oraz po sporządzeniu obmiaru wykonanych prac.
2. Należność Zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna po odbiorze wykonanych robót na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze do 21 dni od otrzymania faktury VAT. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
3. Za nieterminowe regulowanie należności Zleceniobiorcy przysługują odsetki ustawowe z
uwzględnieniem ust. 2.
4. Faktura zostanie wystawiona na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II 70 00-175 Warszawa NIP 526-19-33-940
i dostarczona będzie na adres do korespondencji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny ul. Wrocławska 170 ,,G" 45-836 Opole.
5. Kryterium wyboru ofert Cena 100%
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełni wymagania formalne.
Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.
Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia.
Całkowitą cenę jednostkową (za odmalowanie 1m2 powierzchni wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi) za przedmiot zamówienia należy podać cyframi i słownie. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania zamówienia z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ogłoszenie ponownego zapytania ofertowego.
W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie tę samą cenę za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozyskiwania dodatkowych ofert dwukrotnie.
W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.____
6. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do składanej oferty: Załączniki 1-3
11. Wykluczenia
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej ,,ustawa") w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm., dalej ,,ustawa Pzp"). Zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy.
Wykluczenie dotyczy również podmiotów określonych w art. 5k rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy na każdym etapie postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej.
12. Informacje dodatkowe
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty.
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia: Jadwiga Niklewicz

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.