Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TURKU
ul. Św. Floriana 2
62-700 Turek
powiat: turecki
TEL. (47) 77 19 500
kppspturek@psp.wlkp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Turek
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL. (47) 77 19 500
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku w związku z wygaśnięciem umowy na sprzedaż energii elektrycznej w dniu 31 grudnia 2022 r. przedstawia w załączeniu formularz celem złożenia oferty do przedmiotowego rozeznania.
/ Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, zlokalizowanego przy Ul. Św. Floriana 2, 62-700 Turek w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Zakup energii elektrycznej ma odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy, przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2022 poz. 1360 ze zm.) oraz zasadami określonymi w koncesjach. Warunki techniczne świadczenia usługi:
o linia kablowa nn 0,4 kV wyprowadzona ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
o moc umowna w okresie obowiązywania nowej umowy, tj. od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.: 42 kW,
o moc przyłączeniowa: 105 kW,
o grupa przyłączeniowa: IV,
o układ pomiarowo-rozliczeniowy: pólpośredni, przekładniki prądowe o przekładni 150/5 A/A, licznik energii czynnej ze wskazaniem mocy maksymalnej -jednostrefowy, licznik energii bierniej pojemnościowej, układ transmisji danych.
o taryfa - C21 (jednostrefowa),
o napięcie sieci wewnętrznych - 0,4 kV,
szacunkowy pobór energii elektrycznej w okresie 1 roku - 75954,7683 kWh co daje
75,9547683 MWh
nr licznika energii - 42993776.
Komeda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku informuję, iż jest to siódma zmiana sprzedawcy. Zakres przedmiotu umowy będzie obejmował miedzy innymi: zawarcie umowy sprzedaży, odbiorca upoważni nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca - w imieniu odbiorcy - dokonuje niezbędnych formalności np.: zgłasza operatorowi nową umowę sprzedaży do realizacji oraz wykonuje inne czynności związane z zmianą sprzedawcy. Operator dokonuje odczytu licznika i przekazuje dane sprzedawcom. Dotychczasowy sprzedawca sporządza rozliczenie końcowe.
II Minimalne wymagania, jakie musi spełniać przedmiot zakupu, np. gwarancja, rękojmia, serwis, przeszkolenie z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia, zasady odbioru itp.
o energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami,
o oferent musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy,
o znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
o posiadać zawartą umowę generalną, (tj.: o świadczenie usług dystrybucji) z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Turek (ENERGA-OPERATOR S- A.),
o cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stalą w okresie objętym umową,
o zamawiający zobowiązuje się zapłacić jedynie za rzeczywistą ilość zużytej energii elektrycznej,
o wykonawca nie może powierzyć innym wykonania całości lub części zamówienia,
o w przypadku gdyby zaistniałaby konieczność dostosowania układu pomiarowo -- rozliczeniowego sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym pisemnie Zamawiającego najpóźniej w dzień złożenia oferty,
o okres rozliczeniowy 1 miesięczny.
o sprzedający musi w okresie trwania umowy mieć możliwość rozliczania energii elektrycznej wytworzonej z paneli fotowoltaicznych Zamawiającego ("instalacja planowana jest do realizacji w roku 2023 o mocy max, do 49.6 kWp). poprzez umowę bilansowania (umowa POB).
W ofercie składa się stosowne oświadczenie. Sposób rozliczania z odbiorcą:
o rozliczanie należności za sprzedaż odbywać się będzie w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT,
o na zgłoszenie kupującego faktura powinna zawierać odczyt rzeczywisty z licznika za dany miesiąc.

Dokument nr: PT-III.2370.16.1.2022

Otwarcie ofert: o Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego - w pok. Nr 1.23
o Termin otwarcia ofert - 23.11.2022 godz. 10.15

Składanie ofert:
o Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem ,,Zakup energii elektrycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku nie otwierać przed dniem 23.11.2022 r. godz. 10.00 oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci)
lub
o Zamawiający dopuszcza przesłanie formularza ofertowego w formie e - mail (obowiązkowe jest ponumerowanie, parafowanie i podpisanie przez osobę upoważnioną oferty lub poprzez podpis elektroniczny) na adres kppspturek@psp.wlkp.pl w terminie do 23.11.2022 r. godz. 10.00.
o Miejsce składania ofert - w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat KP PSP w Turku Ul. Św. Floriana 2. 62-700 Turek
o TERMIN SKŁADANIA ofert - 23.11.2022 godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
V Termin realizacji zamówienia;
o od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wymagania:
III Kryteria wyboru:
o cena- wskaźnik "C" - waga kryterium 100 %,
o maksymalna liczba punktów - 100.
Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji - tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:
cena oferowana najniższa
C =-------------------------------------x 100 pkt
cena oferty badanej
W skład ceny oferty będzie wchodzić:
o koszt energii czynnej dla szacowanego zużycia w okresie umownym,
o koszty związane z innymi opłatami, usługami/czynnościami należnymi w okresie umownym.
Złożona oferta jest sumą cen brutto podanych w części I i II formularza ofertowego.
o cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową, energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż pięć miejsc po przecinku.
TV Koszty dostawy:
o wg obowiązujących przepisów (Operator Systemu Dystrybucyjnego).
VI Sposób płatności:
o faktura VAT przelew min. 14 dni
VII Uwagi:
o wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
o wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
o obowiązkowe jest ponumerowanie, parafowanie i podpisanie przez osobę upoważnioną oferty lub poprzez podpis elektroniczny,
o zamawiający zastrzega sobie, iż może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
o Sprzedający może zaproponować swój wzór umowy i swój formularz ofertowy ale będzie on podlegał ocenie przez Zamawiającego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.