Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
248z dziś
4682z ostatnich 7 dni
18567z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku

Przedmiot:

Naprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 364 26 13 fax 41 364 26 15, tel. 41 364 26 32
ias.kielce@mf.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 364 26 13 fa
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach zaprasza do składania ofert
na:
,,Naprawę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Drugiego
Urzędu Skarbowego w Kielcach i Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.
Przedmiotem zamówienia jest naprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Świętokrzyskiego Urzędu
Skarbowego, Ul. Częstochowska 20, mająca na celu przywrócenie systemu oświetlenia do
pełnej sprawności.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych dla
prawidłowego oraz zgodnego z przepisami i normami zrealizowania przedmiotu umowy, tj.
w szczególności:
1) sprawdzenia każdej oprawy systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
2) w przypadku możliwości wymiany samego modułu oświetlenia awaryjnego lub
ewakuacyjnego:
? demontaż niesprawnych modułów oraz ich utylizację zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie,
? dobór nowych modułów do istniejących opraw,
? dostawę modułów i ich montaż w istniejących sprawnych oprawach;
3) w przypadku konieczności wymiany całej oprawy oświetleniowej:
? demontaż opraw oraz ich utylizację zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie,
? dobór nowych opraw do istniejących warunków oraz zgodnie z normami i przepisami
obowiązującymi w tym zakresie,
? dostawę opraw oraz ich montaż w miejscach po usuniętych oprawach;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4) przeprowadzenie wymaganych przepisami pomiarów i testów.
Ilość niesprawnie działających punktów oświetlenia wynosi:
1) oświetlenie awaryjne - łącznie 71 szt., w tym:
? 37 szt. dotyczy opraw montowanych w sufitach podwieszanych w korytarzach -
wymiar istniejących opraw 60X 60 cm (zdjęcie nr 1),
? 11 szt. dotyczy opraw montowanych w sufitach podwieszanych na sali obsługi
podatnika - wymiar istniejących opraw 60x60 cm (zdjęcie nr 2),
? 23 szt. dotyczy opraw natynkowych montowanych na klatkach schodowych -
wymiar istniejących opraw ok. 20-150 cm (zdjęcie nr 3);
2) oświetlenie ewakuacyjne - łącznie 31 szt., w tym:
? 5 szt. dotyczy opraw natynkowych (zdjęcie nr 4),
? 26 szt. dotyczy opraw montowanych w sufitach podwieszanych (bezpośrednio
montowane - zdjęcie nr 5 i podwieszane - zdjęcie nr 6) .
Ilość punktów oświetleniowych określona w ust. 3 może ulec zwiększeniu. Zamawiający
zapłaci za faktycznie wymienione moduły lub oprawy po cenach wynikających z oferty.
Opis wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:
1) wszystkie moduły oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą mieć własne
zasilanie akumulatorowe z 3 godzinnym czasem pracy awaryjnej (czas świecenia po
odłączeniu zasilania) ;
2) oświetlenie awaryjne - oprawy awaryjno-sieciowe ze źródłem światła LED,
przeznaczone do pracy podstawowej, tj. oświetlenia ciągłego przy załączonym zasilaniu
z sieci (świecą wszystkie świetlówki LED lub świetlówka LED przeznaczona do
oświetlenia dziennego) oraz pracy awaryjnej - przy braku napięcia automatycznie
przełącza się w tryb pracy awaryjnej - świeci świetlówka LED odpowiedzialna za
oświetlenie awaryjne;
3) oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe - ze źródłem światła LED, przy zasilaniu z sieci
oprawa jest w stanie czuwania - źródło światła nie świeci. Przy braku napięcia
automatycznie przełącza się w tryb pracy awaryjnej - źródło światła świeci. Oprawy
wyposażone w piktogramy;
4) oprawy muszą być wyposażone w autotest: wykonanie automatycznych testów A (test
miesięczny mający na celu weryfikację zadziałania oprawy) i B (test roczny mający na
celu weryfikację czasu świecenia oprawy) zgodnie z obowiązującą normą.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych, fabrycznie nowych,
nieużywanych, nieuszkodzonych, które posiadają atesty, certyfikaty producenta lub
deklaracje zgodności z przepisami prawa i są dopuszczone przez Centrum Naukowo -
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) do użytkowania w ochronie
przeciwpożarowej.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 2 do zapytania
Gwarancja i rękojmia:
1) minimalny okres oraz zasady gwarancji dla przedmiotu zamówienia zostały opisane
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
2) gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających
z tytułu rękojmi za wady;
3) okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu
odbioru.
9. Podwykonawcy:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy;
2) w przypadku, gdy Wykonawca, przy realizacji przedmiotu zamówienia, będzie korzystał
z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w Formularzu
ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już
znani.

CPV: 31520000-7

Dokument nr: 2601-ILN.261.82.2022

Składanie ofert:
7. Ofertę należy złożyć:
a) poprzez przesłanie podpisanych skanów wymaganych dokumentów na adres e-mail
ias.kielce@mf.gov.pl
lub
b) w formie elektronicznej, tj. poprzez podpisanie wymaganych dokumentów
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie na adres e-mail
ias.kielce@mf.gov.pl
Wykonawca, może podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy
dokument oddzielnie lub utworzyć tzw. ,,paczkę" dokumentów elektronicznych
(skompresowanie pliku) - zaleca się stosowanie formatu ,,zip"- a następnie podpisać ją
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub
c) w formie papierowej w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, przy
ul. Sandomierskiej 105, pokój nr 3 (kancelaria).
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 listopada 2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Całość przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie do 20 grudnia 2022 r.

Wymagania:
II. INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU I STOSOWANIU PRZEPISÓW.
1.
2.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł. Stosownie do art. 2 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710) - zwanej w dalszej treści ustawą Pzp, w niniejszym zamówieniu nie stosuje
się przepisów ustawy Pzp.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej,
zapoznał się szczegółowo z zakresem zamówienia w celu oszacowania wszelkich ryzyk
mogących mieć wpływ na całkowity koszt zamówienia.
Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Panią Ewą Bryk, nr tel. 41 364 26 32,
e-mail: ewa.bryk@mf.gov.pl
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia będzie dotrzymany, jeżeli do jego
upływu zostanie dokonany odbiór robót potwierdzony podpisanym bez zastrzeżeń
protokołem odbioru.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w ust. 2 i nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych
w ust. 3.
2. Warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) posiadają odpowiednie kwalifikacje i wymagane przepisami prawa uprawnienia
i dysponują zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia;
2) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne.
3. Podstawa Wykluczenia
1) na podstawie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy,
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykluczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje na okres trwania ww.
okoliczności;
3) w przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych
w niniejszym ustępie Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania Wykonawcy składają oświadczenie wg Załącznika nr 1 do
niniejszego zapytania.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻNIA OFERTY WYKAZ DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za przygotowanie i złożenie oferty.
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) uzupełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego;
2) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, o którym mowa w ust. 5 (jeżeli
dotyczy).
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji
Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy
lub przez osobę/osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo. Podpisy należy składać
w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. z imienną pieczątką lub
z podaniem imienia i nazwiska.
6. Oferta oraz wszystkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem
informacji które Wykonawca, składając ofertę zastrzeże na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233),
jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca wylicza cenę oferty zgodnie z formularzem cenowym. Ilość modułów i opraw
podana przez Zamawiającego w ofercie służy jedynie do wyliczenia ceny oferty dla celów
porównania złożonych ofert. Wynagrodzenie należne Wykonawcy równe będzie sumie
iloczynów ilości faktycznie wymienionych modułów lub opraw i ceny za ten rodzaj modułu
lub oprawy.
2. W cenie za poszczególne rodzaje modułów i opraw Wykonawca ujmuje wszelkie koszty
realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie, tj. w szczególności demontaż
niesprawnych modułów lub uszkodzonych opraw, ich utylizację, dobór, zakup, dostawę
i montaż nowych modułów i opraw, wykonanie pomiarów i testów oraz wszelkie inne
koszty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa i warunkami niniejszej
umowy wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest ująć wszelkie obciążenia o charakterze
publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności
podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów.
4. Obliczoną zgodnie z powyższymi wymaganiami cenę należy wpisać liczbowo i słownie
w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.
5. Podana cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej
w złotych (PLN).
IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Jako kryterium wyboru najkorzystniej oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się
kryterium ceny z wagą 100 %, przy spełnionych warunkach wynikających z niniejszego
zapytania ofertowego.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona badania ofert pod względem formalnym co do zgodności
z warunkami Zapytania ofertowego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Złożone oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom lub Zamawiający może wezwać
Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w szczególności gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia,
b) jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
c) zaistnieje prawdopodobieństwo uzyskania w wyniku negocjacji korzystniejszej oferty,
- zasady przeprowadzenia negocjacji oraz składania ofert dodatkowych ustali Zamawiający
uwzględniając zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
4. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który spełnia warunki wynikające z niniejszego
zapytania oraz zaoferował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
5. Oferta niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym zostanie
odrzucona. Zamawiający odrzuci też ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków
udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 2 lub podlega wykluczeniu na
podstawie Rozdziału V ust. 3.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego:
1) w przypadku, gdy cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) w przypadku zmiany okoliczności, które powodują że kontynuacja prowadzenia
zapytania ofertowego nie leży w interesie publicznym lub w inny sposób koliduje
z zasadą oszczędnego i celowego gospodarowania środkami publicznymi.
7. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
8. Informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zmieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana drogą elektroniczną do
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
9. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
zawarta na warunkach jakie wynikają ze złożonej oferty i załączonego wzoru umowy -
Załącznik nr 2 do zapytania.

Uwagi:
XII. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji
Skarbowej w Kielcach, z którym można się skontaktować:
a) pod adresem 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105;
b) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP:
/v4x09vaj06/SkrytkaESP;
c) poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową: ias.kielce@mf.gov.pl.
2) W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania przez
Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można też kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych:
a) elektronicznie na adres e-mail: iod.kielce@mf.gov.pl;
b) listownie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, ul. Sandomierska 105, 25-
324 Kielce.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Dostawę
i wymianę uszkodzonych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku
Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego"
i realizacji tego zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)
oraz spełnienia przez Administratora wymagań prawnych związanych
z wydatkowaniem środków publicznych w postępowaniu o zamówienie
publiczne - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit b RODO;
b) archiwizacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; odrębną kategorię odbiorców,
którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane, stanowią podmioty przetwarzające dane
osobowe na zlecenie administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy
na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów
informatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, o których mowa w pkt 3), a także przez okres wynikający z przepisów
prawa, w tym przepisów o archiwizacji.
6) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
/UODO/SkrytkaESP w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w realizacji zamówienia;
konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia
w ww. postępowaniu.
9) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu, dostosowanie do art.
22 RODO.
10) Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych odbiorcami spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom
międzynarodowym.

Kontakt:
XI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO UPOWAŻNIENI DO KONTAKTU
Z WYKONAWCAMI
Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Ewa
Bryk tel. 41 346 426 32, e-mail: ewa.bryk@mf.gov.pl
Kontakt z przedstawicielem Zamawiającego możliwy w dni robocze w godzinach 7:30-15:00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.