Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 32 64 997, (0 58) 320-20-28, tel. /fax. (0 58) 320-20-25, tel. 58-673-2544
puck@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 32 64 997,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Remont pomieszczeń w Bazie RDW Puck, ul Żarnowiecka 3"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego zaproszenia */

CPV: 45.43.00.00-, 45.43.10.00-7

Dokument nr: RDP.26.04.2022.KJ

Składanie ofert:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert* należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w sekretariacie lub innym miejscu wskazanym w zaproszeniu) w siedzibie Zamawiającego, tj.: Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku 84-100, Ul. Żarnowiecka 3
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego4, w terminie do dnia: 23.11.2022r do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji zamówienia: 18.12.2022r

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: cena 100%
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń łub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w cełu potwierdzenia spełniania tych warunków1:
4. Zamawiający wykluczy z udziały w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn lezących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał (w istotnym stopniu) wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia. *2
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, ie Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. *3
6. Jeżeli cena złożonej oferty (lub jej istotne składowe)* będzie wydawać się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego łub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny
1 Jeżeli Zamawiający przewiduje takie warunki.
2 Podstawa wykluczenia Wykonawcy z postępowania możliwa do zastosowania tylko jeżeli została przewidziana w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
3 Podstawa wykluczenia Wykonawcy z postępowania możliwa do zastosowania tylko jeżeli została przewidziana w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
złożonej oferty (lub jej istotnych składowych) *.
7. Istotne warunki zamówienia*:
Opis przedmiotu zamówienia i/lub wzór umowy*.
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres, oraz opisane:
,,Oferta na - ,,Remont pomieszczeń w Bazie RDW Puck,
ul Żarnowiecka 3"
i
Nie otwierać przed dniem 23.11.2022r, godz. 12:00 Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
11. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka ,,Archiwum ").

Uwagi:
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE LI 19 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 1 la, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzjelenia zamówienia publicznego na: ,,Remont pomieszczeń w Bazie RDW Puck, ul.
4 Złożenie oferty online możliwe jest poprzez załączenie (za pośrednictwem przycisku ,,złóż ofertę") plików w formacie np. PDF lub JPG (skan lub fotografia wypełnionej oferty wraz z załącznikami).
Żarnowiecka 3" (znak sprawy: RDP.26.04.2022.KJ).
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących związany jest z udziałem w przedmiotowym postępowaniu.
5) Pana/Pani dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Ma Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
10. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Katarzyna Jeka (imię i nazwisko, telefon)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.