Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi nasadzenia drzew

Przedmiot:

Wykonanie usługi nasadzenia drzew

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. 74 645-08-00, 645-08-99 fax: 74 641-55-30,, fax: 74 645 08 82
przetargi@um.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 645-08-00, 6
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usługi polegającej na nasadzeniu drzew na terenie Dzierżoniowa.
II. Określenie i opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienie jest wykonanie usługi pn. ,,Nasadzenia drzew na terenie
Dzierżoniowa".
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nasadzeń drzew:
1) Planty - 21 lip drobnolistnych,
2) Planty i Wał Szwedzki - 10 kasztanowców zwyczajnych,
3) Skwer Włókniarzy - 4 lipy drobnolistne,
4) Ul. Osadnicza - 5 głogów dwuszyjkowych,
5) park pomiędzy os. Różanym a Ul. Korczaka (na Skałkach) - 20 lip drobnolistnych,
6) park przy Ul. Wrocławskiej / Bielawskiej - 25 lip drobnolistnych
- zgodnie z wymogami określonymi w:
załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia - jakość materiału szkółkarskiego;
załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia - wytyczne dotyczące sadzenia drzew.
3. Szczegółowa lokalizacja nasadzeń drzew zostanie ustalona podczas wizji przy udziale
Zamawiającego i Wykonawcy oraz zostanie sporządzony protokół typowania prac, nie później
niż w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

Dokument nr: ZI-1.271.74.2022

Składanie ofert:
Należy przesłać skan kompletnej oferty (wypełnionych i podpisanych załączników:
nr 1 i nr 6 do zaproszenia do złożenia oferty) na adres
przetargi@um.dzierzoniow.pl
Ofertę należy przesłać do dnia 22.11.2022r. do godz.: 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia
podpisania umowy do 15.12.2022r.

Wymagania:
4. Dopuszcza się możliwość przekazania Wykonawcy protokołu typowania drogą e-mailową.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) realizacja prac objętych zamówieniem z należytą starannością, terminowo, zgodnie ze
swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz obowiązującymi normami technicznymi,
przepisami ochrony środowiska oraz zasadami bhp,
2) stosowanie się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego, zapewnienie stałego
nadzoru nad realizacją usług,
3) wyposażenie pracowników wykonujących roboty fizyczne w odpowiedni czysty strój, z
nazwą firmy wykonującej roboty, posiadający odpowiednie elementy odblaskowe,
4) odpowiednie oznakowanie pojazdów wykorzystywanych przy wykonywaniu usług w celu
odróżniania ich od innych pojazdów uczestniczących w ruchu,
5) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych usług,
6) uporządkowanie terenu po wykonaniu usług,
7) wykonywanie robót w sposób jak najmniej dezorganizujący ruch drogowy oraz usuwanie
na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone w związku
z realizacją robót objętych zamówieniem.
7. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i na nim ciążą
wszystkie obowiązki określone w w/w ustawie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia, wykorzystaniem odpadów i ich
unieszkodliwianiem. Wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami w ramach
zadania pn.: ,,Nasadzenia drzew na terenie Dzierżoniowa". Wykonawca, na każde żądanie
Zamawiającego jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające gospodarowanie
odpadami przez Wykonawcę, w szczególności ewidencję odpadów oraz karty przekazania
odpadów, wynikające z przepisów prawa.
8. Ponadto Zamawiający informuje
- O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 z późn. zm.)*.
*Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej
dalej ,,ustawą", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie
ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
W przypadku wykluczenia na podstawie przesłanek wskazanych powyżej Zamawiający
odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o analizę oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw
wykluczenia wskazanych w art . 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 z późn. zm.) - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do zaproszenia do złożenia oferty.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty oraz należy podać w formularzu Oferta Wykonawcy (wzór określony
w załączniku nr 1 do zaproszenia). W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną pisaną słownie
a cyfrowo w formularzu ofertowym Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę pisaną słownie
uznając ją za prawidłowo wpisaną.
2. Cena oferty jest kwotą ryczałtową i przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie
podlegała zmianom.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania ceny w złotych brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w projekcie
umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty). Zamawiający prosi o wypełnienie
w formularzu oferty cen dla poszczególnych gatunków drzew. Zamawiający informuje, że nie
będzie dokonywał sprawdzenia sumy elementów składających się na oferowaną cenę brutto.
3
Do oceny oferty przyjmuje podaną przez wykonawcę łączną cenę wynagrodzenia
ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy. Niemniej jednak gdy Wykonawca
błędnie wskaże którąkolwiek z cen składowych to skorygowanie tej ceny nastąpi przez
Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą przed podpisaniem umowy. Ta korekta nie
może spowodować zmiany ogólnej ceny ryczałtowej brutto.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania
umowy i nie podlega podwyższeniu, co potwierdza bezwzględny i sztywny jej charakter, który
zgodny z art. 632 § 1 k.c. polega na tym, że przyjmujący zamówienia nie może żądać podwyż -
szenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru
kosztu prac. W związku z tym Wykonawcę przy przygotowaniu oferty i wykonywaniu
umowy obowiązuje szczególna staranność wynikająca z zawodowego charakteru prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej. Wykonawcę przy zawieraniu transakcji obowiązuje
podwyższony miernik należytej staranności uwzględniający zawodowy charakter tej
działalności (art. 355 § 2 k.c.). Należyta staranność określana przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania,
co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności, zapobiegliwości i zdolności
przewidywania.
6. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich (PLN).
V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem: CENA - 100 %.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z treścią zaproszenia do złożenia oferty, sposobem przygotowania
i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pisemnie: na adres Zamawiającego lub fax-em na
nr 74 645 08 82 lub na skrzynkę e-mailową: przetargi@um.dzierzoniow.pl
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom
uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień.
4
VII. Istotne postanowienia zamówienia - wzór umowy.
1) Zamawiający do zaproszenia do złożenia oferty dołącza projekt umowy (wzór -
załącznik nr 2 do zaproszenia), w której zostały określone warunki, na jakich
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą.
2) Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na nasadzony
materiał roślinny licząc od daty odbioru nasadzeń.
4) Okres rękojmi za wady oraz gwarancji biegną równolegle, tj. okres rękojmi jest taki
sam jak okres gwarancji.
5) Bieg terminu gwarancji i rękojmi na materiał roślinny rozpoczyna się od dnia
następnego po terminie dokonania protokolarnego odbioru końcowego prac
polegających na nasadzeniach drzew.
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zakupionego przez siebie
i posadzonego materiału. Jeżeli po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego lub w czasie
okresu gwarancji posadzone drzewa będą obumarłe, Wykonawca zobowiązany jest do
nieodpłatnej wymiany materiału roślinnego na materiał o takich samych parametrach
w terminie określonym w wezwaniu przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni.
7) Gwarancja nie obejmuje przypadków nie wynikających z winy Wykonawcy
np. spowodowanych kradzieżą, aktami wandalizmu, itp.
VIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
zawarcia umowy.
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, przekaże informację
o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
2) Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, po wyborze najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający ustali miejsce i termin podpisania umowy.
3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
X. Informacje ogólne.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna być napisana w języku polskim,
na maszynie do pisania, komputerze, pismem drukowanym lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia
oferty. Oferta powinna być podpisana czytelnie lub w sposób, który umożliwi identyfikację
osoby, która ofertę popisała. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.