Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
414z dziś
4848z ostatnich 7 dni
18732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

PRZEGLĄD KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH DACHOWYCH ORAZ OKIENNYCH

Przedmiot:

PRZEGLĄD KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH DACHOWYCH ORAZ OKIENNYCH

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul Szpitalna 2
64-600 Oborniki
powiat: obornicki
tel: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 - 079, tel. 61/29-73-670, 61/29-73-619
zamowienia@szpitaloborniki.info
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Oborniki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (61) 29-73-600,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/U/15/22
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w imieniu którego działa Dyrektor Pani Małgorzata Ludzkowska, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie postępowania w trybie Zapytania Ofertowego o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto, bez stosowania przpisów ustawy z dnia 11 września 2019r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. Poz. 1710 z późn. zm.).
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEGLĄD KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH DACHOWYCH ORAZ OKIENNYCH - POWTÓRKA
PRZEDMIOT ZAPYTANIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd klap przeciwpożarowych dachowych - 4 sztuki oraz kalp okiennych - 2 sztuki.

Dokument nr: ZO/U/15/22

Otwarcie ofert: Zamawiający dokona otwarcia w dniu 23.11.2022r. o godz. 10:00 a informacja z otwarcia wraz z wyborem ofert zostanie ogłoszona w terminie związania z ofertą.

Składanie ofert:
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać (oferta musi być zaszyfrowana) na adres e-mail: zamowienia@szpitaloborniki.info do dnia 23.11.2022r. do godz. 09:30.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I KRYTERIA WYBORU
1. Termin wykonania usługi należy wykonać do:
- pierwszy przegląd wszystkich klap do dnia 10.12.2022r.
- drugi przegląd wszystkich klap - grudzień 2023r.
2. Dokumentacja z przeprowadzonego przeglądu winna być dostarczona najpóźniej 7 dni po wykonanej usłudze.
3. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 31.12.2023r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru oferty: cena całościowego zamówienia - 100% (max. 100 pkt)
III.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca oświadcza, że:
1. Posiada niezbędne kwalifikacje pozwalające wykonać przedmiot zamówienia.
2. Posiada doświadczenie i aktualną wiedzę techniczną obowiązującą w zakresie przedmiotu zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
IV.
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA
1. Wykonawca w przypadku wątpliwości zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@szpital.oborniki.info wraz z podaniem swojej poczty
elektronicznej, na którą Zamawiający ma przesłać odpowiedź i korespondencję.
3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym w momencie zatwierdzenia przez Dyrektora SP ZOZ. Wybór zostanie wysłany drogą elektroniczną.
4. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika do Oferty, złożonej w sposób niezgodny z wymaganiami bądź w niewłaściwej formie, spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem poprawek wynikających z omyłek tj. nieprawidłowo wypełniony formularz oferty np. brak NIP-u, REGON-u, e-maila itp. dokona brakujących wpisów lub zwróci się do Zamawiającego o podanie brakujących danych.
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie można zmienić. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności na Formularzu Oferty stanowiący załącznik nr 1 do ZOU/15/22 bez dokonywania w nim zmian przez Wykonawcę.
3. Załącznik nr 1 do ZOU/15/22 stanowi pierwszą stronę (kartkę) przygotowanej oferty przez Wykonawcę.
4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (pełnomocnictwo) kwalifikowanym elektronicznym podpisem.
6. Informacje dotyczące składania ofert elektronicznie :
a) Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę ich przesłania na adres mailowy: zamowienia@szpital.oborniki.info (obie strony winny wymagać potwierdzenia dostarczenia wiadomości wraz z załącznikami).
b) Wykonawca zobowiązany jest zaszyfrować ofertę w formie pliku 7-zip. (instrukcja w załączniku nr 5).
c) W dniu otwarcia tj. 23.11.2022r. Wykonawca zobowiązany jest wysłać hasło dostępu SMS-em na numer telefonu 664-734-510 w celu odszyfrowania oferty. Wykonawca ma 5 minut czasu na przesłanie hasła do Zamawiającego tj. od godziny 10:00 do godziny 10:05.
d) Wszelkie inne dokumenty na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie wysyłać elektronicznie na
podany adres mailowy zamowienia@szpital.oborniki.info bez ponownego szyfrowania hasłem, w formie
załączników, skanów PDF z wyraźnym podpisem, lub z kwalifikowanym elektronicznym podpisem.
VI.
ZASADY OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena oferty - 100% - max l00pkt
1. W zakresie kryterium ,,cena" oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji max 100 pkt. Wg kryterium
C = cena minimalna
cena oferty badanej * 100
Punkty wyliczone w tym kryterium zostaną pomnożone przez, wagę 100%.
2. Wymagane dokumenty składane z ofertą:
8 Formularz oferty - załącznik nr 1
o Formularz - cenowy - załącznik nr 2
o Podpisany i zaakceptowany wzór umowy głównej - załącznik nr 3
o Oświadczenia - załącznik nr 4
o Pełnomocnictwo
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert a każdy zainteresowany ma prawo wglądu w dokumentację prowadzonego zapytania ofertowego.
6. Termin związania ofertą wynosi 20 dni liczonych od dnia otwarcia ofert.
7. Wyniki obowiązują po zatwierdzeniu przez Dyrektora SP ZOZ w Obornikach.
VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty po sprawdzeniu ofert
pod względem formalnym i dokonaniu oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów wyboru .
2. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie Regulaminu postępowania:
o Pracownik prowadzący postępowanie otwiera oferty Sprawdza oferty pod względem formalno - prawnym,
o Oferta niespełniająca wymogów formalno - prawnych zostaje odrzucona i nie bierze udziału w dalszym postępowaniu z zastrzeżeniem poprawek wynikających z omyłek tj. nieprawidłowym wypełnionym formularzu oferty np. brak NIP-u, REGON, adres e-mail itp., dokona brakujących wpisów lub zwróci się do Zamawiającego o podanie brakujących danych.
o Zawiadomienie o odrzuceniu wykonawcy przekłada Dyrektorowi w celu zatwierdzenia.
o Następnie pracownik prowadzący postępowanie na podstawie przyjętych kryteriów ocenia nadesłane oferty.
o Na podstawie wszystkich czynności sporządzony jest protokół, który akceptuje Dyrektor. Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie określonych kryteriów akceptuje Dyrektor.
o Postępowanie kończy się w dniu podpisania umowy z danym Wykonawcą.
Po zakończeniu postępowania, oferty złożone Udzielającemu zamówienia wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.

Uwagi:
KLAUZULA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, z siedzibą: ul. Szpitalna 2,64 - 600 Oborniki, Dane kontaktowe:
- kontakt listowny na adres: ul. Szpitalna 2,64 - 600 Oborniki,
- e-mail: szpital@szpital.oborniki.info -telefon: 61/29-73-617
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafat Helak.
3. Z Inspektorem można kontaktować się listownie na adres: ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki lub przez e-mail:
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
2. Do kontaktu z Oferentami upoważnione są osoby:
a) w sprawach merytorycznych: Kierownik działu zamówień: Maria Sak id. 61/29-73-619
b) w sprawach związanych z organizacją postępowania: St. inspektor ds zamówień publicznych: Karolina Gramza tel. 61/29-73-670, e -mail: zamowienia@szpital.oborniki.info

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.