Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
248z dziś
4682z ostatnich 7 dni
18567z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa znaków informacyjnych i drogowych oraz tabliczek przy drzwiach

Przedmiot:

Dostawa znaków informacyjnych i drogowych oraz tabliczek przy drzwiach

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Okólna 37
87-103 Toruń
powiat: Toruń
tel. 261 43 35 40, fax. 261 43 36 60
12wog@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261 43 35 40, f
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA znaków informacyjnych i drogowych oraz tabliczek przy drzwiach
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA znaków informacyjnych i drogowych oraz tabliczek przy drzwiach.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym:
2.1. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) - do pobrania osobno
2.2. Projekt zamówienia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na jedna lub wybrane części:
3.1. Część nr 1 - DOSTAWA znaków informacyjnych, ostrzegawczych, ewakuacyjnych i ppoż.;
3.2. Część nr 2 - DOSTAWA znaków drogowych i kolejowych;
3.3. Część nr 3 - DOSTAWA tabliczek przy drzwiach

Dokument nr: R/112/12WOG/22

Składanie ofert:
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, 87 - 103 Toruń, Ul. Okólna 37
Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 12).
Od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

4. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 22.11.2022 r. - o godz. 11.30 - d

otyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście.

Miejsce i termin realizacji:
I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: do 14.12.2022 r.
2. Miejsce dostawy: magazyn Toruń, Ul. Okólna 37.

Wymagania:
w postępowaniu prowadzonym zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane),
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł.
II. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena określona jest w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (T. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
2. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie
z zasadą zaokrąglenia - końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza zgodnie art. 106e ust. 11 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (T. jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 2433).
3. Cena (wartość brutto), winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem zawartym
w Zapytaniu ofertowym oraz należnych podatków na podstawie przepisów obowiązujących w dniu składania ofert.
4. Podatek musi być naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w terminie składania oferty.
5. Ocenie, będzie podlegać Wartość brutto (zwana też jako cena lub cena oferty).
6. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN) w formie przelewu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Wynagrodzenie określone na podstawie formularza ofertowego Wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy lub legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem.
2. Ofertę należy przygotować:
2.1. Wykorzystując załączony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
2.2. W języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;
2.3. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby określone w ust.1 niniejszego rozdziału;
2.4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
3. Wszelkie pisma sporządzone w językach ,,obcych" muszą być przetłumaczone na język polski
i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
4. Do oferty należy dołączyć:
4.1. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną,
z zachowaniem sposobu reprezentacji.
IV. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Na opakowaniu lub kopercie zawierającą ofertę należy nanieść:
Nazwę i adres korespondencyjny Wykonawcy oraz opatrzyć poniższym napisem:

Dostawa znaków informacyjnych i drogowych oraz tabliczek przy drzwiach,
nr ref.: R/112/12WOG/22 Nie otwierać przed 22.11.2022 roku, godz. 12:00".
UWAGA: na terenie 12 WOG obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez ich otwierania.
7. Oferty nieopakowane i nieoznaczone w wyżej wymieniony sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert.
8. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty.
9. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stornie internetowej prowadzonego postepowania informację o:
a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

V. OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Zamawiający dokona oceny złożonej oferty pod kątem spełniania warunków zgodnie z zasadą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia zobowiązany jest Wykonawca.
3. Po stwierdzeniu ważności złożonej ofert, Zamawiający dokona ich oceny, obliczając liczbę pkt (punktów) w oparciu o poniższy wzór:

Wn
X (1;2;3) = ------------------------------- x 100
Wb
gdzie:
X - oznacza kryterium cenowe oferty nr ... wyrażone pkt - maksymalnie oferta
może uzyskać 100 pkt;
(1;2;3) - Nr oferty;
Wn - Najniższa zaoferowana Wartość brutto;
Wb - Wartość brutto badanej oferty.
4. Zamawiający spośród ocenianych ofert, wybierze najkorzystniejszą mając na uwadze liczbę uzyskanych punktów w oparciu o kryterium wartości brutto.
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

6. Badanie ofert:
6.1. Jeżeli w ofercie wystąpią omyłki rachunkowe, zamawiający poprawi je zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując wykonawcę o dokonaniu poprawek;
6.2. Oferty złożone po terminie, zamawiający zwróci Wykonawcy. Oferty nieopakowane, nieoznaczone, dostarczone w sposób odmienny niż opisany w zapytaniu ofertowym nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty;
6.3. Jeżeli wraz z ofertą nie zostaną złożone wymagane dokumenty i oświadczenia, zamawiający jednokrotnie wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
7.1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub jest niezgodna
z przedmiotem zamówienia;
7.2. wykonawca nie uzupełnił wymaganych oświadczeń lub dokumentów - jeżeli Zamawiający o to wystąpił;
7.3. wykonawca złożył w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub przedstawił nieprawdziwe informacje mające wpływ na wybór oferty;
7.4. oferta złożona została przez wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę
w postępowaniu, z wyłączeniem ofert częściowych oraz ofert wariantowych,
z uwzględnieniem ofert składanych wspólnie z innymi wykonawcami;
7.5. oferta zawiera zastrzeżenie jej zmiany lub uzupełnienia;
7.6. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7.7. została złożona po terminie składania ofert;
7.8. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

8. Postępowanie podlega unieważnieniu, jeżeli:
8.1. nie złożono żadnej oferty;
8.2. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
8.3. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
8.4. jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
8.5. W przypadku unieważnienia postępowania informację o unieważnieniu Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
VI. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje na swojej stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. O terminie podpisania umowy, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem bądź wiadomością email.

VII. SPOSÓB KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy lub maile w godzinach urzędowania, to znaczy
od 700 do 1500 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej: www.12wog.ron.mil.pl
3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem 261 433 660 lub mailem 12wog@ron.mil.pl.
(UWAGA! Dokumenty przesłane na inne adresy mailowe 12 WOG nie będą uznane
za dostarczone).
4. Wyłączna forma pisemna dotyczy dokumentów: składania ofert, zmiany ofert lub ich wycofania oraz oświadczeń woli, umowy.
5. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres mailowy Zamawiającego, wskazany w rozdziale I niniejszej specyfikacji.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.
Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Uwagi:
VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO1
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, 87-103 Toruń;
2. Inspektorem ochrony danych jest Wiesław WĄSICKI, z którym kontakt jest możliwy
pod nr tel. 261 433 705 lub mailowo na adres 12wog.iodo@ron.mil.pl
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celach związanych z realizacją podpisanej umowy oraz związanych
z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i udzielania odpowiedzi w toczących się postepowaniach.
4. Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora.
5. Dane osobowe przekazane w ramach niniejszej umowy będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszej umowy, posiadają prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy;
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy.
9. Osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszej umowy, nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.