Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Dostawa zaworów i przepustnic"

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

,,Dostawa zaworów i przepustnic"

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 178545222, Faks: +48 178541707
przetargitt@mpecrzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 178545222,
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,DOSTAWA zaworów i przepustnic" z podziałem na cztery Części

Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/12/22
II.1.2)Główny kod CPV
42512510 Przepustnice
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA zaworów i przepustnic" z podziałem na cztery Części

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 489 683.69 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: ,,Sukcesywna dostawa zaworów kulowych kołnierzowych i zaworów kulowych z końcówkami do wspawania"

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131260 Zawory kulowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Sukcesywna dostawa zaworów kulowych kołnierzowych i zaworów kulowych z końcówkami do wspawania"

2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1 i 6 do SWZ.

3. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego oraz spełniać wymagania określone w Załączniku nr 6 do SWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował na cały asortyment urządzenia pochodzące od jednego producenta (w ramach danej Części).

5. dot. Części 1: ,,DOSTAWA zaworów kulowych kołnierzowych i zaworów kulowych z końcówkami do wspawania".

5.1 Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1344 z późn. zm),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2016 poz. 1036) wprowadzającym do prawa polskiego Dyrektywę 2014/68/UE.

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

5.2. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać:

- Karty katalogowe oferowanych urządzeń w języku polskim zawierające opis konstrukcji i użytych materiałów, parametry pracy (maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura), rysunki przekrojowe armatury dot. rozwiązań konstrukcyjnych zespołu uszczelniającego element odcinający (kulę) i trzpień zaworu wraz z określeniem głównych wymiarów.

- Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE.

- Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

- Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia. lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca winien uzyskać od producenta, od którego dostarczy zawory.

5.3 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesiące licząc od daty ich protokolarnego odbioru.

Gwarancja zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI i XIX SWZ.

6.Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Rozdziale XIX niniejszej SWZ pt. ,,ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 494.17 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: ,,DOSTAWA przepustnic"

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42512510 Przepustnice
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA przepustnic"

2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 2 i nr 7 do SWZ.

3. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego oraz spełniać wymagania określone w Załączniku nr 6, Załączniku nr 7 i Załączniku nr 8 do SWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował na cały asortyment urządzenia pochodzące od jednego producenta (w ramach danej Części).

. dot. Części 2 i Części 3: ,,DOSTAWA przepustnic".

5.1 Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą:

- Posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.

- Posiadać deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie

z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.

- Posiadać Certyfikat zgodności WE (Deklaracja Zgodności) z Dyrektywą nr 2014/68/UE w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

- Spełniać wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 215 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- Spełniać wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2019, poz. 155 z późn. zm),

- Spełniać wymagania przewidziane w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

- Spełniać wymagania przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2019, poz. 211) wprowadzającym do prawa polskiego Dyrektywę 2014/68/UE.

- Spełniać wymagania przewidziane w wymaganiach norm ekologicznych UE określonych w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

- Posiadać Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca winien uzyskać od producenta, od którego dostarczy przepustnice.

5.2 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia: 36 miesięcy licząc od daty ich protokolarnego odbioru.

Gwarancja zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVII i XX SWZ. Wymagany okres rękojmi 36 miesięcy.

6. Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Rozdziale XIX niniejszej SWZ pt. ,,ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 111 492.55 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA przepustnic

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42512510 Przepustnice
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA przepustnic"

2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 2 i nr 7 do SWZ.

3. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego oraz spełniać wymagania określone w Załączniku nr 7 do SWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował na cały asortyment urządzenia pochodzące od jednego producenta (w ramach danej Części).

5.1 Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą:

- Posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.

- Posiadać deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie

z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.

- Posiadać Certyfikat zgodności WE (Deklaracja Zgodności) z Dyrektywą nr 2014/68/UE w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

- Spełniać wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 215 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- Spełniać wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2019, poz. 155 z późn. zm),

- Spełniać wymagania przewidziane w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

- Spełniać wymagania przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2019, poz. 211) wprowadzającym do prawa polskiego Dyrektywę 2014/68/UE.

- Spełniać wymagania przewidziane w wymaganiach norm ekologicznych UE określonych w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

- Posiadać Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca winien uzyskać od producenta, od którego dostarczy przepustnice.

5.2 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia: 36 miesięcy licząc od daty ich protokolarnego odbioru.

Gwarancja zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVII i XX SWZ. Wymagany okres rękojmi 36 miesięcy.

6. Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Rozdziale XIX niniejszej SWZ pt. ,,ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 256 107.93 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4: ,,Sukcesywna dostawa zaworów kulowych z gwintem wewnętrznym (mufowych)".

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131260 Zawory kulowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Sukcesywna dostawa zaworów kulowych kołnierzowych i zaworów kulowych z końcówkami do wspawania"

2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 4 i 8 do SWZ.

3. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego oraz spełniać wymagania określone w Załączniku nr 6 do SWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował na cały asortyment urządzenia pochodzące od jednego producenta (w ramach danej Części).

5. dot. Części 1: ,,DOSTAWA zaworów kulowych kołnierzowych i zaworów kulowych z końcówkami do wspawania".

5.1 Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1344 z późn. zm),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2016 poz. 1036) wprowadzającym do prawa polskiego Dyrektywę 2014/68/UE.

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

5.2. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać:

- Karty katalogowe oferowanych urządzeń w języku polskim zawierające opis konstrukcji i użytych materiałów, parametry pracy (maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura), rysunki przekrojowe armatury dot. rozwiązań konstrukcyjnych zespołu uszczelniającego element odcinający (kulę) i trzpień zaworu wraz z określeniem głównych wymiarów.

- Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE.

- Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

- Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia. lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca winien uzyskać od producenta, od którego dostarczy zawory.

5.3 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesiące licząc od daty ich protokolarnego odbioru.

Gwarancja zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI i XIX SWZ.

6.Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Rozdziale XIX niniejszej SWZ pt. ,,ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 589.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 42512510, 42131260

Dokument nr: 642177-2022, KZP-1/252/TTZ/12/22

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Członkowie Komisji Przetargowej nr 1 zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 5/2008 Prezesa MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Szczegółowa procedura otwarcia ofert została opisana w Rozdziale XIV SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.mpecrzeszow.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/03/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2022

Kontakt:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
35-051
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl
Tel.: +48 178545222
Faks: +48 178541707

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.