Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Demontaż dotychczasowych dozowników, dostarczenie do używania i montaż nowych oraz...

Przedmiot:

Demontaż dotychczasowych dozowników, dostarczenie do używania i montaż nowych oraz dostawa dostosowanych do nich wkładów do zużycia

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 3
96-500 Sochaczew
powiat: sochaczewski
tel. 46 862-77-59, tel. 667-080-072
mosir@mosir.sochaczew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sochaczew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 46 862-77-59, t
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZETARG OFERTOWY
o cenę środków chemicznych - zestaw nr 3 -dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ł. Przedmiotem zamówienia jest demontaż dotychczasowych dozowników, dostarczenie do używania i montaż nowych oraz dostawa dostosowanych do nich wkładów do zużycia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego dla produktu:
A) Dozownik
Naścielmy dozownik do ręczników papierowych - manualny z gilotyną, w kolorze białym. Dozownik o wymiarach: nie mniejszych niż 37,2 x 33,7 x 20,3 em; wykonany z tworzywa z częścią transparentną - umożliwiającą kontrolę ilości wkładu. Dozownik systemu ręcznika w roli, dozujący po jednym odcinku ręcznika. Dozownik zamykany na metalowy kluczyk. Demontaż istniejących dozowników, dostawa i montaż nowych po stronie Wykonawcy.
B) Wkład
Ręcznik w roli do systemu dozującego po jednym odcinku. Ręcznik wykonany w technologii, dzięki której jest bardziej chłonny oraz wytrzymały na rozrywanie. Odcinek odcinany za pomocą gilotyny. Posiadający certyfikat ekologiczny EU np. Ecolabel.
Parametry :
- 2 warstwowy, biały, miękki
- skład: włókno celulozowe
- nasycenie - śnieżnobiały
- gramatura całkowita nie mniejsza niż 40,0 g/m2
- długość rolki - nie mniej niż 150 m
C) Dozownik
Dozownik manualny do systemu zamkniętego dozowania mydła i dezynfekcji w pianie. Zamek, możliwość otwierania za pomocą kluczyka. Wykonany z odpornego materiału w kolorze białym. Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji. Wymiary nie mniejsze niż 29,2x11,3x11,4 em. Demontaż istniejących dozowników, dostawa i montaż nowych po stronie Wykonawcy.
D) Wkład
Delikatne mydło w piance, kolor biały lub bezbarwny, zapachowe.
Wkład o pojemności 1 litra mieszczący nie mniej niż 2500 dawek mydła.
Butelka ekologiczna, zasysająca się do środka w miarę zużycia mydła. Każda butelka musi zawierać pompkę dozującą. Dozowanie w dozowniku manualnym.
Mydło posiadające certyfikat ekologiczny: np. Ecolabel.
Mydło w systemie zamkniętym - butelka kurcząca się wraz ze zużyciem produktu.
E) Dozownik
Dozownik w kolorze białym, do papieru toaletowego. Wymiary dozownika: nie mniejsze niż 26,9x26,9x15,6 em. Dozownik wyposażony w metalowy zamek, zamykany na kluczyk. Dozowanie pojedynczych odcinków za pomocą systemu odcinającego pojedyncze listki (uniemożliwiający wyciągnięcie z dozownika jednorazowo długiego odcinka papieru). Demontaż istniejących dozowników, dostawa i montaż nowych po stronie Wykonawcy.
F) Wkład
Papier toaletowy centralnie dozowany w odcinkach pasujący do dozownika.
Parametry :
- 2 warstwowy, miękki
- skład: włókna pochodzące z recyklingu
- nasycenie - śnieżnobiały
- gramatura całkowita nie mniejsza niż 30,0 g/m2
- długość rolki - nie mniej niż 200 m
Papier toaletowy posiadający certyfikat ekologiczny EU np. Ecolabel.
G) Wkład - czyściwo.
Czyściwo perforowane w roli centralnego dozowania, do lekkich zabrudzeń. Posiadające wyjmowaną gilzę Smart Córę. Chłonne, wytrzymałe.
- warstwa - 1
- kolor - biały,
- skład - mix makulatutowo-celulozowy
- gramatura - nie mniejsza niż 24,0 g/m2.
- długość rolki - nie mniej niż 300 m.
Posiadające atest dopuszczający do kontaktu z żywnością, certyfikat np. Ecolabel oraz np. ISO 14001.
Wymagana karta techniczna wydana przez producenta potwierdzająca parametry produktu lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, ze dostarczane produkty odpowiadają charakterystyce technicznej produktu. Wszystkie dokumenty musza bvć dostarczone w języku polskim.
Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazw materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazw materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza użycie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisany w ogłoszeniu. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku od wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane wyroby do użytkowania, oraz pozwalający jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Oznacza to, ze Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów może on zastosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w ogłoszeniu pod względem:
1. charakterystyki materiałowej (składu chemicznego, jakości, gramatury' itp.)
2. parametrów technicznych (wydajności, trwałości, itp.)
2. Dostarczenie produktów powinno być realizowane transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. DOSTAWA oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:
a) ulotki w języku polskim, zawierające, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
b) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy.
c) karty charakterystyki środków chemicznych, świadectwo kontroli jakości, świadectwo jakości, fakturę VAT.
4. Ilości zamawianych towarów w roku mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania. Dostawy dodatkowe będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie. Dostawy ilości wskazanych poniżej realizowane będą częściowo raz w miesiącu w ilościach wskazanych każdorazowo w zamówieniu miesięcznym. Przewidywana wielkość zamówienia:
L.P. Nazwa produktu Ilość Okres
1 Dozownik - do ręczników 27 sztuk 1 raz w trakcie trwania umowy *
2 Wkład - ręcznik 240 sztuk Łącznie w trakcie trwania umowy -zamówienia częściowe 1 raz w miesiącu
o J Dozownik- do mydła 40 sztuk 1 raz w trakcie trwania umowy*
4 Wkład - mydło 240 opakowań 1 litrowych Łącznie w trakcie trwania umowy zamówienia częściowe 1 raz w miesiącu .
5 Dozownik - do papieru toaletowego 29 sztuk 1 raz w trakcie trwania umowy*
6 Wkład - papier toaletowy 240 sztuk Łącznie w trakcie trwania umowy zamówienia częściowe 1 raz w miesiącu.
7 Wkład - czyściwo 144 sztuki Łącznie w trakcie trwania umowy -zamówienia częściowe 1 raz w miesiącu
* bezpłatna wymiana na nowy lu o naprawa w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia leży po
stronie Oferenta

Dokument nr: 16/PO/MOSiR/2022

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, Ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, dnia 23.11.2022 r. o godz. 09.05.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera):
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, Ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, pokój 01/17 (sekretariat); do dnia 23.11.2022 roku, do godz. 09.00

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia wynosi max. 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł nie objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1129), w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej Oferta na przetarg ofertowy na dostawę środków chemicznych zestaw nr 4 dla MOSiR Sochaczew, z dopiskiem ,, Nie otwierać przed 23.11.2022 r. przed godz. 09.05
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 i nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem.
2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Do oferty należy dołączyć zaparafowaną umowę stanowiącą załącznik nr 3 do Zapytania oraz certyfikaty i karty techniczne wydane przez producenta w języku polskim potwierdzające parametry produktu lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają charakterystyce technicznej produktu określonej w specyfikacji a w szczególności określające np. gramaturę produktu.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
o Suma cen brutto (koszt) 100 %

Kontakt:
o Pani Marzena Kacprzak - Kierownik Pływalni - tel. 667-080-072

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.