Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Żychlinie
ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin
powiat: kutnowski
Tel : +48 24 351 20 32, tel. 24 351 20 27, tel. 24 351 20 40
Województwo: łódzkie
Miasto: Żychlin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 24 351 20
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
dla zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., póz. 1710 zezm.).
Gmina Żychlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin
w sezonie zimowym 2022/2023"
l.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Żychlin w sezonie zimowym 2022/2023 w zakresie:
a) zwalczenia śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo- solną przy użyciu rozrzutnika mechanicznego zamontowanego na pługu lekkim,
b) usuwaniu nadmiaru śniegu z jezdni i poboczy przy wykorzystaniu pługów lekkich, średnich i ciężkich.
Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zabezpieczyć: minimum 6 jednostek sprzętowych tj.
a) 2 pługi lekkie
Za pług lekki zamawiający określa pług lemieszowy jednostronny zamontowany na samochodzie ciężarowym o ładowności powyżej 6 ton lub ciągniku rolniczym o mocy powyżej 60KM.
b) 2 pługi średnie, w tym :
- 1 wyposażony w pług lemieszowy jednostronny zamontowany na samochodzie ciężarowym o DMC powyżej 12 ton z napędem na dwie osie lub ciągniku rolniczym o mocy powyżej 100 KM.
- 1 wyposażony w pług lemieszowy dwustronny (jaskółka) zamontowany na samochodzie ciężarowym o DMC powyżej 12 ton z napędem na dwie osie, ciągniku rolniczym o mocy powyżej 100 KM lub koparko- ładowarce
c) 2 pługi ciężkie
Za pług ciężki zamawiający określa równiarki lub ładowarki o dużej pojemności łyżki ( powyżej 3 m3) wyposażone w:
- 1 pług lemieszowy jednostronny
- 1 pług lemieszowy dwustronny
Wykonawca musi posiadać również sprzęt uzupełniający w postaci rozrzutnika mechanicznego solanki, jak również środki chemiczne do zwalczania śliskości dróg w postaci solanki (zawartość soli w mieszance 30% ).
Materiały niezbędne do zwalczania śliskości w ilości 285 ton zapewnia Wykonawca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki świadczenia usług zostały określony w załączniku nr 6- projekt umowy.

CPV: 90.62.00. 00-9, 90.63.00. 00-2

Dokument nr: BPI. 7234.123.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie, Ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin w dniu 23.11.2022 r. o godz. 13:15 (sala nr 13- II piętro).

Składanie ofert:
Oferty należy - przesłać pocztą, pocztą kurierską lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Żychlinie, Ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin , biuro Podawcze pokój nr 1 w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2023 roku

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie. Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca :
1) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wykonaniem usług mogą wykazać się łącznie.
2) Dysponuje lub będzie dysponować minimum 6 jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.:
-2 pługi lekkie,
-2 pługi średnie,
- 2 pługi ciężkie,
-sprzęt uzupełniający w postaci rozrzutnika mechanicznego solanki oraz mieszankę piaskowo
- solną.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dysponowanie wyżej wymienionym sprzętem mogą wykazać łącznie.
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego tj:
1) wykaz usług (wg wzoru - Załącznik nr 4) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (wg wzoru - Załącznik nr 5) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzjelenia zamówienia z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. póz. 835) - wg załącznika nr 3
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający od Wykonawcy.
4. Kryterium oceny ofert i wybór wykonawcy:
Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena brutto - znaczenie 100%
X- cena brutto oferty minimalnej,
Y - cena brutto danej oferty,
Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .
Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów tj. 100.
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:
a) Formularz ofertowy - zał. Nr 1
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2
c) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - zał. nr 3
d) Wykaz usług - zał. Nr 4 wraz z referencjami lub innymi dokumentami
e) Wykaz narzędzi - zał. Nr 5
f) Zaakceptowany projekt umowy - zał. Nr 6
6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie szczegółowo zapoznać się z siecią dróg na terenie gminy Żychlin.
2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należytego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
5. Cena ta, określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1.
7. Cena oferty stanowić będzie sumę wszystkich pozycji sprzętowych oraz materiałowych.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Urząd Gminy w Żychlinie , ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin oraz opisane:
Oferta na: ,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin
w sezonie zimowym 2022/2023"
Nie otwierać do dnia 23.11.2022 r. do godz. 13;15
8. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
o do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, o zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, o odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, o unieważnienia postępowania, jeśli:
- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania;
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu;
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający zakłada możliwość wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z oferta tylko Wykonawce z najniższa oferta (ceną).

Kontakt:
4. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Krzysztof Anyszka - kierownik referatu BPI, tel. 24 351 20 27 Jacek Cholewa - inspektor, tel. 24 351 20 40 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.