Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
272z dziś
4706z ostatnich 7 dni
18591z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup drzwi aluminiowych zewnętrznych z szybami bezpiecznymi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zakup drzwi aluminiowych zewnętrznych z szybami bezpiecznymi

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
ul. Żeromskiego 17
34-220 Maków
powiat: suski
tel. 338771494
dpsmak@poczta.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Maków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 338771494
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
''Zakup drzwi aluminiowych zewnętrznych z szybami bezpiecznymi do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wraz z montażem"
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup drzwi aluminiowych zewnętrznych z szybami bezpiecznymi do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ilości 4 szt wraz z montażem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
a/ drzwi aluminiowe z szybami bezpiecznymi góra/dół ,
- wymiar 2150 x 1075 - dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, dokonania we własnym zakresie obmiarów, które stanowić będą podstawę wyceny - podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.
- jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz
- pochwyt oraz pojedynczy zamek
- kolor brązowy
- UV =1,3
- dodatkowo samozamykacz z blokadą
b/ montaż drzwi

Dokument nr: DPS-DG. 282.11.2022

Składanie ofert:
Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego Domu Pomocy Społecznej , budynek D , ul Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański do dnia 23 listopada 2022r. do godz. 9-tej lub w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres dpsmak@poczta.onet.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego: Ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański wraz z montażem.
Wymagany termin wykonania zamówienia do 20 grudnia 2022r.

Wymagania:
3. Produkty , o których mowa w ofercie powinny posiadać najwyższą jakości, parametry techniczne oraz wymagane atesty i gwarancje.
Wszystkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami. W przypadku reklamacji oferent zobowiązany będzie do naprawy wadliwego produktu i materiału w terminie 14 dni od zgłoszenia.
6. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi Wykonawcy i będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i higieny pracy.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 7, ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
Kryteria wyboru oferty:
cena brutto - waga 95% z zastosowaniem wzoru /cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej/ x waga
termin realizacji zamówienia - 5% z zastosowaniem wzoru /najkrótszy oferowany termin : termin określony w badanej ofercie / x waga
Informację o wyborze Wykonawcy zamawiający prześle droga elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej http://dpsmakow.naszdps,pl
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. - /projekt umowy zał. nr 2/.

Uwagi:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie i Rady /UE/ 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych /Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r. Str1/ dalej ''RODO"" informuję że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański
.oInspektorem ochrony danych osobowych - e-mail : iwonatorba@o2.pl
oPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Zakup drzwi aluminiowych zewnętrznych do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wraz z montażem /DPS-DG.282.11.2022/
oodbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 18 oraz art 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo Zamówień publicznych /Dz U z 2019r. poz 2019 / dalej ustawa pzp
.oPani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art 78 ust1 ustawy pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat. okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
oObowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP
oW odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art 22 RODO
oPosiada Pani/Pana - na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
oNie przysługuje Pani/Panu - w związku z art 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art 20 RODO
- na podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit.c RODO.

Kontakt:
Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniony jest St. Administrator Z-ca Dyrektora Małgorzata Stopa , tel. 338771494, e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.