Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED

Przedmiot:

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
tel./fax (44) 724 21 27
zamowienia@powiat-tomaszowski.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax (44) 724 21
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Starosta Tomaszowski zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.: ,,DOSTAWA i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej".

Opis przedmiotu zamówienia:
Miejsce wykonania usługi: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim przy Ul. Św. Antoniego 41. Wymiana nie obejmuje oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, toalet i pokoi socjalnych.
I. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Demontaż i utylizacja istniejących opraw we wskazanych pomieszczeniach tj:
- Parter 150 oprawy w tym: E/D LugClassic p/t 4x18W - 135 lamp i A LugClassic n/t 4x18W - 15 lamp.
- I piętro 153 oprawy w tym E/D LugClassic p/t 4x18W -141 lamp i A LugClassic n/t 4x18W = 12 lamp
2. Zamontowanie nowych opraw w miejscach zdemontowanych opraw
- 150 szt opraw na parterze budynku Starostwa Powiatowego
- 153 szt opraw na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego
Dostarczone oprawy LED powinny uwzględniać sposób montażu tj n/t lub p/t gwarantować odpowiednie natężenie światła i mocy by spełniać wymagania zgodnie z §26 ust. 2 rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jedn.: Dz.U. z 2003r Nr 169 poz.1650 z późn zm.) oraz z Polskimi Normami. Wymienione oprawy muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązującej normie oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004 Światło i Oświetlenie oraz być zgodne z założeniami projektowymi (dokumentacja projektowa do wglądu u Zamawiającego). Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających utylizację zdemontowanych opraw.
Opis wymaganych parametrów technicznych opraw oświetleniowych:
Montaż w sufitach podwieszanych
Atest higieniczny PZH
Barwa światła: biała neutralna
Temperatura barwowa : 4000 - 4500K
Moc: od 36W do 40 W
Napięcie zasilające: 220-240 V AC
Częstotliwość napięcia : 50 Hz
Strumień świetlny oprawy: min 4500 lm
Wydajność świetlna oprawy min 140lm/W
Kąt rozsyłu światła 75 - 900
Brak efektu migotania
Materiał obudowy aluminium
Żywotność: ? 30 000
Wskaźnik oddawania barwy Ra, CRI: >80
Obudowa opraw w kolorze białym
Widoczna część obudowy nie powinna zmieniać parametrów w czasie użytkowania. Nie powinna się odkształcać ani zmieniać barwy. Powinna być odporna na promieniowanie UV
Waga do 3 kg
Gwarancja 60 miesięcy
Temperatura pracy: -5/+40 0C
Oprawy rastrowe zastępujące opraw 4x18W
Zasilacz w zestawie
Ilość cykli włącz/wyłącz: min 50 000
Współczynnik mocy : >0,9
Klasa ochronności: II
Sposób montażu: wpuszczany do sufitów podwieszanych typu Armstrong oraz natynkowe
Klasa szczelności min IP 20
Certyfikat CE, RoHS
Nie dopuszcza się opraw typu SLIM

Dokument nr: ZP.272.1.423.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym
w Tomaszowie Maz., Ul. Św. Antoniego 41 w KANCELARII - parter lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: zamowienia@powiat-tomaszowski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23.11.2022r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia do dnia 15.12.2022r.

-Usługę należy wykonać do dnia 15 grudnia 2022r.
-Prace związane z realizacją zamówienia, niepowodujące zakłóceń związanych
z odbiorem energii elektrycznej, będą mogły odbywać się w godz.ch pracy tut. Starostwa Powiatowego tj. od 7.30 do 15.30 w dniach od poniedziałku do piątku, we wtorek do godz. 17.00.
-Prace związane z realizacją zamówienia, powodujące utrudnienia w pracy tut. Starostwa Powiatowego będą mogły odbywać się po godz.ch pracy Starostwa tj. po godz. 15.30, we wtorek po godz. 17.00, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

Wymagania:
-Wykonawca w formularzu oferty w pozycji ,,wartość netto" i ,,wartość brutto" poda cenę za wykonanie całego zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:
1. cena - 100%
Kryterium ,,cena " podlega ocenie w skali od 1 do 100,00 pkt.
Do obliczenia ilości przyznanych punków zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena w zł
Ocena punktowa oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 100,00 pkt.
cena w zł oferty badanej
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonać kontrolę działania instalacji oświetleniowej, pomiary i wszystkie niezbędne czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zrealizować usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Po wykonaniu prac przekazać protokół z wymiany oświetlenia wraz z niezbędną dokumentacją wskazującą pomieszczenia w których dokonano wymiany oświetlenia wraz z pomiarami.
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za jakość wykonanej usługi oraz jakość zastosowanych materiałów.
Usługi będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować według formularza oferty załączonego do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 1).
Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione.
Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną
do podpisywania oferty.
Jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, należy dołączyć pełnomocnictwo.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całości zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
6. Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia.
7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej:

Adres Wykonawcy
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Oferta na zamówienia pn.:
,,Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej".

ZP.272.1.423.2022

NIE OTWIERAĆ PRZED 23.11.2022 r. GODZ. 11:10

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

Uwagi:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej".
Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019. poz. 1429)
2) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres dziesięciu lat zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat-tomaszowski.pl
3) Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
5) Wykonawcy nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
W zakresie przedmiotu zamówienia:
Pani Anna Przybyłek - Naczelnik w Wydziale Obsługi w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, pokój 305A , tel.(44)724 21 27 wew. 336 w godz. 730-1530
Pani Małgorzata Kużba - Referant w Wydziale Obsługi w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, pokój 33, tel.(44)724 21 27 wew. 433 w godz. 730-1530
W zakresie procedur formalnych:
Pani Paulina Węglarska - Podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, pokój 116, tel. (44) 724 21 27 wew. 244 w godz. 730-1530

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.