Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 136
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
(+48) 18 442 64 88, (+48) 18 442 63 30, faks (+48) 18 442 63 45
przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: (+48) 18 442 64 88,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż monitoringu wizyjnego przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł pn.:
DOSTAWA i montaż monitoringu wizyjnego przejść dla pieszych
w ciągu dróg powiatowych
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiot zamówienia dostawę, montaż oraz konfigurację i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na 17 przejściach dla pieszych wymienionych w załączniku nr 3 do zaproszenia składającego się z następujących elementów:
a. Kamery IP (stacjonarna) - 2 kpl na każdą lokalizację,
b. Wideorejestrator z opcją wideoserwera z szafką do zabudowy urządzeń,
c. Router z modemem min. LTE,
wraz z kompletem okablowania, zasilaczem/ami oraz systemem zarządzenia i zdalnego dostępu.
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1.3. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.
1.4. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadne urządzenie nie może być wcześniej używane, być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych urządzeń były w języku polskim.
1.5. Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
1.6. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję, jak również wszelkie prawa na dostarczone programy i systemy operacyjne, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim.
1.7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
1.8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
1.9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenia:
a. są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
b. nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub
Nr zamówienia: PZD-ZAM.261.71.2022.WB DOSTAWA i montaż monitoringu wizyjnego przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych
Strona 2
c. dostarczone urządzenia nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych,
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
1.10. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
1.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
1.12. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Ewentualne nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych.
1.13. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.
1.14. Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia.
1.15. Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi i gwarancji może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu.

CPV: 45316210-0, 45314300-4, 32420000-3, 48000000-8

Dokument nr: PZD-ZAM.261.71.2022.WB

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
6.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym), w terminie do dnia 23 listopada 2022 roku do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji umowy: do 21 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium
3.1. Cena-100%.
4. Sposób przygotowania oferty:
4.1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty wraz z arkuszem cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do zaproszenia.
4.2. W arkuszu cenowym należy wskazać producenta oraz model urządzenia ze wskazaniem linku do strony internetowej procenta umożlwiającej identyfikacje parametrów technicznych oferowanego sprzętu.
6.2. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
7.1. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.
7.2. Umowa zostanie podpisania w terminie do 7 dni od daty przesłania przez Zamawiającego informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Pozostałe informacje:
8.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania oferty na każdym etapie bez podania przyczyny.
8.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.
8.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8.5. Płatność za wykonane prace nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.
8.6. Wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (oświadczenie w tym zakresie zostało ujęte w treści formularza ofertowego).

Kontakt:
5. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
5.1. Sylwia Chodubska - w zakresie procedury
5.2. Wojciech Błażusiak -w zakresie przedmiotu zamówienia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.