Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup, dostawy, montażu ścianek działowych i ekspozycyjnych

Przedmiot:

Zakup, dostawy, montażu ścianek działowych i ekspozycyjnych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kultury w Polkowicach
ul. Skalników 4
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
Tel. 76 746 88 10, tel. 76 746 88 25
sekretariat@ckpolkowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 76 746 88 10, t
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup, dostawy, montażu ścianek działowych i ekspozycyjnych do Pałacu w Suchej Górnej"
realizowanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Instytutu Dziedzictwa Myśli
Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - Edycja 2022
Wolność po Polsku Priorytet II" pn.: ,,Histoteka - Kamienica Artystyczna"
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia dotyczy: Zakupu, dostawy, montażu ścianek działowych i ekspozycyjnych
do Pałacu w Suchej Górnej w ramach projektu ,,Histoteka - Kamienica Artystyczna".
2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Instytutu
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz
Patriotyczny - Edycja 2022 Wolność po Polsku Priorytet II"
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż, dostawa ścian działowych i
ekspozycyjnych do Pałacu w Suchej Górnej
1.1 Przedmiot zamówienia:
- Zakup, dostawa, montaż ścianek działowych i ekspozycyjnych
1.1.1 Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę oraz montaż następujących elementów:
- ściana ekspozycyjna wym. 125 x 250 - 4 szt.
- ściana ekspozycyjna wym. 65 x 250 - 6 szt.
- rama wystawiennicza z systemem linkowym dwustronnym wym. 100 x 200 - 4 szt.
- ścianki wystawiennicze wym. 79 x 200 - 12 szt.

CPV: 39154000-6

Dokument nr: CK/MS/937/2022

Składanie ofert:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy:
- złożyć w formie pisemnej - w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego,
należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzone j napisem:
,,Zapytanie ofertowe pn.: ,,Zakup, dostawy, montażu ścianek działowych i ekspozycyjnych do
Pałacu w Suchej Górnej" w ramach projektu ,,Histoteka - Kamienica Artystyczna, Znak
sprawy: CK/MS/937/2022 - w siedzibie Zamawiającego - 59 - 100 Polkowice, Ul. Skalników 4,
pokój nr: Sekretariat lub
- złożyć elektronicznie - na adres email: sekretariat@ckpolkowice.pl lub
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2022 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Miejsce realizacji zamówienia: Pałac w Suchej Górnej, Ul. Parkowa 6, 59-101 Polkowice
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie:
1. ,,Zakup, dostawy, montażu ścianek działowych i ekspozycyjnych do Pałacu w Suchej
Górnej" do dnia 30.11.2022r.

Wymagania:
Projekt współfinansowany ze środków Programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - Edycja 2022 Wolność po Polsku
Priorytet II"
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie
zapytania ofertowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
5.Zamawiający wymaga, aby urządzenia objęte dostawą posiadały parametry zgodne z opisem przedmi
otu zamówienia, były fabrycznie nowe,nieużywane, sprawne, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych
i prawnych, kompletne, gotowe do użytku, zapewniające należyte bezpieczeństwo dlaużytkowników or
az były zgodne z parametrami określonymi w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do
niniejszego zaproszenia do składania ofert w zapytaniu ofertowym.
6. Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych
zakupów.
7. Zaleca się aby dostarczony asortyment zapakowany był w sposób uniemożliwiający uszkodzenie
produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu
ponosi Wykonawca.
8. Wszystkie przedmioty zamówienia, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, muszą
posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu
handlowego oraz potwierdzające zgodność z Polskimi Normami ,,jeśli dotyczy", muszą być
dopuszczone do użytku, zawierać instrukcje obsługi w języku polskim, deklarację zgodności CE,
gwarancje i licencje niezbędne do prawidłowego użytkowania.
9. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy
przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego
wymogów jakościowych, opisanych w zaproszeniu do składania ofert.
W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone produkty:
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z
winy Zamawiającego lub
- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub dostarczone produkty nie
odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz
parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7
dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w
tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi,
jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
12. Termin gwarancji sprzętu wraz z oprzyrządowaniem wynosi minimum 36 miesięcy od daty odbioru
sprzętu przez Zamawiającego. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę. Warunki gwarancji
stanowią załącznik do umowy.
13. Zamawiający dopuszcza złożenie produktów równoważnych w stosunku do produktów opisanych
w przedmiocie zamówienia, niemniej jednak, aby spełnić warunek równoważności produkty te muszą
spełniać parametry techniczno-eksploatacyjne, funkcjonalne oraz użytkowe wymagane w specyfikacji
zamawiającego sprzętu.
14. Jeżeli gdziekolwiek użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny
proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewniają one zgodność
realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny
być uwzględnione, jako definicje standardu, a nie jako określenie marki zastosowane w projekcie.
Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji umowy urządzenia
i materiały powinny spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia i nie powinny być
gorsze od ich założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o
parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest
równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym
ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry
techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do
użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one
podlegały ocenie Zamawiającego, który podejmie decyzje o akceptacji ,,równoważników" lub
odrzucenia oferty z powodu ich ,,nierównoważności".
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1
zamówienie mające za przedmiot zakup, dostawy i montażu ścianek działowych i ekspozycyjnych.
Ocena spełniania warunków 1-3 udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy stosownie do załącznika nr 2. Ocena spełniania
warunku 4 udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia Wykonawcy stosownie do załącznika nr 2 oraz wykazu doświadczenia zawodowego
Wykonawcy stosownie do załącznika nr 6.
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców:
1) którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą , polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
z Zamawiającym - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
2) w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) tj.:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy.
- W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający
odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej
negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a
także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do
udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
- Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy jest
wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych.
- Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w
okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej.
- Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
VI. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w niniejszym zaproszeniu
do składania ofert;
6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
8) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem postanowienia pkt VI ppkt 3 i 4;
9) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt
VI ppkt 3 lit. c;
10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania
ofertą.
2. W toku badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać Wykonawców do
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, których Wykonawcy nie
złożyli lub gdy są one niekompletne lub zawierają błędy. Żądanie wyjaśnień oraz wezwanie do
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń nie mogą prowadzić do
negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem
postanowienia pkt VI ppkt 3, do dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3. W toku badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
7
Projekt współfinansowany ze środków Programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - Edycja 2022 Wolność po Polsku
Priorytet II"
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt VI ppkt 3 lit. c, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
5 dni na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia.
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie zostanie uznane przez Zamawiającego za wyrażenie
zgody na poprawienie omyłki.
VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOOSBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto: 100 %
2. Zamawiający ustala następującą punktację dla oceny ww. kryterium:
Cmin
Cb = x 100 %
Cob
Gdzie:
Cb- liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena,
Cmin - Cena brutto oferty najtańszej,
Cob - Cena brutto oferty badanej.
3. Punktacja przyznawana ofertom w ww. kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert oraz uzyska największą liczbę punktów.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego
wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch
miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
3. Cena podana w ofercie ma być stała i ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, wszystkie podatki
łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT (jeśli dotyczy).
4. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. Wynagrodzenie obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszystkich nienazwanych usług
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, które wykonawca, jako profesjonalista definiuje
na
potrzeby niniejszego postępowania. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie
podlega waloryzacji jak również nie podlega zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji
zadania.
5. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalnośc i gospodarczej,
w przypadku których zamawiający zgodnie z prawem krajowym musiałby odprowadzać
składki społeczne od wynagrodzenia, cena brutto oferty obejmuje całkowity koszt
wynagrodzenia ponoszony przez zamawiającego, tj. wraz z dodatkowymi kosztami od
wynagrodzenia.
IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności
wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument
,,Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu" stanowiący załącznik nr 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta przygotowana na załączniku nr 1 Formularzu ofertowym musi zawierać:
a) Pełną nazwę Wykonawcy,
b) Adres lub siedzibę wykonawcy, numer NIP,
c) Numer telefonu,
d) Adres e-mail,
e) Wynagrodzenie za realizację zamówienia przedstawione jako wynagrodzenie netto i brutto -
wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) Datę przygotowania i termin ważności oferty,
g) Podpis osoby reprezentującej podmiot składający ofertę.
2. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym.
3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
4. Składana oferta musi zawierać:
a) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wzorem w Załączniku nr 1
b) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu - zgodne ze wzorem w Załączniku nr 2,
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodnie ze wzorem
w Załączniku 3
d) Opis oferowanych urządzeń zgodnie ze wzorem w Załączniku 4
e) Doświadczenie zawodowe - zgodnie ze wzorem w Załączniku 5
f) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeśli nie wynika to bezpośrednio ze
złożonych dokumentów (jeśli dotyczy),
g) Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (jeśli dotyczy),
h) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby
uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis
musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
1. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
4. Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko
zapisanych stron oferty).
5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
XII. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ
OFERTĄ
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą - 30 dni licząc od dnia
wyznaczonego do złożenia ofert.
XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie w przypadku, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
XV. WYNIK POSTĘPOWANIA
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.
XVI. UMOWA
Po dokonanym wyborze z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.
XVII. WARUNKI ZMIANY ZAMÓWIENIA/UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy zawartej między
Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana
Paderwskiego a Centrum Kultury w Polkowicach nr 49/2022 dotująca zadanie, jeżeli umowa ta
została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
2) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie
podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności:
a) zmiany terminu realizacji w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa,
oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub
odpowiedzi instytucji zarządzającej, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających
realizację przedmiotu zamówienia w terminie,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych;
b) zmiany terminu i zasad płatności w przypadku:
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania
projektu.
- zmiany zasad i sposobu płatności;
c) zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty
- przypadku:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na
przedmiot zamówienia.
- zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do
prawidłowego wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac
nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na
skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy, przy czym wykonanie:
a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego lub
b. zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez
wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości.
2. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich
przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Kontakt:
XIV. OSOBY DO KONTAKTU ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) Agnieszka Kompanicka - Dyczko tel. 76 746 88 25, e-mail: a.kompanicka-dyczko@ckpolkowice.pl
2) Marta Stanowska, tel. 76 746 88 25, e-mail: marta.stanowska@ckpolkowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.