Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4968z ostatnich 7 dni
19937z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej

Przedmiot:

Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel.: 85 879 79 79, tel. 85 869 6644
promocja@um.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 85 879 79 79,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej / dostawy / usługi*, o wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto do kwoty mniejszej niż 130 000 zł netto
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Promocja Białegostoku poprzez wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w ramach Białostockiego Jarmarku Świątecznego na Rynku Kościuszki w Białymstoku.
Szczegółowy opis realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 oraz specyfikacja, stanowiąca załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji rozmieszczenia dekoracji świątecznych na podstawie schematu graficznego planowanego zagospodarowania jarmarku, stanowiącego załącznik do specyfikacji.

CPV: 51100000-3, 79342200-5

Dokument nr: KPS-II.271.47.2022

Składanie ofert:
8.Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@um.bialystok.pl do dnia 23/11/2022 r. do godz. 13:00

Miejsce i termin realizacji:
2.Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 28.12.2022 r.

Wymagania:
3.Kryteria oceny ofert:
a.Ilość elementów dekoracji świątecznych wkomponowanych w plan zagospodarowania Białostockiego Jarmarku Świątecznego - 60%
Ocena ofert w zakresie kryterium ilość elementów dekoracji świątecznych nastąpi według następującego sposobu:
Wariant 1 - oferent realizując zamówienie proponuje elementy określone w pkt 1 i 2 Specyfikacji, stanowiącej Załącznik nr 3 do Ogłoszenia otrzyma 0 pkt
Wariant 2 - oferent realizując zamówienie proponuje elementy określone w pkt 1, 2 i 3 Specyfikacji, stanowiącej Załącznik nr 3 do Ogłoszenia otrzyma 15 pkt
Wariant 3 - oferent realizując zamówienie proponuje elementy określone w pkt 1, 2, 3 i 4 Specyfikacji, stanowiącej Załącznik nr 3 do Ogłoszenia otrzyma 30 pkt
Wariant 4 - oferent realizując zamówienie proponuje elementy określone w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 Specyfikacji, stanowiącej Załącznik nr 3 do Ogłoszenia otrzyma 45 pkt
Wariant 5 - oferent realizując zamówienie proponuje elementy określone w pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Specyfikacji, stanowiącej Załącznik nr 3 do Ogłoszenia otrzyma 60 pkt,
Gdzie 1% = 1pkt.
b.cena - 40%
Ocena ofert w zakresie kryterium ,,cena" nastąpi wg następującego wzoru:
(Cmin/Co) × 40 pkt) gdzie: Cmin - najniższa cena spośród ofert Co - cena oferty badanej
Gdzie 1% = 1 pkt
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie z obu kryteriów najwyższą ilość punktów.
4.Warunki udziału:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
5.Wymagane dokumenty w ofercie:
1)formularz ofertowy, wg załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu,
2)pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie wynika z dokumentów rejestrowych,
3)dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału - nie dotyczy;
4)inne dokumenty - koncepcja rozmieszczenia dekoracji świątecznych wkomponowanych w schemat zagospodarowania Białostockiego Jarmarku Świątecznego.
6.Oferta winna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
7.Ofertę sporządza się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie skanu dokumentów przygotowanych w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub pisemnie.

9.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.Zamawiający po otwarciu ofert opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej informację o złożonych ofertach w zakresie nazw wykonawców i cen zawartych w ofertach.
11.Zamawiający przewiduje/nie przewiduje* przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach określonych w § 3 ust. 16 Regulaminu udzielania przez Miasto Białystok zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto, z zastrzeżeniem pkt 15.
14.Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku niekompletności dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
15.Zamawiający poprawi w treści oferty:
1)oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
2)inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w jej treści, jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na ich poprawienie,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16.Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt
17.W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający unieważni postępowanie.
18.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych w postępowaniu, albo unieważnić postępowanie
19.Informację o wyniku postępowania Zamawiający opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej.
20.Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
21.W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 532/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.

Uwagi:
22.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r., sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r), zwanego RODO, informuję, że:
1)Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
2)W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta.
4)Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a)przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone - w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
b)przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana - w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7)Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b)prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c)prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
d)prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e)prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
7)Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8)Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty.
9)Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Rudnicki (podpis Kierownika Zamawiającego/ jego Zastępcy/Sekretarza/osoby upoważnionej)

Kontakt:
12.Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:
Marcin Trzeszczkowski, tel. 85 869 6644, e-mail: mtrzeszczkowski@um.bialystok.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.