Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
304z dziś
4738z ostatnich 7 dni
18623z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji rysunków i kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji rysunków i kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6
20-093 Lublin
powiat: Lublin
tel./81/71-85-160
dzial.techniczny@uszd.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./81/71-85-160
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie dokumentacji
w zakresie przeprowadzenia modernizacji lądowiska.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie dokumentacji (rysunków i kosztorysu inwestorskiego) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli takie jest
wymagane), w zakresie prac niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji lądowiska.
Zamówienia podzielone jest na zadania:
Zad. 1. Wykonanie koncepcji na w/w zakres wraz z kosztorysem inwestorskim i złożenie w celu uzyskania uzgodnienia w LPR -
do 30.12.2022 r.
Zad. 2. Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia, zgodnego z wymaganiem prawa budowlanego
- do 31.03.2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2022 do godz. 12:00 e-mailem na adres dzial.techniczny@uszd.lublin.pl
b) W tytule e-maila należy napisać: ,,Oferta na wykonanie dokumentacji w zakresie przeprowadzenia modernizacji
lądowiska"
c) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie brana do oceny.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji:
Zadanie 1: do 30.12.2022r.
Zadanie 2: do 31.03.2023r.

Wymagania:
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
a) Cena musi być podana w złotych polskich oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi zawierać ostateczną,
sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
b) Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie.
c) Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Należy złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
b) Oferta musi zawierać: pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, NIP, REGON, nr telefonu, adres e-mail.
c) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
d) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
6. Wymagane dokumenty
Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
a) formularz oferty (załącznik nr 1),
b) Odpis lub informacja z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru
c) Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów.
19. Pozostałe informacje:
1)
2)
3)
4)
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienie oferty (z wyjątkiem elementów
ocenianych w kryteriach oceny ofert).
6) Nie złożenie wyjaśnień o których mowa w ust. 2 bądź nie uzupełnienia oferty o którym mowa w ust. 4 będzie
skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
7) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
a) Została złożona przez osobę nieuprawnioną
b) Jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego
c) Wykonawca nie przedłożył wszystkich wymaganych w zapytaniu dokumentów/oświadczeń.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takich przypadkach Zamawiający nie ponosi kosztów
postępowania.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej
przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do kwoty oferty najkorzystniejszej.
10) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez
Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
11) Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu składania ofert.

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktów
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Jerzy Stefańczyk, ul. prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. (81)71-85-160
e-mail: dzial.techniczny@uszd.lublin.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.