Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4764z ostatnich 7 dni
18648z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą blachy na przekrycie dachu

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą blachy na przekrycie dachu

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Perlejewo
Perlejewo 14
17-322 Perlejewo
powiat: siemiatycki
Tel./fax: 856578515
ug@perlejewo.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Perlejewo
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax: 856578515
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. ,,Zakup wraz z dostawą blachy na przekrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczka Duża".
2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

Dokument nr: GP.271.3.7.2022.JO

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie:
a) papierowej osobiście w Urzędzie Gminy Perlejewo, Perlejewo 14, sekretariat (I piętro) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Perlejewo. Perlejewo 14. 17-322 Perlejewo,
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@perlejewo.pl,
do dnia 22 listopada 2022 r. do godz. 15;00.
- z dopiskiem ,,Oferta na: ,,Zakup wraz z dostawą blachy na przekrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczka Duża".
2. W przypadku nadania przesyłki decyduje data wpływu do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wymagany nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia - do dnia 20 grudnia 2022 r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
3. Na zaoferowany sprzęt zamawiający wymaga gwarancji min. 24 msc.
II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
5. W treści oferty należy zawrzeć oświadczenia i wykazy, o których mowa w niniejszym zapytaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
6. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do niniejszej dokumentacji.
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9. Okres związania ofertą - 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółki cywilne) ponosić będą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z przedmiotu udzielonego zamówienia. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
2. Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem udziału w postępowaniu jest zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. formularz ofertowy-wzór załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji;
2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy - konsorcjum, spółki cywilnej).
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać swoją ofertę.
VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto oraz wyróżnić kwotę podatku VAT i wartość netto.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym koszty transportu oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę najniższa cena oferty.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie do chwili podpisania umowy przez obie strony.
3. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: podany na pierwszej stronie zapytania.

Uwagi:
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Perlejewo Perlejewo 14 17-322 Perlejewo Tel./fax: 856578515
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30 e-mail: ug@perlejewo.pl
Strona internetowa: www.perlejewo.pl, http://bip.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl/
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.