Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
604z dziś
4910z ostatnich 7 dni
19879z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa agregatu prądotwórczego

Przedmiot:

Dostawa agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 695-64-13
wbzk@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (22) 695-64-13
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest dostawa Zamawiającemu 1 sztuki kompletnego fabrycznie
nowego agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym (przyczepie) na potrzeby
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: WBZK-III.271.180.2022.MGK

Składanie ofert:
VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy przesłać pocztą lub
złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, Sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, pok. 535 lub drogą mailową na adres e-mailowy: wbzk@mazowieckie.pl
w terminie do 23.11.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Warunki realizacji zamówienia
1. Zamówienie zostanie dostarczone nie później niż do 15 grudnia 2022 roku.
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do magazynu sprzętu przeciwpowodziowego
ul. Główna 10, Nowe Grobice gm. Chynów w dniach od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godz.ch od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym
umówieniu terminu dostawy z Zamawiającym.
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przekaże na rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie
później niż dwóch dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy do
wystawienia faktury VAT.
4. W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto określającą maksymalne
wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (musi obejmować wszystkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszt dostawy).
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji obejmującej wszystkie podzespoły
łącznie z silnikiem i prądnicą od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru
dostawy odnośnie agregatu oraz gwarancji odnośnie przyczepy. Okres gwarancji
rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru dostawy bez wad.

Wymagania:
V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
1. Formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli
prawidłowe oferty.
X. Inne informacje o zamówieniu
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania przesłanych dokumentów.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, w szczególności:
2) ewidentny błąd gramatyczny,
3) mylną pisownię wyrazów,
4) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
5) ewidentny błąd rzeczowy,
6) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
7) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na
liczbach), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów
Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert.
5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w
rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku
zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy
przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

Uwagi:
III. Kryteria oceny ofert
1. Cena - 100%.

Kontakt:
IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1. Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
Zbigniew Łukaszuk, tel. (22) 695-64-13, e-mail: zlukaszuk@mazowieckie.pl
2. Korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście
w sekretariacie zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
pl. Bankowy 3/5 (sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
pok. 535).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.