Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wycinka i pielęgnacja wskazanych drzew na terenach gminnych

Przedmiot:

Wycinka i pielęgnacja wskazanych drzew na terenach gminnych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel. +48 77 40 80 500
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 77 40 80 50
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
Wykonanie niżej wymienionych prac w drzewostanie na terenach gminnych:
L.p. Gatunek drzewa Obwód pnia Lokalizacja Zakres prac
1 Kasztanowiec biały 180 Ul. Jagiełły Usunięcie
2 Sumak octowiec 34+31 Ul. Celna 19 Usunięcie
3 Świerk pospolity 25, 30 Ul. Celna 19 Cięcia pielęgnacyjne
4 Wiąz szypułkowy 200 Al. Duńczyków w Nysie Usunięcie
5 Wiąz górski 143+120 Dawna fosa miejska przy Al. Duńczyków Usunięcie
6 Głóg pośredni 110 Ul. Mariacka Usunięcie
7 Leszczyna turecka, lipa 30-45 Al. Duńczyków Podnieść korony
8 Modrzew europejski 105 Ul. Prudnicka Usunięcie
9 Świerk pospolity 69, 75, 60, 60 Ul. Łukasińskiego Redukcja wysokości, cięcia sanitarne
10 Jałowiec ok. 60 Ul. Łukasińskiego Redukcja wysokości
11 Brzoza brodawkowata ok. 60 Ul. Łukasińskiego Cięcia pielęgnacyjne
12 Orzech włoski, ok. 90 Ul. Łukasińskiego Usunięcie nisko zawieszonych gałęzi
13 Jesion wyniosły 88, 71 Ul. Zjednoczenia Redukcja wysokości, uporządkowanie odrośli
14 Jesion wyniosły, lipa drobnolistna 188, 178, 188, 314, 188 Złotogłowice Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne
15 Dąb szypułkowy 150-220 (3 szt.) Siestrzechowice nad rowem Usunięcie konarów przechodzących na stronę działki prywatnej
16 Wierzba biała 180-280 Dawna fosa miejska przy Ul. Żwirki i Wigury Usunięcie 4 szt. wiatrołomów, posprzątanie terenu z gałęzi i konarów pow. ok. 100m2
17 Paulownia 170 Ul. Kordeckiego 34 Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne
18 Klon pospolity 153 Ul. Chodowieckiego wjazd do Urzędu Miejskiego w Nysie Usunięcie nisko zawieszonych gałęzi od strony nowych nasadzeń drzew
19 Kasztanowiec zwyczajny 299, 245, 231 Ul. Chodowieckiego Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne, korekta koron
20 Robinia akacjowa forma kulista 50-60 (5 szt.) Ul. Chodowieckiego Redukcja 2/3 masy korony
21 Lipa drobnolistna 204 Ul. Forteczna Usunięcie
22 Klon polny, zwyczajny 20-60 (12 szt.) Al. Lompy Przycięcie dolnych gałęzi w celu podniesienia korony
Gałęzie zostaną uprzątnięte i zutylizowane na koszt Wykonawcy w terminie do 2 dni od zakończenia prac wycinkowych lub pielęgnacyjnych danego drzewa.
Pozyskane z prac wycinkowych drewno Wykonawca przewiezie i zeskładuje w formie równych stosów na terenie Nyskiej Energetyki Cieplnej - Nysa Sp. z o.o. przy Ul. Jagiellońskiej w Nysie.

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie Ul. Kolejowa 15 w pokoju nr
226 ( II piętro) w dniu 22.11.2022 r. o godz. 10.30

Składanie ofert:
9. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Nysie Ul. Kolejowa 15; Kancelaria
(parter) - do dnia 22.11.2022 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia : do 20.12.2022 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.*
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny*
c) zdolności technicznej i zawodowej
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje:
- kwalifikacjami, o których mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lub posiada zaświadczenie wydane przez Konserwatora Zabytków o posiadanych przez Wykonawcę kwalifikacjach w zakresie prowadzenia robót o charakterze technicznym w parkach zabytkowych,
- osoba kierująca pracami musi posiadać uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru prac w zieleni, w tym w parkach zabytkowych,
- wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatniego roku wykonał prace tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
3) wykaz usług z dowodami określającymi czy zostały wykonane naeeżycie,
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
*) niepotrzebne wykreślić
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
,,Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na cięcia pielęgnacyjne drzew"
Nie otwierać przed dniem: 22.11.2022 r. godzina 10.30"
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena(C) 100 100
2
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C min
Pi (C) = ---n o Max (C)
Ci
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
~Cmin | najniższa cena' spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Kontakt:
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
3. Jacek Krzywoń email: j.krzywon@www.nysa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.