Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa oświetlenia

Przedmiot:

Budowa oświetlenia

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Białym Borze
ul. Słupska 10
78-425 Biały Bór
powiat: szczecinecki
tel. 94 37 390 02 w. 605
gmina@bialybor.com.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Biały Bór
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 94 37 390 02 w.
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia w miejscowości Dołgie Rodzaj zamówienia: (usługa/dostawa/robota budowlana*)
1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji elektrycznej oświatlenia drogowego wraz z montażem trzech lamp w m. Dołgie, gm. Biały Bór, na terenie dz. nr 197/4 w obr. Drzonowo.
Wykonawca składając ofertę musi uwzględnić w niej całkowity koszt wykonania robót oraz zorganizowania zaplecza budowy.
Zakres robót określono w załączniku - Opis (Załącznik nr 2),
Lokalizację inwestycji określono w załączniku - Zagospodarowanie terenu (Załącznik nr 3), Warunki wykonania robót określono w projekcie umowy (Załącznik nr 4).

Dokument nr: RIZP.271.49.2022.DO

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.11.2022 r., godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego.

Składanie ofert:
Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -,,Formularz ofertowy",
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 23.11.2022 r., do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Biały Bór, Ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór
w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@bialybor.com.pl,
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia - do 15 grudnia 2022 r.

Wymagania:
Opis wymagań stawianych wykonawcy:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Zawartość oferty.
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru lub zawierającą min informacje jak
w załączonym wzorze (załącznik nr 1), Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę na całość zadania.
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.
7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- Najniższej ceny - Cena -100%
- Inne kryteria oceny ofert: ND
Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

Kontakt:
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Gmina Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór tel. 94 37 390 02 w. 605
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Władysław Kostiw, tel. 943739002 wew. 605, fax. 943739745, (kwestie techniczne) e-mail: inwestycje@bialybor.com.pl
- Dawid Olejnik, tel. 943739002 wew. 514, fax. 943739745, (kwestie formalne) e-mail: zamowienia@bialybor.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.