Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa agregatów prądotwórczych

Przedmiot:

Dostawa agregatów prądotwórczych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. +48 91 48 07 208, tel.: 91 44 67 152.
btoszek@wzp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 91 48 07 20
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Województwo Zachodniopomorskie, mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę agregatów prądotwórczych.
Zgodnie z procedurą rozeznania rynku, przeprowadza się zapytanie ofertowe w celu poznania potencjału podmiotów zajmujących się świadczeniem ww. usług oraz uzyskania wiedzy na temat kosztów wykonania przedmiotu zapytania. Oferty złożone w drodze zapytania mogą, ale nie muszą zostać wybrane do ewentualnego zawarcia umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:
Zapytanie dotyczy przedstawienia kosztów wykonania usługi kompleksowej w następującym zakresie:
1) dostawy 40 agregatów prądotwórczych spełniających następujące parametry:
a) napięcie znamionowe 230 V
b) moc maksymalna 2,5-5,5 kW
c) poziom hałasu poniżej 100 dB
d) rodzaj paliwa benzyna
e) zużycie paliwa poniżej 2,5 l/h
f) gwarancja co najmniej 12 miesięcy
2) transportu elementów określonych w pkt 1 we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Szczecin.
3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad i praw osób trzecich, wraz z:
- certyfikatem i deklaracją zgodności CE,
- dokumentacją techniczną urządzenia,
- instrukcją użytkowania/obsługi,
- kartą gwarancyjną
4) Produkt musi być przeznaczony do dystrybucji na rynek Ukrainy.

Otwarcie ofert: 6. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22.11.2022 r.

Składanie ofert:
5. Sposób przygotowania i założenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: btoszek@wzp.pl
3. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień: 22.11.2022 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godz. wpływu).

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2022 r. Przy czym faktura wraz z kompletem dokumentów potwierdzającym wykonanie przedmiotu zapytania musi dotrzeć do Zamawiającego przed dniem 25.12.2022 r.

Wymagania:
w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) i nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.)
4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. Złoży ofertę w wyznaczonym terminie
2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zapytania,
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania,
c) posiada sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiająca wykonanie przedmiotu zapytania,
d) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) w zakresie braku przesłanek wykluczenia o jakich mowa w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy.
4. Oferty niekompletne i/lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Przedstawiona cena zawierała będzie wszystkie obciążenia na rzecz US i ZUS leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.
9. Składając ofertę Wykonawca jednocześnie oświadcza, że do skalkulowania zaoferowanych cen uwzględnił zapisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

6. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena brutto 100%

7. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego postępowania, aż do mementu ogłoszenia decyzji o wyborze najkorzystniej oferty.
5. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy uzupełniającej, do wysokości 30% zawartej umowy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem: https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

Kontakt:
8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania związane
z przedmiotem zapytania jest: Bartłomiej Toszek - Główny Specjalista w Wydziale Współpracy Terytorialnej i Turystyki, e-mail: btoszek@wzp.pl, tel.: 91 44 67 152.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.