Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów brukowych

Przedmiot:

Dostawa materiałów brukowych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI
powiat: kolneński
tel. 86-278-51-92, kom 882-032-430, Tel. 86 278 55 11 Fax. 86 278 55 33
sekretariat@stawiski.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: STAWISKI
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 86-278-51-92, k
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski"
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania pn. ,,DOSTAWA materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski".
Gmina Stawiski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. ,,DOSTAWA materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski".
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: ,,DOSTAWA materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski".
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kostki brukowej i krawężników betonowych do miejscowości w Gminie Stawiski (8 miejscowości). Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i rozładowany zgodnie z poniższym wykazem:
a) Kostka brukowa typu Holland szara 6cm z fazką (fazą), wymiary szer. 10 cm dług. 20 cm w ilości- 2872 m2
b) Krawężnik 15x30x100- 712 metrów bieżących (mb)
Lp.
Sołectwo
kostka brukowa 6 szara - m2
krawężnik betonowy 15x30x100 - szt.
1.
Barzykowo
474
0
2.
Cedry
300
200
3.
Dzierzbia
260
512
4.
Hipolitowo
315
0
5.
Rogale
397
0
6.
Romany
438
0
7.
Wysokie Duże
338
0
8.
Zaborowo
350
0
Razem
2872
712
,,DOSTAWA materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski"
IV. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji:
1. Cena oferowana na dostawę kostki i krawężnika powinna obejmować wszelkie koszty,
w tym transport i wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy. Palety
zwracane będą wykonawcy, a ich cena nie wchodzi w koszt wyrobów. Odbiór palet w miarę
ich uwalniania odbywać się będzie na koszt wykonawcy w miejscu wyznaczonym przez
zamawiającego tj. na terenie Gminy Stawiski.
2. Dostawy i rozładunek materiałów dokonywać będzie każdorazowo Wykonawca w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zamawiał materiały sukcesywnie,
stosownie do bieżących potrzeb. Zamówienia będą zgłaszane: telefonicznie, faxem lub za
pomocą e-maila. Zamówienie realizowane będzie w terminie 7 dni od złożenia zamówienia
przez upoważnioną osobę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy kostki brukowej
i krawężników. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do
niezrealizowanej części zamówienia.
4. Zamawiający będzie zlecał wykonanie dostawy w zależności od posiadanych środków
finansowych do wysokości nie przekraczającej kwoty z wybranej oferty.

Dokument nr: SGiT.271.2.5.2022

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 22 listopada 2022 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, Punkt Obsługi Klienta lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@stawiski.pl, jako podpisany skan oferty lub podpisem kwalifikowanym wraz ze wszystkimi załącznikami lub poprzez skrzynkę ePUAP o nr: /egh19dj11n/SkrytkaESP.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wykonanie zamówienia realizowane będzie w miarę zgłaszanych potrzeb od dnia podpisania umowy
do dnia 20 grudnia 2022 r. Zlecenia realizowane będą telefonicznie przez uprawnionego pracownika.

Wymagania:
I. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia o wartości poniżej 130 000 złotych netto, do którego mają zastosowanie zarządzenie Nr 104.2011 Burmistrza Stawisk z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim z późn. zm. w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ,,cena brutto" - 100 %.
2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następującego
kryterium oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1. Cena (C) 100
Ocena oferty nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty
decyduje największa ilość punktów.
Ocena wg kryterium ,,Cena":
= ?
C
C
OB
N KC 100 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Cena"
CN - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB - łączna cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną
w kryterium ,,cena brutto", tj. oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.
Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub elektronicznej w oparciu
o wzór formularza oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
,,Dostawa materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski"
SGiT.271.2.5.2022
Strona 3 z 4
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w ofercie o ile wystąpią:
1) oczywiste omyłki pisarskie
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
tel. 86-278-51-92, kom 882-032-430.
X. Pozostałe informacje: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
,,Dostawa materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski"
2) rozliczania w walutach obcych,
3) aukcji elektronicznej,
4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Uwagi:
Klauzula RODO:
Zgodnie z art. 13 ust.1 ,2 i 2a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej ,,RODO", informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy, zwanych dalej ,,danymi osobowymi Wykonawcy", jest Burmistrz Stawisk, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski", nr postępowania: SGiT.271.2.5.2022 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
10) Wykonawcy nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Inspektor ds. drogownictwa Grzegorz Malinowski, tel. 86-278-51-92, kom 882-032-430.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.