Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonania kompleksowych usług doradczych technicznych oraz finansowo -- ekonomicznych

Przedmiot:

Wykonania kompleksowych usług doradczych technicznych oraz finansowo -- ekonomicznych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Inwestycji
ul. Rynek 12
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
(17) 875 44 66
wi@erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: (17) 875 44 66
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonania kompleksowych usług doradczych technicznych oraz finansowo -- ekonomicznych dla Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczącym zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa parku wodnego w Rzeszowie".

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług doradczych technicznych oraz finansowo -- ekonomicznych dla Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczącym zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa parku wodnego w Rzeszowie". W zakresie usług Zamawiający oczekuje:
1) weryfikacji złożonych w postępowaniu przetargowym wniosków o udział w dialogu konkurencyjnym,
2) wykonanie na potrzeby zaproszenia do negocjacji w ramach dialogu konkurencyjnego wyciągu ze Studium Wykonalności dla zadania ,,Budowa Parku Wodnego w Rzeszowie", dalej ,,Studium" z poszerzoną informacji o potrzebach i wymaganiach Zamawiającego. Opracowanie ,,Studium" zostanie udostępnione Wykonawcy wraz
z zawarciem umowy na świadczenie usługi.
3) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym założeń co do planowanej inwestycji oraz oczekiwań dotyczących przebiegu dialogu konkurencyjnego (np. harmonogram dialogu, forma przygotowania wstępnych koncepcji architektonicznych),
4) doradztwo techniczne oraz ekonomiczne podczas prowadzenia przez Zamawiającego dialogu konkurencyjnego, w tym przygotowywanie tematów technicznych i ekonomicznych na poszczególne tury dialogu, sporządzanie protokołów w zakresie zagadnień technicznych i ekonomicznych oraz przygotowywanie na bieżąco opisu przedmiotu zamówienia w efekcie ustaleń poczynionych na turach dialogu,
5) doradztwo w zakresie przygotowania ostatecznego SWZ oraz przygotowanie ostatecznego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie merytorycznym dotyczącym budowy parku wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. w zakresie technicznym
i ekonomicznym,
6) doradztwo w zakresie opracowania zaproszenia do składania ofert,
7) przygotowywanie odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia do treści SWZ w kwestiach techniczno- ekonomicznych,
8) sprawdzenie zgodności złożonych ofert z wymaganiami technicznymi i ekonomicznymi wraz z sporządzeniem protokołu weryfikacji,
9) przedstawienie członkom komisji przetargowej protokołu z weryfikacji ofert wraz
z omówieniem wszystkich ofert i udzieleniem odpowiedzi na pytania członków komisji przetargowej.

Dokument nr: WI-R.7011.24.2022.UZ.12

Składanie ofert:
2. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia: 23.11.2022r. do godz. 15:30 w wersji papierowej
w Sekretariacie Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, Ul. Grunwaldzka 38, piętro 1 lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: wi@erzeszow.pl zgodnie z zapisami punktu 3.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 330 dni od daty wskazanej w projekcie umowy.

Wymagania:
3. Opis sposobu przygotowania oferty
Wersja papierowa:
Ofertę należy złożyć na załączonym druku OFERTA (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) w zamkniętych i opisanych kopertach:
,,DORADZTWO_PARK WODNY W RZESZOWIE"
Wersja elektroniczna:
na adres: wi@erzeszow.pl
Temat e-maila: OFERTA_ DORADZTWO_PARK WODNY W RZESZOWIE
Załączony do wiadomości druk OFERTA (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
W treści wiadomości zapisać:
OFERTA! - NIE OTWIERAĆ! DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DORADZTWO_PARK WODNY W RZESZOWIE.
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
Nazwa/opis kryterium
Sposób oceny kryterium
(wskazać sposób przyznawania punktów np. według wzoru lub inny sposób określony obiektywnie, mierzalnie)
Znaczenie kryterium/
waga kryterium w %
%=1 pkt
1. Cena
Cn.
P1 = -------- x 100 x 40% (waga kryterium)
Cb
gdzie:
P3- ilość punktów w kryterium cena
Cn - najniższa cena,
Cb - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
40 % - procentowe znaczenie kryterium ceny.

40 %

2. Doświadczenie Eksperta ds. technicznych
P2 - ilość punktów w ramach kryterium ,,doświadczenie Eksperta ds. technicznych"
Ww. osoba wykonała w okresie ostatnich 10 latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługę polegająca na analizie technicznej dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie krytego obiektu rekreacji wodnej z basenami lub z basenami termalnymi, obejmującą swoim zakresem co najmniej opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu, opracowanie programu funkcjonalnego (m.in. rozkładu pomieszczeń/stref), analizę rozwiązań technologicznych,
Punkty w ramach kryterium ,,doświadczenie" zostaną przyznane wg poniższych zasad:
od 1 do 2 usług -12 pkt
od 3 do 4 usług - 24,0 pkt
od 5 do 6 usług - 36,0 pkt
od 7 do 8 usług - 48,0 pkt
9 i więcej usług - 60,0 pkt

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ,,doświadczenie Eksperta ds. technicznych" maksymalną ilość 60 punktów.
60%

6. Dodatkowe informacje
W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie dyrektor
wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Inwestycji
Osoba do kontaktu:
Urszula Zając (17) 875 44 66
uzajac@erzeszow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.