Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4764z ostatnich 7 dni
18648z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Przedmiot:

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Smolenia 35
41-902 Bytom
powiat: Bytom
bmusiol@mzdim.bytom.pl
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,108387,3b4999bfc592379e3e753f946446cd2e.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług telefonii komórkowej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r
Przedmiot zamówienia:
pn. Świadczenie usług
telefonii komórkowej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
I.
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina
Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul.
Smolenia 35
41-902
Bytom
tel. 32 39 69 726
www.mzdim.bytom.pl
e-mail:zamowienia@mzdim.bytom.pl
II.
Tryb udzielenia
zamówienia
Konkurs ofert - szacowana wartość
zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł, tym samym nie mają zastosowania
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. 2022 poz. 1710 z późn. zm) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Niniejsze postępowanie
jest częścią postępowania realizowanego w trybie podstawowym w oparciu o art.
275 ust.2 ustawy PZP pn. ,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych - dzierżawy
łącza internetowego, włókien światłowodowych, wirtualnej centrali telefonicznej
oraz telefonii w technologii IP wraz z dzierżawą sprzętu".
nr DNP.260.55.2022.TP2.U.
W oparciu o art. 30 ust. 4 ustawy pzp ,,W przypadku zamówień udzielanych w
częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować
przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość
jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla
dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod
warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości
zamówienia".
III.
Postępowanie wraz
z wymaganymi dokumentami dostępne jest na Platformie Zakupowej:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/
IV.
Opis przedmiotu
zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telefonii komórkowej
w roku 2023 na potrzeby MZDiM w Bytomiu. W szczególności przedmiot zamówienia
obejmuje świadczenie usług łączności głosowej, tekstowej SMS i MMS wraz z
transmisją danych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. dla 60 aktywnych i
skonfigurowanych kart SIM.
2.
Warunki realizacji zamówienia zawarte
zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2
do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został określony w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, stanowiącym Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia.
4.
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w
oparciu o sieć telefonii komórkowej, w przypadku zmiany Operatora skutkuje
koniecznością przeniesienia numeracji wykorzystywanej aktualnie przez
Zamawiającego do sieci Wykonawcy.
5.
Zamawiający w trakcie trwania umowy
zastrzega sobie możliwość uruchomienia
nowych aktywacji kart SIM
(maksymalnie do 15szt.). DOSTAWA oraz aktywacja nowych numerów będzie
bezpłatna, z zachowaniem takich samych
warunków jak w numery podstawowe. Numery będą aktywowane na
okres do końca trwania umowy.
6.
Warunki realizacji zamówienia zawarte
zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2
do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został określony w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, stanowiącym Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia.
8.
Pozycja główna wg Wspólnego Słownika
Zamówień Publicznych (CPV):
64212000-5 - usługi telefonii komórkowej
V.
Termin wykonania
zamówienia: od 01 stycznia 2023r. do 31
grudnia 2023 r.
VI.
Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający
nie stawia Wykonawcom warunków udziału w postępowaniu.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:
1.
wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik
nr 1 do ogłoszenia
2.
odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo
wskazanie danych niezbędnych do pozyskania niniejszych odpisów z ogólnodostępnych
rejestrów.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami :
1.
W przedmiotowym
postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
a.
Platformy
do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/;
Obsługę techniczną Platformy świadczy
firma Logintrade S.A. W przypadku pytań dot. korzystania
z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn - pt.
w godz. 8.00 - 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail: helpdesk@logintrade.net
b.
poczty
elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl;
2.
Rejestracja
i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca
akceptuje regulamin korzystania z Platformy .
3.
Osobą
uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 do 15.00:
-Bożena Musioł -Dział Zamówień Publicznych
w sprawach formalno-prawnych, e-mail: zamowienia@mzdim.bytom.pl.
4.
W korespondencji
kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.
IX.
Opis sposobu
przygotowania oferty:
1. Oferta
powinna być sporządzone w języku polskim,
2. W celu złożenia
oferty można zarejestrować (zalogować) się na Platformie lub złożyć ofertę bez
zarejestrowania postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym
umieścić ofertę w systemie.
3. Wszystkie skany oświadczeń
i załączników winny być podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę tzn. przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Zamawiającego, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, lub przez pełnomocnika posiadającego
odpowiednie umocowanie bądź podpisane elektronicznie.
4. Przez poświadczone
kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę,
opatrzone klauzulą: ,,za zgodność z oryginałem".
5. Wszelkie poprawki lub
zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę.
6. Pełna oferta powinna składać się z:
1)
formularza
oferty stanowiący załącznik nr 1 do
Ogłoszenia o zamówieniu dostępnego na platformie zakupowej,
-
jeśli dotyczy:
2)
pełnomocnictwa
do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona
do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa,
3)
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
X.
Miejsce oraz
termin składania i otwarcia ofert
1.
Ofertę należy przesłać drogą
elektroniczną na platformie zakupowe j do dnia
23 listopada2022 r. do godz.10.00.
2.
Do upływu terminu wyznaczonego na
składanie ofert, Wykonawcy może dokonywać w
złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień pod warunkiem, że pisemnie
powiadomi o tym fakcie Odbiorcę. Powiadomienie,
o którym mowa wyżej winno być złożone w sposób i na
zasadach, na jakich składana jest oferta, z odpowiednim dopiskiem ,,ZMIANA".
3.
Do upływu terminu wyznaczonego na
składanie ofert, Wykonawca ma prawo do
wycofania złożonej oferty.
XI.
Opis sposobu
obliczenia ceny.
1.
Wykonawca winien skalkulować łączną cenę ofertową
brutto z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT.
2.
Postępowanie objęte jest stawką 23% VAT.
3.
Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w
terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za
datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
4.
Zamawiający zwraca uwagę, że koszty robocizny
przyjęte do kalkulacji ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy
z dnia 10 października 2020 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
5.
Cena oferty powinna być wyrażone w złotych
polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W razie braku zapisu miejsc po przecinku Zamawiający uzna, że podano tam cyfry
"00".
6.
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby
do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę pracy, której świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
7.
Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie
podlegała waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
8.
W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych
Zamawiający poprawi je stosując zasady arytmetyki tj. poprawi iloczyn ceny netto
oraz stawki VAT, przyjmując za prawidłową cenę netto.
XII. Opis kryteriów, którymi Wykonawca będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.
1.
Odbiorca
oceni oferty dla każdej części osobno, wg następującego kryterium, w następujący sposób :
Zamawiający
oceni oferty wg następujących kryteriów, w
następujący sposób :
1) kryterium ceny - waga 100 %
Zamawiający
oceni w tym kryterium łączną cenę ofertową brutto, wg następującego wzoru:
Cn
X = ---------- x 100,00 pkt
Cb
gdzie:
X -
ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny,
Cn -
najniższa łączna cena ofertowa brutto,
Cb -
badana łączna cena ofertowa brutto,
przy
obliczeniu punktacji ofert Zamawiający
zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który
zaoferuje najniższą łączną cenę brutto.
Zamawiający
oceni oferty nie podlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą uznana zostanie
oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację.
XIII. Aukcja elektroniczna.
1.
W celu ulepszenia treści oferty Zamawiający po
złożeniu ofert przewiduje możliwość dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
2.
Aukcja elektroniczna może być drugim etapem po
złożeniu oferty przez Wykonawcę. Aukcja elektroniczna ma na celu uzyskanie nowych,
obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert,
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
3.
Aukcja jest przeprowadzana przy użyciu Platformy
zakupowej, która umożliwia klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej oceny,
po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przypisaną wagą.
4.
Wszelkie niezbędne informacje zostaną określone w
zaproszeniu do aukcji skierowanej do Wykonawców
tj.: rodzaju przeprowadzanej aukcji, minimalnych wartościach postąpień,
terminie otwarcia i zamknięcia aukcji.
5.
Zamawiający może zrezygnować z możliwości
przeprowadzenia aukcji.
6.
Postąpienia w aukcji oraz wynik aukcji wyrażone są w
kwotach brutto.
7.
Do aukcji zaproszonych zostanie nie mniej niż 2 Wykonawców,
którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (tj. podlegające ocenie) i przedstawiają
najniższe ceny ofertowe.
8.
W przypadku złożenia tylko jednej oferty Zamawiający
może przeprowadzić negocjacje z danym Wykonawcą.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1.
Informację o wyborze
oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej. Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2.
Umowa zostanie zawarta do łącznej ceny
ofertowej brutto.
3.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
jako najkorzystniejsza zobowiązany jest - przed zawarciem umowy - doprzekazaniaZamawiającemu informacji dotyczących:
1)
przekazaniadanych
osób podpisujących umowę (imię i nazwisko, funkcja),
2)
przekazaniadanych
osoby odpowiedzialnej za realizację umowy wraz z danymi kontaktowymi (imię
i nazwisko, telefon,e-mail).
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Istotne
dla stron postanowienia zawierawzór umowy
stanowiący Załącznik nr2
2. Zamawiający dopuszcza
możliwość podpisania umowy na wzorze dostarczonym przez Wykonawcę, niemniej
zastrzega, że do tej umowy zostaną wprowadzone zapisy wynikające z
Projektowanych postanowień umownychstanowiących Załącznik nr2 do ogłoszenia.
3. Do
umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
XVI.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Odbiorca informuję, że:
1.
Administratorem danych osobowych
Wykonawcy jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
z siedzibą przy Ul. Smolenia 35, reprezentowany przez Dyrektora.
2.
Inspektorem ochrony danych
osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu jest
Pan Radosław Schejbal - tel. 604-854-702, e - mail : iod@mzdim.bytom.pl
3.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku
dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy,
także w celu związanym z realizacja zamówienia);
4.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129), zwanej dalej ustawą lub Pzp;
5.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.
Dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7.
Obowiązek podania przez Wykonawcę
danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
8.
W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
9.
Wykonawca posiada:
- na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10.
Wykonawcy nie przysługuje :
- w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-
na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVII. Niżej wymienione
załączniki do informacji stanowią jej treść:
1. Załącznik nr 1 do
ogłoszenia - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 do
ogłoszenia - Projektowane postanowienia umowne
3. Załącznik nr 3 do
ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pytania do postępowania "Świadczenie usług telefonii komórkowej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dokument nr: Z66/54094, 99.DNKI.2621.U.2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,108387,3b4999bfc592379e3e753f946446cd2e.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-11-23 10:00

Uwagi:
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Bożena Musioł
tel:
e-mail: bmusiol@mzdim.bytom.pl
Świadczenie usług telefonii komórkowej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.Osoba kontaktowa:
Bożena Musioł
tel:
e-mail: bmusiol@mzdim.bytom.pl
.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.