Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
272z dziś
4706z ostatnich 7 dni
18591z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi ułożenia destruktu

Przedmiot:

Wykonanie usługi ułożenia destruktu

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
powiat: otwocki
tel.: 22 780 65 16, 22 780 76 41, 22 780 75 68 fax: 22 780 65 36
o.sochacka@karczew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Karczew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 780 65 16,
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy usługi ułożenia destruktu na drodze gminnej Ul. Łąkowej i Ul. Spokojnej
w mieście Karczew.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utwardzeniu destruktem drogi gminnej Ul. Łąkowej i Ul. Spokojnej w mieście Karczewie. 5.1 Zakres robót obejmuje:
- odbiór (załadunek), transport destruktu oraz rozładunek w ilości 300 ton, z tymczasowego składowiska zlokalizowanego w Otwocku, Ul. Górna 18,
- profilowanie równiarką drogi przed położeniem destruktu wraz z nadaniem spadków poprzecznych o wartości 2% - daszkowe lub jednostronne zależnie od warunków terenowych na wskazanym odcinku drogi,
- ułożenie destruktu asfaltowego rozściełaczem, grubość warstwy destruktu - 8 cm po zagęszczeniu, zagęszczenie walcem drogowym,
- wytyczenie geodezyjne drogi leży po stronie Wykonawcy,
- planowana długość odcinka - około 340,0 m,
- planowana szerokość drogi - 5,0 m oraz obustronne pobocze szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (materiał Wykonawcy)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 21.11.2022 r. do godz. 12:00
Sposób złożenia ofert
Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: o.sochacka@karczew.pl Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści, np. PDF lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany termin wykonania Zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 15.12.2022 r. od dnia podpisania umowy. Przez datę wykonania rozumie się podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

Wymagania:
Kryterium wyboru: cena 100%
robót.
7. W cenie oferty wykonania robót Wykonawca winien uwzględnić całkowity koszt wykonania przedmiotowych robót tj. koszt robocizny, pracy sprzętu i transportu
technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem niżej określonych elementów cenotwórczych takich jak np.:
1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego,
2. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia, z uwagi na prowadzenie prac na terenie obiektu czynnego,
3. zorganizowanie, a następnie zlikwidowanie zaplecza budowy,
4. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru,
5. dbania o należyty stan i porządek na terenie prowadzonych prac remontowych,
6. przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,
7. udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okres 18 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót,
8. regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (studzienek, zaworów, zasuw -sieci idących w drodze),
9. wytyczenie geodezyjne drogi,
10. usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi i gwarancji,
11. uporządkowanie terenu prowadzonych prac po ich zakończeniu,
8. Warunki płatności
8.1 Wynagrodzenie będzie płatne przelewem: w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
8.2 Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany - bez zastrzeżeń - protokół odbioru prac.
8.3 Za datę zapłaty za fakturę uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Informacje dodatkowe
9.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
9.2 Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
9.3 Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż 14 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.
9.4 Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie, zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Katarzyna Kiljan - Inspektor ds. inwestycji, tel. 22 780-65-16 w. 107
Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego
Olga Sochacka, e-mail: o.sochacka@karczew pl, tel.:(22) 780 65 16 w. 107

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.