Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
4667z ostatnich 7 dni
18552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa prefabrykowanych elementów betonowych

Przedmiot:

Zakup i dostawa prefabrykowanych elementów betonowych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
powiat: Olsztyn
89 526-19-00, fax. 89 539-98-46
rdw.elblag@zdw.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: 89 526-19-00, fax. 8
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa prefabrykowanych elementów betonowych
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
2) Zakup i dostawa prefabrykowanych elementów betonowych do zagospodarowania terenu bazy Obwodu Drogowego w Morągu przy Ul. Zawiszy.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1- Materiały budowlane
3) Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

CPV: 44111000-1

Dokument nr: RDW.E/DM/3221/259.1/EA/2022

Składanie ofert:
Ofertę wykonawca może złożyć drogą elektroniczną na adres rdw.elblag@zdw.olsztyn.pl , pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, przy Ul. Junaków3, kod 82-300.
Ofertę/ kopertę/ opakowanie należy opisać w poniższy sposób:
Zakup i dostawa prefabrykowanych elementów betonowych z dopiskiem: RDW.E/DM/3221/259.1/EA/2022
(nr postępowania)
Na ofercie/ kopercie/ opakowaniu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 23.11.2022 r., do godz. 8:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA 12.12.2022 r.

Wymagania:
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. NEGOCJACJE *
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji dotyczących ceny i/lub innych warunków umowy z wykonawcami, którzy złożą oferty w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich niepodlegających wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy złożą niepodlegające odrzuceniu oferty w zapytaniu ofertowym, przekazując im zaproszenie do negocjacji, w którym określi co będzie przedmiotem negocjacji. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW *
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winne być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składnia oferty wspólnej - przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
4) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tylko jedną ofertę.
5) Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony zgodnie z treścią zapytania ofertowego i podpisany formularz ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.
b) Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 7.
8) Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT *
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować następujące kryteria oceny ofert:
a) kryterium CENA - waga 100 %;
b) kryterium...........- waga.....%;
c) kryterium...........- waga.....%;
Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną.
3) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Uwagi:
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany oferta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jednocześnie do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Odmowa wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą, powoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert, oferty złożonej przez Wykonawcę po terminie składania ofert, za wyjątkiem przypadku, gdy w terminie składania ofert nie zostanie złożona żadna oferta.
RAŻĄCO NISKA CENA
Jeżeli cena oferty będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:
1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
2) w terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału, w zapytaniu ofertowym, negocjacjach, rokowaniach,
3) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawców, którzy nie wykonaii lub nienależycie wykonali zamówienie.
3. Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu.
ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli:
1) jest sprzeczna z prawem lub wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa pkt 12 lub jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności w przypadku, gdy:
1) nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub zaproponowanych warunków umowy przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy
5) Zamawiający zrezygnował z udzjelenia zamówienia.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 17,*
b) podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
c) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotów występujących wspólnie -Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów w przedmiocie wykonania zamówienia przed zawarciem umowy.
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (a w przypadku dokumentu pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie), potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwo).
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- Olga Guźniczak- nr tel.: 504-200-953 e-mail: olga. guzniczak@zdw.olsztyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.