Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Data zamieszczenia: 2022-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"
Os.Południe 37
44-253 Rybnik
powiat: Rybnik
728 359 450, 728359454
zwlodek@smp.rybnik.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135547
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: 35.000,00 zł
Nr telefonu: 728 359 450, 7283594
Termin składania ofert: 2022-12-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku (dotyczy budynku przy Ul. Orzepowickiej 18)
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.07.01-00-0025/19 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku

Część 1
termomoder. budynku w Rybniku przy Ul. Orzepowickiej 18

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy Ul. Orzepowickiej 18 znajdującego się w zasobach Zamawiającego.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych,
- docieplenie ścian zewnętrznych od strony balkonów,
- docieplenie ścian zewnętrznych od strony wejść,
- docieplenie stropodachu wentylowanego,
- docieplenie stropodachu nad klatkami,
- docieplenie ścian świetlika,
- docieplenie stropu nad piwnicami,
- docieplenie stropu nad piwnicami klatki i korytarze,
- wymiana okien w piwnicach,
- wymiana wyłazów dachowych,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- remont posadzek balkonowych,
- modernizacja instalacji c.o. po wykonanej termomodernizacji,
- wykonanie zbiorczej instalacji RTV i SAT,
- remont pokrycia dachowego,
- malowanie klatek schodowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu świadczenia Wykonawcy, oraz wymagań Zamawiającego został opisany niżej wyszczególnionymi, wzajemnie się uzupełniającymi dokumentami, załączonymi do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej także: SIWZ), stanowiącymi jej integralną część:
3.1 dokumentacja projektowa:
3.1.1 Projekt budowlany
3.1.2 Przedmiar robót
3.1.3 Decyzja zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę
3.2 Audyt energetyczny
3.3 Opinia ornitologiczna
W/w dokumenty dostępne są pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1iRwzUHfcmN0AKBpKILD3euzK-ww0O3Ev?usp=sharing
Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy.

CPV: 45000000-7, 45112330-7, 45223100-7, 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1, 45261910-6, 45262500-6, 45262900-0, 45312310-3

Dokument nr: 2022-10055-135547

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-12-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Rybnik
Gmina
Rybnik
Miejscowość
Rybnik

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy w zakresie:
1 Terminu wykonania Umowy lub poszczególnych jej etapów - w przypadku:
a. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub nastąpi opóźnienie w realizacji robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, braku (w tym niepełnego) lub nieterminowego przekazania frontu robót, konieczności zmian Dokumentacji, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć
wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Umowy,
b. gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych
kolizji,
c. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym na potrzeby niniejszej Umowy za siłę wyższą uważa się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu (przy czym na potrzeby Umowy Strony przyjmują, że zawierając niniejszą umowę Wykonawca był świadom istniejącej sytuacji epidemiologicznej i ryzyk z tego wynikających; W szczególności
Wykonawca oświadcza, że stan epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i występowania choroby COVID-19 nie wpływa i nie wpłynie na sposób realizacji umowy oraz że wkalkulował w wynagrodzeniu umownym ryzyko związane z konsekwencjami występowania COVID-19 i nie będzie to stanowiło powodu dla zmiany niniejszej umowy oraz ewentualnego uzasadnienia jej niewykonania lub nienależytego wykonania i nie będzie zwalniało go z odpowiedzialności z tego tytułu) - o okres trwania tych okoliczności.
Przedłużenie terminu wykonania Umowy nastąpi o czas występowania danych przeszkód.
2. Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy - w przypadku:
a. obiektywnej konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
b. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
c. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d. wystąpienia Siły wyższej (zdefiniowanej w § 11 ust. 11 pkt 11.1 lit. g. Umowy) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w przypadku:
a. Ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przez dostosowanie stawki podatku do stawki obowiązującej, przy czym wynagrodzenie netto Wykonawcy obowiązujące w dniu zawarcia Umowy nie ulega zmianie,
b. gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych
kolizji.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przez wszczęciem postępowania wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie termomodernizacji, obejmujące swym zakresem, docieplenie ścian, remont balkonów o wartości nie mniejszej niż 1 700 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) każde zamówienie
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
1. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł,
2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00zł.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia określonego w cz. V pkt. 1.2 i pkt 1.4 SIWZ Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
1.1. wykaz zrealizowanych zamówień, w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postepowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane. Do wykazu Wykonawca musi załączyć dowody, że wykazywane zamówienia zostały wykonane w sposób należyty (referencje, protokołu odbioru końcowego).
1.2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie niższą określona przez Zamawiającego, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
1.3. kopię opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia określonych w cz. VI SIWZ Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (alternatywnie Wykonawca może podać dane właściwego rejestru - link do strony - wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację w danym rejestrze),
2.2. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) w formie pieniężnej na konto Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Południe": Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001 lub wnieść wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, których oryginały należy dołączyć do oferty.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą.
3. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania środków na rachunku Spółdzielni lub złożenia Zamawiającemu oryginału dokumentu gwarancji wadialnej bankowej lub ubezpieczeniowej.
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom w terminie do 7 dni po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania (w odniesieniu do każdej z części zamówienia), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zwraca wadium w kwocie nominalnej (wpłaconej) na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę lub poprzez zwrot oryginalnego dokumentu Wykonawcy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub w terminie wyznaczonym na jej podpisanie albo nie przystąpił do zawarcia umowy;
8.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-20
Data ostatniej zmiany
2022-11-20 14:19:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ceną oferty brutto (C)- waga 80%
Dla w/w kryterium Zamawiający przyzna punktację obliczoną w następujący sposób
C = (Cmin / C) x 80 pkt
gdzie:
C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty,
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną,
C - cena w ofercie ocenianej,
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji i rękojmi (G) - waga 20%
Ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w polu szczegóły dotyczące kryterium oceny zostały podane w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Zdzisław Włodek
tel.: 728 359 450
e-mail: zwlodek@smp.rybnik.pl
Katarzyna Fros
tel.: 728359454
e-mail: kfros@smp.rybnik.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.