Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
347z dziś
4780z ostatnich 7 dni
18665z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa podpory pod drzewo klon pospolity

Przedmiot:

Budowa podpory pod drzewo klon pospolity

Data zamieszczenia: 2022-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 20 10 240
zamowienia@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 20 10 24
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Budowa podpory pod drzewo klon pospolity o obwodzie pnia 235cm, rosnącego na terenie Parku Krakowskiego", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wymagania i warunki związane z realizacją zamówienia określa również załączony wzór umowy.

Dokument nr: NP.26.1.547.22.JN

Składanie ofert:
6. Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 22.11.2022r. do godz. 10:00, na adres e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin realizacji zadania: do dnia 15.12.2022r., a Zamawiający zakłada, iż podpisanie umowy nastąpi w terminie do dnia 28.11.2022r., a w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym termin realizacji może zostać przesunięty o stosowną liczbę dni opóźnienia.

Wymagania:
2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia jest poniżej wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) tej ustawy, tj. 130 tys. zł netto.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 37/2020 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych w ZZM w Krakowie.
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać, w zalecanym terminie na co najmniej dwa dni przed upływem terminu składania ofert, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl
5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, odpowiednio do treści wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, należy złożyć w wymaganym czasie i terminie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo jako skan podpisanych dokumentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Oferta najkorzystniejsza, tj. oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji zamówienia,
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
9.1 posiadał zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
9.2 posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.3 znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
9.4 posiadał zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji zamówienia, czyli:
9.4.1 dysponował osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy/robót spełniającą warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoznaczne wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika oraz odbytą praktykę na terenach zabytkowych obejmującą okres 18 miesięcy na obiektach lub obszarach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 220, z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).
9.5 nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:
9.5.1 w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego wykonanie, bądź też wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia niniejszego postępowania,
9.5.2 nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
9.5.3 nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nie została podjęta przez Wykonawcę uchwała o likwidacji,
9.5.4 sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
9.5.5 zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 835), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
9.5.5.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
9.5.5.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
9.5.5.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
- przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, w zakresie pkt. 9 ppkt 9.1 - 9.3. a ocena spełnienia warunków opisanych w pkt. 9 ppkt 9.4 i braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 9.5, dokonana zostanie na podstawie oświadczeń zawartych w treści oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie w toku badania i oceny ofert możliwość weryfikacji treści ofert oświadczeń i dokumentów, ewentualnie wzywać do ich poprawienia lub uzupełnienia oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści, uzupełnień, prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, zaoferowanej ceny itp. oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i doświadczenia, osób przewidzianych do realizacji zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, etc.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert oraz jeżeli uzna w szczególności, iż oferta nie spełnia warunków i wymagań zapytania w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, albo jej treść nie odpowiada treści zapytania, bądź jest ona niezgodna z przepisami prawa, a także jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jakości oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie gwarantuje należytego wykonania umowy, albo nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, bądź zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może również negocjować treść ofert, w szczególności w aspektach dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, zaoferowanej ceny, ulepszania ofert oraz dotyczących innych kryteriów oceny i porównania ofert z zachowaniem zasad przejrzystości postępowania, równego traktowania Wykonawców oraz uczciwej konkurencji.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podawania uzasadnienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.