Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Ręczne oczyszczanie parkingów, placów, chodników, dróg rowerowych oraz doczyszczanie...

Przedmiot:

Ręczne oczyszczanie parkingów, placów, chodników, dróg rowerowych oraz doczyszczanie miejsc wyłączonych z ruchu na jezdni z liści oraz innych odpadów

Data zamieszczenia: 2022-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 56 63 98 119 tel./fax 56 63 98 120, tel: 601 649 338.
sekretariat@mpo.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 56 63 98 119 te
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn. ,, RĘCZNE OCZYSZCZANIE PARKINGÓW, PLACÓW, CHODNIKÓW, DRÓG ROWEROWYCH ORAZ DOCZYSZCZANIE MIEJSC WYŁĄCZONYCH Z RCHU NA JEZDNI Z LIŚCI NA TERENIE MIASTA TORUNIA"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest ręczne oczyszczanie parkingów, placów, chodników, dróg rowerowych oraz doczyszczanie miejsc wyłączonych z ruchu na jezdni z liści oraz innych odpadów na terenie miasta Torunia.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: UL/P-90/2022

Składanie ofert:
Termin Składania Ofert : 22.11. do godz. 10..00
4. Ofertę należy składać w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesiać na adres mailowy Zamawiającego: sekretariat@mpo.torun.pl.
W tytule maila powinna znaleźć się informacja: OFERTA_ZAPYTANIE OFERTOWE POZIMOWE RĘCZNE DOCZYSZCZANIE ULIC NA TERENIE MIASTA TORUNIA
5. Oferty należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2022 do godz. 10:00 na wskazany powyżej adres e-mail.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do wykorzystania wartości umowy lub zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac objętych umową.

Wymagania:
II. Tryb udzielenie zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego otwartego, przewidzianego dla postępowań, których wartość szacunkowa jest niższa niż 130 000 zł, w sposób przejrzysty, proporcjonalny i zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
2. Do zamówienia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710) ww. ustawa nie ma zastosowania.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
V. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
2. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika
VI. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny za realizację całego zadania - cena 100%.
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Ofertę należy sporządzić z należytą starannością w języku polskim, w postaci elektronicznej (skan podpisanego formularza stanowiącego załącznik 1 do Zapytania). Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania przez wykonawców zmian w zakresie formularza.
2. Oferta winna być podpisana przez wykonawcę zgodnie z regułami jego reprezentacji. Należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.
3. W przypadku wprowadzania poprawek do treści oferty jeszcze przed jej złożeniem, każdą poprawkę należy nanieść czytelnie, przekreślając wcześniejszy błędny zapis i wpisując obok niego zapis poprawny. Obok tak sporządzonej poprawki należy umieścić podpis wykonawcy zgodny z regułami jego reprezentacji oraz wpisać datę naniesienia poprawki.
6. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
VIII. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert
IX. Sposób porozumiewania się i dane kontaktowe
W toku postępowania Zamawiający i Wykonawcy będą się porozumiewać, w tym składać wnioski i oświadczenia pisemnie lub drogą elektroniczną. Adres e-mail Zamawiającego do korespondencji: sekretariat@mpo.torun.pl
X. Udzielenie zamówienia
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie ze złożoną ofertą.
XI. Postanowienia umowy/zamówienia
1. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktury za zrealizowanie usługi, dostarczonej do Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych od dnia wykonania usługi.
2. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane dostawy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT w formie przelewał bankowego na konto Wykonawcy.
XII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
XIII. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej wskazane w ustawie Prawa) zamówień publicznych.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Wydziału Oczyszczania - Pan Andrzej Komuda, tel: 601 649 338.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.