Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej

Przedmiot:

Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej

Data zamieszczenia: 2022-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu
ul. 4 Stycznia 8
89-340 Białośliwie
powiat: pilski
tel. 67 2875019
bialosliwieszp@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Białośliwie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 67 2875019
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu
W związku zasadą zachowania uczciwej konkurencji, racjonalności i efektywności ogłasza
postępowanie na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach Rządowego Programu
,,Posiłek w szkole i w domu".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach Rządowego
Programu ,,Posiłek w szkole i w domu".
1.1.

Składanie ofert:
Ofertę (wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy) należy składać do dnia 23.11.2022 r.
do godz. 10.00.
Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, osobiście dostarczyć do siedziby
zamawiającego lub droga elektroniczną na adres;
bialosliwieszp@wp.pl

Miejsce i termin realizacji:
1.2. Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia
Siedziba zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu.
1.3. Terminy realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia do 20.12.2022 r.

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych
netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
2. Sposób przygotowania i składania ofert
1)
2)
3)
Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego
( Formularza Ofertowego) oraz szczegółowym wykazem artykułów - Załącznik nr 3
oraz oświadczenia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postepowaniu.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności
z Zapytaniem Ofertowym.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) jeżeli jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem poniższych
zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa,
b) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty oczywistej
omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w toku badania
i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty (w tym badać rażąco
niską cenę), bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich
uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień
Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub
rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia
roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy realizacja
przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za
niemającą racjonalnego uzasadnienia.
Kryteria oceny ofert
Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty spełnia
wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
Oferty niepodlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następującego kryterium oceny
oferty: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej
opisanymi kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt.
Nr
1
Nazwa kryterium
Cena brutto oferty
Sposób obliczania ilości punktów za poszczególne kryteria:
P = C
P - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
C - liczba punktów przyznanych w kryterium ,,cena oferty brutto"
2
Waga-%
100a) Sposób obliczania C:
Oferty w kryterium cena ocenione zostaną w następujący sposób:
Cmin
C =
x 100 x waga kryterium 100 %
Cof. ocen
gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert
Cof. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty
C - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku).
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu,
porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonych w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym.
W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane
do dwóch miejsc po przecinku.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazane e-mailowo do wszystkich uczestników
postępowania.
6. Dodatkowe informacje
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy
kierować na adres e-mail: bialosliwieszp@wp.pl
1) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia
wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia
wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez
podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
3) Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może
przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
b) nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.