Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
638z dziś
4944z ostatnich 7 dni
19912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowa dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, sprawdzeniem i podłączeniem do...

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, sprawdzeniem i podłączeniem do zasilania urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
powiat: Kraków
Tel. 12 619 57 69, tel. (12) 619- 53-63
zamowienia.publiczne@krakow-sr.sr.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 12 619 57 69, t
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie nr 26 z dnia 18.11.2022 roku
dotyczące dostawy wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych ściennych typu ,,split"
do wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem,
uruchomieniem, sprawdzeniem i podłączeniem do zasilania urządzeń
klimatyzacyjnych marki LG - 6 sztuk.
2. W ramach montażu Wykonawca wykona demontaż istniejących jednostek (2 szt.)
w miejsce których zostaną zainstalowane nowe urządzenia.
3. Wykonawca wykona niezbędne prace budowlane i poprawki malarskie związane
z montażem urządzeń.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do
niniejszego ogłoszenia .
5. Lokalizacja: Ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pawilon A, B, D, K.
6. Przedmiot zamówienia winien zapewniać należyte funkcjonowanie, powinien być
fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń, nieużywany,
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku.

Dokument nr: G.S.-230-101/22n, 26

Składanie ofert:
IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
zamowienia.publiczne@krakow-sr.sr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23.11.2022r. do godz. 13:00.
Zamawiający oświadcza, że oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji - 16 dni od dnia podpisania umowy,

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130.000 zł z uwzględnieniem art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, których oferta
odpowiada zasadom określonym w niniejszym ogłoszeniu jak i wzorze umowy
oraz spełnia wymagania w nich określone;
2. Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w jego obiekcie i ustaleń
szczegółowych dot. przedmiotu zamówienia przed jego realizacją przez
Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ( przed
podpisaniem umowy).
3. Dostarczone urządzenia muszą spełniać wszystkie funkcje i parametry wskazane
w opisie przedmiotu zamówienia, a jednostki wewnętrzne muszą być
kompatybilne z obsługującymi je jednostkami zewnętrznymi.
4. Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE oraz wymagane
przepisami prawa dopuszczenia do obrotu.
5. Wykonawca zapewni kompleksową realizacje dostawy i montażu urządzeń
klimatyzacyjnych tj. całości realizacji zamówienia w tym transport, rozładunek,
wykwalifikowanych pracowników, montaż, sprzęt, uruchomienie zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną min 100.000,00 zł na
okres nie krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy. Jeżeli okres aktualnie
posiadanej przez Wykonawcę polisy jest krótszy, należy złożyć oświadczenie
o zobowiązaniu się do wykupienia wskazanej polisy ważnej w całym okresie
realizacji niniejszej umowy.
7. Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia klimatyzacyjne,
naprawy gwarancyjne oraz prace montażowe (instalacyjne).
8. Wykonawca musi posiadać ważny certyfikat F-gazowy, wydany przez Urząd
Dozoru Technicznego dla przedsiębiorców wskazanych w rozporządzeniu (UE)
2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008 zgodnie z art. 29 ustawy
z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020.2065 ze zm.)
upoważniający firmę do montażu i uruchomienia oraz serwisu urządzeń
klimatyzacyjnych.
9. Wykonawca musi dysponować osobą przy realizacji przedmiotu zamówienia
posiadającą ważny certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie
z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.
z 2020.2065 ze zm.) w zakresie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych.
10. Wykonawca musi dysponować osobą/ami przy realizacji przedmiotu zamówienia
posiadającą uprawnienia energetyczne min. grupy 1, dotyczące urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających,
przesyłających i zużywających energię elektryczną.
11. Wykonawca musi dysponować personelem posiadającym odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym z zakresu BHP oraz
prac na wysokości).
12. Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia
w tym: środki transportu, elektronarzędzia, podnośnik koszowy itp.
13. Wykonawca po wykonaniu montażu dokona stosownego wpisu w karcie
gwarancyjnej każdej jednostki i przekaże ją Zamawiającemu.
14. Wykonawca musi być certyfikowanym instalatorem marki LG.
15. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1-3 w związku z art. 1
ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
V. OFERTA i DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ
WYKONAWCA:
A. Wykaz żądanych dokumentów składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę:
Kompletna oferta winna zawierać poniższe dokumenty:
1. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
2. Klauzula RODO - załącznik nr 4 do ogłoszenia.
3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
B. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie
w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu określonychw dziale IV ogłoszenia):
1. Ważny dokument (w szczególności polisa OC) potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego na okres nie krótszy niż okres realizacji niniejszej
umowy. Jeżeli okres aktualnie posiadanej przez Wykonawcę polisy jest krótszy,
należy złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do wykupienia wskazanej polisy
ważnej w całym okresie realizacji niniejszej umowy.
2. Potwierdzający Certyfikowanego instalatora w zakresie montażu urządzeń
klimatyzacyjnych LG.
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnego certyfikatu dla
przedsiębiorców oraz personelu określonych w ustawie z dnia 15.05.2015r. o
substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (DZ.U.2020.2065 tj. 2020.11.23).
4. Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające osoby będący wykonywać montaż do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Wymienione w niniejszym rozdziale dokumenty mogą zostać złożone w oryginale lub
kopii, potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy do podpisania oferty.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez
Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów
lub oświadczeń nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt. IV
niniejszego ogłoszenia to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia
dokumentów, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach. Zamawiający dokona oceny spełniania
powyższych warunków zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą
omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu
niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią
ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się
wydawać rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, Zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
podaniem całkowitej ceny ryczałtowej oferty.
2. W ofercie należy ująć wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę większej
ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego
Wykonawcę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
6. Cena wyrażona ma być w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
7. Wymagane dokumenty muszą być ważne i aktualne.
8. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i datowane.
9. Treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym przez Zamawiającego.
10. Dokumenty w formie oryginału nie podlegają zwrotowi.
11. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zaleca się, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt dokonał
wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i
wykonania zamówienia.
X. FORMA PŁATNOŚCI:
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem za całość przedmiotu zamówienia do 30
dni od daty wystawienia faktury oraz podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
XI. INFORMACJE DOT. PROWADZENIA PRAC ( INSTALACJA, MONTAŻ):
1. Zamawiający informuje, że roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający
pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny
i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące
z normalną pracą użytkowników obiektu były prowadzone po godzinie 15:30
i w soboty. Zamawiający zastrzega prawo do przerwania robót , które będą zakłócać
w znaczymy stopniu pracę sądu - bez względu na stan, stopień zaawansowania
oraz zakres robót. Przerwy z tego tytułu nie będą stanowić podstawy do
niedotrzymania terminów umownych lub ich przedłużenia.
2. Szczegółowe informacje dot., prowadzenia prac zostały wskazane w załączniku nr
1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje swoim zakresem przeglądów okresowych
urządzeń klimatyzacyjnych.
XII. INNE:
1. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca, którego oferta okaże się
najkorzystniejsza, zobowiązuje się podpisać umowę, której wzór stanowi załącznik nr
3 do ogłoszenia ofertowego.
2. Przesłanie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę zapisów w/w
wzoru umowy oraz niniejszego ogłoszenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od
podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
a) nie odpowiada treści ogłoszenia oraz załączników do ogłoszenia;
b) jest niezgodna z przepisami, w tym przepisami o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę;
d) zawiera informacje nieprawdziwe lub wprowadzające Zamawiającego w błąd;
5. Zamawiający nie odpowiada za ewentualne niedziałanie windy w lokalizacji dostawy
w dniu jej realizacji.
6. Upublicznienie informacji zawartych w ofercie, a nie zastrzeżonych i właściwie nie
zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko
Wykonawcy.
7. Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022, poz.1233).
8. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie ich odtajnieniem.
10. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje udostępnienia żadnych pomieszczeń
socjalnych i magazynowych dla Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga, aby informacje przekazywane drogą elektroniczną były przez
Wykonawcę niezwłocznie potwierdzane.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Uwagi:
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert, które spełniają wymagania
niniejszego ogłoszenia.
2. Cena brutto stanowi kryterium o wadze - 100%.

Kontakt:
XIII. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA
1. Wszelkich informacji dotyczących powyższego postępowania udziela Oddział
Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, tel. (12) 619-
53-63 - Paweł Sojka.
2. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej:
zamowienia.publiczne@krakow-sr.sr.gov.pl)
3. Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-14:00

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.