Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu ogrodzenia

Przedmiot:

Wykonanie remontu ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2022-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. (82) 565-20-42, fax. (082) 563-22-62, tel. 83 376-34-74, 519 156 176
wzkoroszczyn@lzopg.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (82) 565-20-42,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie remontu ogrodzenia drogi celnej położonej na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Kukurykach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: remontu ogrodzenia drogi celnej o długości około 147,00 m, (65 sztuk przęseł) zgodnie z zapisami projektu umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2),

Dokument nr: NZK.4311.19.2022

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert.
Ofertę można złożyć drogą elektroniczną e-mail: wzkoroszczyn@lzopg.pl w terminie do dnia 23.11.2022 r. godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia: do 23 grudnia 2022r.
b) miejsce realizacji zamówienia: DPG Kukuryku

Wymagania:
c) okres gwarancji: 36 m-cy,
d) warunki płatności: należność za wykonanie zamówienia uregulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
III. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 1),
b) podpisany przez Wykonawcę projekt umowy oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2),
c) podpisana przez Wykonawcę klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3).
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do zamawiającego nie później niż 2 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do złożenia oferty oraz zamieści na stronie internetowej http://www.lzopg.bip.mbnet.pl jeśli zaproszenie zamieszczono na stronie internetowej.
3. Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego. Wówczas może zostać przedłużony termin składania ofert, jeżeli zdaniem zamawiającego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.
3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty - formularz ofertowy, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wypełniony formularz cenowy i ofertowy należy dołączyć do oferty.
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie kryterium najniższej ceny.
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty.
ł. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących ustalenia końcowych warunków realizacji zamówienia (w tym ceny) z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wybranego wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu. Termin podpisania umowy w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego, wyznaczy zamawiający. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Kontakt:
V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
Pan Łukasz Semeniuk - Zastępca Kierownika Działu Zamiejscowego w Koroszczynie, Kierownik Zespołu DPG Kukuryki i POWFSiC Kobylany tel. 83 376-34-74,
kom. 519 156 176, e-mail: lukasz.semeniuk@lzopg.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.