Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 16 608 szt

Przedmiot:

Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 16 608 szt

Data zamieszczenia: 2022-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Remzap
Ignacego Mościckiego 12
24-110 Puławy
powiat: puławski
814731332
mkowalska@remzap.pl
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1460129,33802a469f2fea812b518c291b377aa9.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: 814731332
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 16 608 szt.
Treść zmian (aktualizacja):
Zmieniono termin dostawy oraz dopuszczono inne metody badania UT.
Treść zapytania:
W części merytorycznej proszę o podanie terminu związania z ofertą oraz realnego terminu dostawy do każdej pozycji.
Proszę o dołączenie podpisanego oświadczenia z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy. Brak podpisanych oświadczeń przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na podstawie KRS lub pisemnego pełnomocnictwa będzie skutkował wykluczeniem z postępowania.
Zastrzegamy prawo do zakupu częściowego.
Osoba do kontaktu: Marcin Jezierski tel.: +48 81/473-13-16
Puławy, 21.11.2022r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Z489/240784/aktualizacja1
1. Informacje ogólne
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 16 608 szt.
ZAMAWIAJĄCY: REMZAP Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu prowadzonym na Platformie Zakupowej pod adresem: [https://grupaazoty.logintrade.net/
](https://grupaazoty.logintrade.net/)
Zakres oferty technicznej: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania -aktualizacja1- należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty oraz uwagami do produktów.
DO OFERTY NALEŻY DOLICZYĆ CENĘ ZA ATESTY ITP. WYMIENIONE W ZAŁACZNIKU DO ZAPYTANIA JAKO WYMAGANE
Zakres oferty handlowej: Proszę o podanie cen jednostkowych.
Wszystkie dodatkowo załączone oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.
Wymagania: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania - aktualizacja1- należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty.
Baza dostawy: Remzap Sp.z o.o, Ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy
Termin dostawy: do 27.01.2023r.
Produkty fabrycznie nowe i wolne od wad.
Cena: Prosimy o podanie ceny w złotych polskich (PLN)
Warunki płatności: Preferowana płatność jednorazowa z terminem płatności min. 30 dni po dostawie przelewem na konto wskazane na fakturze VAT. Podstawą wystawienia faktury jest protokół przyjęcia dostawy. Warunkiem realizacji przelewu jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia/obustronne podpisanie umowy. W przypadku płatności częściowych dopuszczamy fakturowanie nie częściej niż 1 faktura/miesiąc.
Forma dostawy: jednorazowa lub częściowa
Okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji 24 miesiące od daty dostawy
Referencje: Prosimy o przesłanie listy referencyjnej w szczególności w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego oraz informacji na temat wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.
Język oferty: Oferta powinna być opracowana w języku polskim.
Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:
w sprawach formalnych:
Małgorzata Kowalska tel.: +4881/473-13-32
e-mail: [mkowalska@remzap.pl
](mailto:kmarek@remzap.pl)
w sprawach technicznych:
Marcin Jezierski +4881/473-11-57
e-mail: mjezierski@remzap.pl
w sprawach związanych z Platformą Zakupową oraz sprawach dotyczących aukcji elektronicznej Dział Helpdesk, tel: +4871/787-35-34; +4871/787-37-27; +4871/787-37-57
e-mail: helpdesk@logintrade.net
Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2022r. do godz. 09:30 Przedłożenie oferty w terminie późniejszym wymaga naszej zgody na piśmie.
Ważność oferty: Co najmniej 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert lub ostatecznych negocjacji w przypadku aukcji elektronicznej lub negocjacji bezpośrednich. Przed upływem terminu ważności oferty Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą. Dostawca będzie związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznych przez okres 14 dni od daty jej zakończenia bez względu na fakt pojawiającego się komunikatu w aukcji, że ,,... oferta nie została dodana ..."
Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania zamówienia i/lub umowy przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą. Wszelkie propozycje pracowników Zamawiającego, składane w toku postępowania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wobec czego ich przyjęcie przez Oferenta nie będzie skutkować uznaniem, iż doszło do zawarcia umowy. Jedynie otrzymanie przez Oferenta zamówienia i/lub umowy podpisanej przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego stanowi potwierdzenie wyboru Oferenta i oznacza powierzenie wykonania zadania na warunkach określonych w zamówieniu i/lub umowie.
Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem ,,Rozbieżności/Zmiany" oraz w załączniku nr 1 do zapytania jako "proponowane.
Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej na 3 dni przed terminem złożenia oferty. Pisemna treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim oferentom, którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie.
Zamawiający może przed upływem terminu składania zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim uczestnikom postępowania.
Tryb procedowania:
I etap - techniczny - weryfikacja ofert: korespondencja w sprawie wyjaśnień, uzupełnień ofert, ewentualnie odrzucenie ofert.
II etap - handlowy - składanie ofert ostatecznych z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzonej na Platformie Zakupowej (dotyczy ofert nieodrzuconych na wcześniejszym etapie postępowania). Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty lub nieuzasadniona odmowa wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, jest równoznaczna z przyjęciem za ostateczne warunków handlowych przestawionych w ofercie pierwotnej.
Kryteria oceny ofert: cena.
Warunki decydujące o przyjęciu ofert:
Oferta została zaakceptowana technicznie
Wartość oferty jest najkorzystniejsza po zakończeniu etapu handlowego
Z postępowania o udzielenie wyklucza się:
Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;
Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, które lub których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano z przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferentów, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy Kapitałowej.
Oferentów, którzy:
-nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału pozwalającego na wykonanie zamówienia;
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.
Do oferty należy przedłożyć oświadczenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia opisanego w niniejszym punkcie.
Zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy:
Treść oferty w sposób istotny nie odpowiada treści zapytania ofertowego
Pomimo wezwania do uzupełnienia Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń, wyjaśnień/uzupełnień lub pomimo przesłanych wyjaśnień/uzupełnień ofert w dalszym ciągu nie spełnia wymagań zapytania ofertowego.
Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
Wybór oferty: Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy złożyli ofertę, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert zostaną powiadomieni o wynikach akcji ofertowej tj. uzyskają informację czy ich oferta uznana została za najkorzystniejszą bez ujawniania danych i warunków ofert pozostałych uczestników postępowania. Zastrzegamy, że w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta w rankingu uzyskała kolejny wynik spośród pozostałych ofert (artykuł 703 § 1 KC nie znajduje zastosowania). Z uwagi na powyższe wszyscy oferenci pozostają związani treścią złożonych ofert do upływu okresu ich ważności lub powiadomienia przez Zamawiającego o zawarciu umowy z innym uczestnikiem postępowania w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Koszty sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu ponosi Oferent.
Dodatkowe zastrzeżenia:
Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) oraz protestom i odwołaniom.
Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego w odniesieniu do istotnych warunków Zapytania ofertowego, w tym stanowiących kryteria oceny ofert.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym.
Niniejsze Zapytanie ofertowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, nie można go powielać ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Korespondencja mailowa jest wiążąca.
Dane zawarte w załączniku nr 1 do zapytania mają znaczenie nadrzędne nad innymi zapisami przedstawionymi przez Dostawcę/Podwykonawcę w swojej ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami pierwszeństwo mają zapisy z załącznika nr 1 do zapytania.
Wszelka dokumentacja techniczna, która będzie przekazana Oferentom przez Zamawiającego celem przygotowania ofert będzie stanowić własność Zamawiającego i nie może być powielana ani udostępniana stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer postępowania Z489/240784/aktualizacja1 Pozostajemy w Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego.
2. Kary umowne
Odstąpienie od Umowy:
Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy przez Wykonawcę z Zamawiającym po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 35% ceny netto wskazanej w ofercie Wykonawcy. Jednakże nie więcej niż różnica pomiędzy ofertą tego Wykonawcy a ofertą następną w kolejności.
Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody, której wysokość przewyższa wartość zastrzeżonej w pkt. 1 kary umownej.
Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy spowoduje wykreślenie Oferenta/Dostawcy z listy Dostawców
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Nakrętka M12 21CrMoV5-7 EN ISO 4034 32 ST 6805101-418
2. Nakrętka M12 C35E DIN2510 64 ST 6805101-216
3. Nakrętka M16 C35E DIN2510 416 ST 6805101-284
4. Nakrętka M16 21CrMoV5-7 DIN2510 264 ST 6805101-290
5. Nakrętka M20 21CrMoV5-7 DIN2510 32 ST 6805101-289
6. Nakrętka M20 C35E DIN2510 48 ST 6805101-285
7. Nakrętka M24 21CrMoV5-7 DIN2510 312 ST 6805101-288
8. Nakrętka M24 C35E DIN2510 256 ST 6805101-286
9. Nakrętka M27 C35E DIN 2510 288 ST 6805101-408
10. Nakrętka M30 21CrMoV5-7 DIN2510 48 ST 6805101-409
11. Nakrętka M33 21CrMoV5-7 DIN2510 16 ST 6805101-410
12. Nakrętka M39 21CrMoV5-7 DIN2510 24 ST 6805101-411
13. Nakrętka M42 21CrMoV5-7 DIN2510 264 ST 6805101-412
14. Nakrętka M12 C35E EN ISO 4034 4840 ST 6805101-236
15. Nakrętka M14 C35E EN ISO 4034 16 ST 6805101-413
16. Nakrętka M16 C35E EN ISO 4034 2376 ST 6805101-173
17. Nakrętka M20 C35E PN EN ISO 4034 560 ST 6805101-234
18. Nakrętka M24 C35E EN ISO 4034 264 ST 6805101-414
19. Nakrętka M27 C35E EN ISO 4034 64 ST 6805101-301
20. Nakrętka M30 C35E EN ISO 4034 600 ST 6805101-415
21. Nakrętka M33 C35E EN ISO 4034 96 ST 6805101-416
22. Nakrętka M36 C35E EN ISO 4034 192 ST 6805101-417
23. Pręt gwintowany M12x65 25CrMo4 Typ B DIN 976-1 624 ST 6805003-028
24. Pręt gwintowany M12x70 25CrMo4 Typ B DIN 976-1 1760 ST 6805003-029
25. Pręt gwintowany M12x70 Typ B 21CrMoV5-7 DIN 976-1 12 ST 6805003-207
26. Pręt gwintowany M12x80 25CrMo4 Typ B DIN 976-1 36 ST 6805003-196
27. Pręt gwintowany M12x85 Typ B 21CrMoV5-7 DIN 976-1 4 ST 6805003-208
28. Pręt gwintowany M14x60 Typ B 25CrMo4 DIN 976-1 8 ST 6805003-115
29. Pręt gwintowany M16x150 Typ B 25CrMo4 DIN 976-1 24 ST 6805003-197
30. Pręt gwintowany M16x75 Typ B 25CrMo4 DIN 976-1 588 ST 6805003-054
31. Pręt gwintowany M16x80 Typ B 25CrMo4 DIN 976-1 548 ST 6805003-055
32. Pręt gwintowany M16x85 Typ B 25CrMo4 DIN 976-1 12 ST 6805003-056
33. Pręt gwintowany M16x90 Typ B 25CrMo4 DIN 976-1 16 ST 6805003-093
34. Pręt gwintowany M20x100 Typ B 25CrMo4 DIN 976-1 24 ST 6805003-169
35. Pręt gwintowany M20x90 25CrMo4 Typ B DIN 976-1 112 ST 6805003-133
36. Pręt gwintowany M20x95 25CrMo4 Typ B DIN 976-1 144 ST 6805003-134
37. Pręt gwintowany M24x110 25CrMo4 Typ B DIN 976-1 124 ST 6805003-138
38. Pręt gwintowany M24x170 25CrMo4 Typ B DIN 976-1 8 ST 6805003-198
39. Pręt gwintowany M27x240 25CrMo4 Typ B DIN 976-1 16 ST 6805003-199
40. Pręt gwintowany M27x280 25CrMo4 Typ B DIN 976-1 16 ST 6805003-200
41. Pręt gwintowany M30x140 25CrMo4 Typ B DIN 976-1 260 ST 6805003-201
42. Pręt gwintowany M30x300 25CrMo4 Typ B DIN 976-1 40 ST 6805003-202
43. Pręt gwintowany M33x150 Typ B 25CrMo4 DIN 976-1 48 ST 6805003-203
44. Pręt gwintowany M36x190 Typ B 25CrMo4 DIN 976-1 48 ST 6805003-204
45. Pręt gwintowany M36x220 Typ B 25CrMo4 DIN 976-1 24 ST 6805003-205
46. Pręt gwintowany M36x420 Typ B 25CrMo4 DIN 976-1 24 ST 6805003-206
47. ŚRUBA DWUSTRONNA TYP L M12X75 25CRMO4 DIN 2510 32 ST 6805002-005
48. Śruba dwustronna Typ L M16x55 25CrMo4 DIN2510 16 ST 6805002-402
49. Śruba dwustronna Typ L M16x85 25CrMo4 DIN2510 8 ST 6805002-088
50. Śruba dwustronna Typ L M16x90 21CrMoV5-7 DIN2510 132 ST 6805002-412
51. Śruba dwustronna Typ L M16x90 25CrMo4 DIN2510 144 ST 6805002-403
52. Śruba dwustronna Typ L M16x95 25CrMo4 DIN2510 40 ST 6805002-404
53. Śruba dwustronna Typ L M20X110 25CrMo4 DIN2510 16 ST 6805002-086
54. Śruba dwustronna Typ L M20x140 21CrMoV5-7 DIN2510 4 ST 6805002-413
55. Śruba dwustronna Typ L M20x55 25CrMo4 DIN2510 8 ST 6805002-405
56. Śruba dwustronna Typ L M20x85 21CrMoV5-7 DIN2510 12 ST 6805002-414
57. Śruba dwustronna Typ L M24X120 25CrMo4 DIN2510 40 ST 6805002-257
58. Śruba dwustronna Typ L M24x130 21CrMoV5-7 DIN2510 64 ST 6805002-415
59. Śruba dwustronna Typ L M24x130 25CrMo4 DIN2510 40 ST 6805002-087
60. Śruba dwustronna Typ L M24x140 25CrMo4 DIN2510 48 ST 6805002-406
61. Śruba dwustronna Typ L M24x150 21CrMoV5-7 DIN2510 72 ST 6805002-395
62. Śruba dwustronna Typ L M24x70 21CrMoV5-7 DIN2510 12 ST 6805002-416
63. Śruba dwustronna Typ L M24x80 21CrMoV5-7 DIN2510 8 ST 6805002-417
64. Śruba dwustronna Typ L M27x140 25CrMo4 DIN2510 16 ST 6805002-407
65. Śruba dwustronna Typ L M27x150 25CrMo4 DIN2510 96 ST 6805002-408
66. Śruba dwustronna Typ L M27x170 25CrMo4 DIN2510 16 ST 6805002-409
67. Śruba dwustronna Typ L M27x200 25CrMo4 DIN2510 8 ST 6805002-410
68. Śruba dwustronna Typ L M27x260 25CrMo4 DIN2510 8 ST 6805002-411
69. Śruba dwustronna Typ L M30x190 21CrMoV5-7 DIN2510 24 ST 6805002-418
70. Śruba dwustronna Typ L M33x260 21CrMoV5-7 DIN2510 8 ST 6805002-419
71. Śruba dwustronna Typ L M39x240 21CrMoV5-7 DIN2510 12 ST 6805002-420
72. Śruba dwustronna Typ L M42x300 21CrMoV5-7 DIN2510 96 ST 6805002-421
73. Śruba dwustronna Typ L M42x360 21CrMoV5-7 DIN2510 36 ST 6805002-422

Dokument nr: Z489/240784/aktualizacja1

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1460129,33802a469f2fea812b518c291b377aa9.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
21- 11- 2022 08: 10
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
23- 11- 2022 09: 30
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
09- 11- 2022 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1460129,33802a469f2fea812b518c291b377aa9.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Akceptuję załączony wzór umowy.
Termin płatności: 30 dni
Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zapoznałem się i potwierdzam treść załączonego Oświadczenia o przepisach sankcyjnych
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
Załączam wypełnione oświadczenie OWW oraz oświadczenie oferenta
Potwierdzamy zakres techniczny oferty zgodny z wymaganiami
Zapoznałem się i akceptuję treść zapytania.
Załączam do oferty uzupełniony załącznik nr 1 do zapytania
Produkty fabrycznie nowe i wolny od wad
Koszt transportu, dostawy i opakowań: po stronie dostawcy - zawarte w cenie materiałów
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Dane zawarte w załączniku nr 1 do zapytania mają znaczenie nadrzędne nad innymi zapisami przedstawionymi przez Dostawcę/Podwykonawcę w swojej ofercie
Potwierdzam gwarancje: 24m-ce od daty dostawy
Ważność oferty: co najmniej 14 dni
Potwierdzam zgodę na zakup częściowy

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Małgorzata Kowalska
tel: 814731332
e-mail: mkowalska@remzap.pl
Kontakt merytoryczny:
Małgorzata Kowalska
tel: 814731332
e-mail: mkowalska@remzap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.