Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa polimerbetonowych produktów

Przedmiot:

Dostawa polimerbetonowych produktów

Data zamieszczenia: 2022-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zabierzowie
ul Spokojna 1 A
32-080 Zabierzów
powiat: krakowski
Tel-694-487-830, Tel-12-285-51 -26
j.kadziola@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zabierzów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel-694-487-830, Tel
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,,DOSTAWA polimerbetonowych produktów tj rusztów wpustu ulicznego 590x390x70 kl.D.MARMOX z uszczelką w ilości 26 szt wraz z dostawą do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowiez/s w Zabierzowie . Obwód Drogowy w Babicach ul.Zakopiańska 10 zgodnie z warunkami określonymi poniżej.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagania jakie muszą spełnić ruszty polimerobetonowe :
Ruszt z polimerbetonu klasy D400 MARMOX do wpustu ulicznego z uszczelką tłumiącą o wymiarach 590x390x70 mm.
Miejsce zabudowy: Grupa 4 - (min. klasa D400) jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. -Zgodny z PN-EN 124:2000.
- Możliwość obróbki mechanicznej,
- Niepalny.
-. Wysoka odporność chemiczna.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować jednorazowo dostawę określoną pisemnym zamówieniem. DOSTAWA i rozładunek przez Wykonawcę przedmiotowych rusztów odbywać się będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00 - 14:30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z właściwym miejscowo Kierownikiem Obwodu - co najmniej dzień przed realizacją dostawy.

Dokument nr: RDWK-271-2-47/2022, RDWK-271-2-47 /22

Składanie ofert:
3.2. Sposób złożenia oferty:
Oferte należy złożyć w postaci elektronicznej (przekazana droga elektroniczną, tzn. za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: j,kadziola@zdw.krakow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2022 r. godz 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
o wymagany termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty zlecenia
o Miejsce Dostaw:
o RDW w Krakowie-Oddzial Drogowy w Babicach Ul. Zakopiańska 10.

Wymagania:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym o wartości niższej niż 130 000,00 zł.
o zasady realizacji zamówienia: zamówienie realizowane siłami własnymi bez udziału Podwykonawców;
o tryb dokonywania płatności: faktura końcowa płatna w ciągu 30 dni od daty otrz/mania faktury na rachunek Wykonawcy,
o w związku z centralizacją podatku VAT faktura wystawiona za realizację przedmiotu zamówienia winna zawierać następujące dane:
NABYWCA: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22. 31-156 Kraków NIP: 676-217-83-37 ODBIORCA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A.32-080 Zabierzów.
o Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, także po zakończeniu jego realizacji.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 3.1. Sposób przygotowania oferty:
o Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
o ofertę należy złożyć w w postaci elektronicznej (skanu), sporządzoną w języku polskim;
o w ofercie należy podać cenę brutto (wraz z podatkiem VAT), cenę należy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej brutto (zł.) i ilości (zakresu) zakupu, wypełniając każdą pozycję formularza Wyceny ofertowej (zał. nr 2 Zaproszenia), ceny jednostkowe brutto muszą być większe niż zero; wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cenę brutto należy określić w złotych polskich, w cenie brutto oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
o do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
- formularz oferty wg wzoru zał. nr 1 do niniejszego Zaproszenia,
o ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie
z umocowaniem lub stosownym pełnomocnictwem.
Oferta na: ,,Dostawa polimerbetonowych produktów tj rusztów wpustu ulicznego 590x390x70 kl.D.MARMOX z uszczelką w ilości 26 szt wraz z dostawą do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowiez/s w Zabierzowie . Obwód Drogowy w Babicach
ul.Zakopiańska 10. - Nie otwierać przed 23.11.2022 r. godz 10:00 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy:
o złożenie oferty wraz z zał. w postaci elektronicznej polega na wysłaniu do Zamawiającego wiadomości
elektronicznej na wyżej wskazany adres e-mail zawierającej skan podpisanej oferty i zał.: Konieczne jest wpisanie w temacie / tytule maila: Oferta na: ,,Dostawa polimerbetonowych produktów tj
rusztów wpustu ulicznego 590x390x70 kl.D.MARMOX z uszczelką w ilości 25 szt wraz z dostawą do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowiez/s w Zabierzowie. Obwód Drogowy w Babicach
ul.Zakopiańska 10. natomiast w treści maila dane Wykonawcy".
o Zamawiający stwierdza wpływ ofert, które wpłynęły elektronicznie na podstawie informacji generowanych przez system elektroniczny (pocztą elektroniczną e-mail).
o wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
o Po upływie terminu składania ofert Zamawiający sporządzi pisemny Protokół ofertowy zawierający zestawienie złożonych w postępowaniu ofert.
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
o Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
o Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. PROCEDURA BADANIA OFERT I WYBORY WYKONAWCY
5.1 Zamawiający dokonuje badania złożonych w niniejszy postępowaniu ofert pod względem weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
W toku badania oferty, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający może:
o poprawić stwierdzone w ofertach oczywiste omyłki pisarskie lub omyłki rachunkowe (wraz z konsekwencjami rachunkowymi takiej poprawy, w tym skutkującymi zmianą ceny ofertowej) oraz innych omyłek - jeżeli jest to konieczne i uzasadnione, zawiadamiając o ich poprawie Wykonawcę, którego ofertę poprawiono,
o wystąpić do Wykonawców o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub załączonych dokumentów,
o wystąpić do Wykonawców o uzupełnienie lub złożenie prawidłowych dokumentów, których złożenie wraz z ofertą było wymagane zgodnie z treścią Zaproszenia. (Powyższe rie dotyczy formularza oferty i Wyceny ofertowej),
5.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (waga 100%); za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną;
5.3 Po dokonaniu weryfikacji złożonych ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w zaproszeniu Zamawiający sporządzi ranking ofert ważnie złożonych i spełniających wymagania określone w postępowaniu - w kontekście kryteriów oceny ofert określonych w Zaproszeniu, a następnie dokona wyboru Wykonawcy zamówienia.
Wybrany zostaje Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą (najwyżej ocenianą w ramach rankingu ofert) ofertę, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zaproszeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna i spełnia określone w zaproszeniu wymagania oraz umożliwi udzielenie zamówienia na warunkach zaoferowanych przez Wykonawcę (w szczególności w zakresie poziomu ceny ofertowej wynagrodzenia umownego akceptowalnego dla obu stron).
5.4 W przypadku braku możliwości dokonania w niniejszym postępowaniu wyboru certy najkorzystniejszej z powodu złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych
6. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI
6.1 Na gruncie prowadzonego postępowania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
o przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: j.kadziola@zdw.krakow.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
7. INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PROCEDURALNE
o Złożenie oferty po upływie wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert jest uważane za niezłożenie oferty, co Zamawiający dokumentuje i o czym informuje Wykonawcę, który taką ofertę złożył.

Kontakt:
Informacji w sprawie prowadzonego postępowania udzielają :
Sławomir Dyba Tel-694-487-830-merytoryczne Janina Kądzioła Tel-12-285-51 -26-proceduralne

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.